Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ἦρος ουδέτερο