*


Το πρότυπο αυτό εμφανίζει το σύμβολο αστερίσκου: * για τη γλωσσολογία. Προηγείται αμάρτυρων υποθετικών ή αντιγραμματικών τύπων.