Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:μήνες/οδηγίες. [επεξεργασία]


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Σκοπός επεξεργασία

Εύκολη δημιουργία προτύπων για πίνακες μηνών σε διάφορες γλώσσες (κατάλογος).

Χρησιμοποιήστε το μόνο, για να δημιουργήσετε νέα πρότυπα.

Τα νέα πρότυπα ας έχουν (για λόγους ομοιομορφίας) τη μορφή:

Μήνες/xx όπου xx ο κωδικός iso της γλώσσας.

Τα πρότυπα που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο θα χρησιμεύουν, για να δείχνουν τον πίνακα των μηνών στα αντίστοιχα λήμματα.

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι επεξεργασία

Οι πρώτες δώδεκα παράμετροι πρέπει να είναι τα ονόματα των μηνών στη γλώσσα που θέλουμε.

Πρέπει να δώσουμε σαν δέκατη τρίτη παράμετρο το iso της γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο η παραπομπή θα οδηγήσει κατευθείαν στην αντίστοιχη ενότητα γλώσσας

Ονομαστικές παράμετροι επεξεργασία

Καμία.

Παραδείγματα χρήσης επεξεργασία

Το πρότυπο {{Μήνες/hu}} εμφανίζει τον πίνακα των μηνών στην ουγγρική γλώσσα. Περιέχει τον κώδικα:

{{μήνες|január|február|március|április|május|június|július|augusztus|szeptember|október|november|december|hu}}


Προβλήματα επεξεργασία