Το πρότυπο {{ΒΠ}} κατευθύνει προς μια σελίδα της Βικιπαίδειας. Το βάζουμε συνήθως κάτω από το πρότυπο {{βλέπε}}.

Τα λήμματα στη Βικιπαίδεια ξεκινάνε όλα με κεφαλαίο. Η παραπομπή, είτε με κεφαλαίο είτε με μικρό, θα οδηγήσει αναγκαστικά στον τίτλο με κεφαλαίο. Οπότε δεν μας απασχολεί το αν το λήμμα ξεκινάει από κεφαλαίο ή πεζό.

Γράφουμε

{{ΒΠ}}   Όταν το λήμμα του wiki και το δικό μας λήμμα είναι η ίδια λέξη.
When the wiki lemma and our page are the same word.
{{ΒΠ|xxxx}}   Συνδέει με το λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει το λήμμα της δικής μας σελίδας.
Links to the lemma xxxx but displays the word of our page.
{{ΒΠ|xxxx|zzzz}}   Συνδέει με το λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz (της επιλογής μας).
Links the the lemma xxxx but displays the word zzzz (of our choice).
Ονομαστική παράμετρος
|0=-   ή   |nobull=1   ή   |noast=1   Φεύγει ο αστερίσκος που υπάρχει μπροστά από τον σύνδεσμο
no bullet, no asterisc before the link
 


Δείτε και το πρότυπο {{β}}