Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

MacGyverisms (en)