Το πρότυπο {{ΒΘ}} είναι ένα στοιχείο απαρίθμησης που κατευθύνει προς μια σελίδα της Βικιθήκης. Το βάζουμε συνήθως κάτω από το πρότυπο {{βλέπε}}.

Δείτε και το πρότυπο {{β}}


Γράφουμε

{{ΒΘ}}   Όταν το λήμμα του wiki και το δικό μας λήμμα είναι η ίδια λέξη.
When the wiki lemma and our page are the same word.
{{ΒΘ|xxxx}}   Συνδέει με το λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει το λήμμα της δικής μας σελίδας.
Links to the lemma xxxx but displays the word of our page.
{{ΒΘ|xxxx|zzzz}}   Συνδέει με το λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz (της επιλογής μας).
Links the the lemma xxxx but displays the word zzzz (of our choice).
Ονομαστική παράμετρος
|0=-   ή   |nobull=1   ή   |noast=1   Φεύγει ο αστερίσκος που υπάρχει μπροστά από τον σύνδεσμο
no bullet, no asterisc before the link
 


|}