Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (αρχαία ελληνικά)/Λουκιανός

Luc. Λουκ. Λουκιανός ο Σαμοσατεύς 125-180 (la: Lucianus sophista, Lucianus Samosatensis) Σύριος που έγραψε στα αρχαία ελληνικά.

  • Στους τίτλους στα αρχαία ελληνικά, αρχικό κεφαλαίο γράμμα μόνο σε κύρια ονόματα (ή παράγωγά τους).
    In Ancient Greek titles: arctic capital letter only for proper nouns (or derivatives of proper nouns), otherwise lowercase.
  • Οι ελληνικές συντομογραφίες, δημιουργήθηκαν γι' αυτή τη σελίδα από το Βικιλεξικό.
gr grc la latin #OCT σχόλια
GRC+trans.el. επιλογή/selection Λουκιανός@greek‑language.gr
Αλέξ. Ἀλέξανδρος ἢ ψευδόμαντις Alex. Alexander 42
Αληθ1 ἀληθῶν διηγημάτων α′ VH1 Verae historiae I 13
Αληθ2 ἀληθῶν διηγημάτων β′ VH2 Verae historiae II 14
Αλκ. Ἀλκυὼν ἢ περὶ μεταμορφώσεων Halc. Halcyon 72
Αναβ. / Αλ. ἀναβιοῦντες ἢ ἁλιεύς Pisc. Piscator 28 @greek‑language.gr
Ανάχ. Ἀνάχαρσις ἢ περὶ γυμνασίων Anach. Anacharsis 37
Απαίδ. πρὸς τὸν ἀπαίδευτον καὶ πολλὰ βιβλία ὠνούμενον Indoct. Adversus indoctum 31
Αποκηρ. ἀποκηρυττόμενος Abd. Abdicatus 54
Απ. ἀπολογία Ap. Apologia 65
Αρμον. Ἁρμονίδης Harm. Harmonides 66
Αστρολ. περὶ τῆς ἀστρολογίης Astr. De astrologia 48
Βί. βίων πρᾶσις VitAuct. Vitarum auctio 27 @greek‑language.gr
Δημοσθ. Δημοσθένους ἐγκώμιον Demosth. Demosthenis encomium 58
Δημών. Δημώνακτος βίος Demon. Demonax 9
Διαβ. περὶ τοῦ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν διαβολῇ Cal. Calumniae non temere credendum 15
ΔΣυμφ. δίκη συμφώνων IudVoc. Lis consonantium = Iudicium vocalium 16
Διόν. Διόνυσος Bacch. Bacchus 4
ΔΚατ. δὶς κατηγορούμενος BisAcc. Bis accusatus 29 @greek‑language.gr
Διψ. περὶ τῶν διψάδων Dips. Dipsades 60
Δραπ. δραπέται Fug. Fugitivi 56 @greek‑language.gr
Εικ. εἰκόνες Im. Imagines 43 cf. ΥπέρΕικόνων
Ενάλ. ἐνάλιοι διάλογοι DMar. Dialogi marini 78
Ενυπν. περὶ τοῦ ἐνυπνίου ἤτοι βίος Λουκιανοῦ Somn. Somnium sive vita Luciani 32
Εταιρ. ἑταιρικοὶ διάλογοι DMer. Dialogi meretricii 80
Επιγρ. ἐπιγράμματα epigr. epigrammata 85 AP
Επιστ. ἐπιστολαί epist. epistulae   EG
Ερμότ. Ἑρμότιμος ἢ περὶ αἱρέσεων Herm. Hermotimus 70
Έρ. ἔρωτες Am. Amores 49
Ευν. εὐνοῦχος Eun. Eunuchus 47
Ζεύξ. Ζεῦξις ἢ Ἀντίοχος Zeuxis Zeuxis 63
ΖΕλεγχ. Ζεὺς ἐλεγχόμενος IuppConf. Iuppiter confutatus 20
ΖΤραγ. Ζεὺς τραγῳδός IuppTrag. Iuppiter tragoedus 21
Ηλέκ. περὶ τοῦ ἠλέκτρου ἢ τῶν κύκνων Electr. Electrum 6
Ηρακ. Ἡρακλῆς Herc. Hercules 5
Ηρόδ. Ἡρόδοτος ἢ Ἀετίων Herod. Herodotus 62
Ησίοδ. διάλογος πρὸς Ἡσίοδον Hes. Hesiodus 67
ΘΔιάλ. θεῶν διάλογοι DDeor. Dialogi deorum 79
ΘΕκκ. θεῶν ἐκκλησία DConc. Deorum concilium 52
ΘΚρ. θεῶν κρίσις DIud. Dearum iudicium 35
Θυσ. περὶ θυσιῶν Sacr. De sacrificiis 30
Ικαρ. Ἰκαρομένιππος ἢ ὑπερνέφελος Icar. Icaromenippus 24
Ιππ. Ἱππίας ἢ βαλανεῖον Hipp. Hippias 3
Ιστ. πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν HistConscr. Quomodo historia conscribenda sit 59
Κατάπ. κατάπλους ἢ τύραννος Cat. Cataplus 19 @greek‑language.gr
Κρόν. τὰ πρὸς Κρόνον Sat. Saturnalia 61
Κυν. κυνικός Cyn. Cynicus 76
Λεξιφ. Λεξιφάνης Lex. Lexiphanes 46
Λούκ. Λούκιος ἢ ὄνος Asin. Asinus 39
Μακρ. μακρόβιοι Macr. Macrobii 12
Μέν. Μένιππος ἢ νεκυομαντεία Nec. Necyomantia 38 @greek‑language.gr
Μισθ. περὶ τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων Merc. De mercede conductis 36
Μυία μυίας ἐγκώμιον Musc. Muscae encomium 7
Νεκρ. νεκρικοὶ διάλογοι DMort. Dialogi mortuorum 77 @greek‑language.gr +cf Μεν.
Νέρων Νέρων Nero Nero 84
Νιγρ. Νιγρίνου φιλοσοφία Nigr. Nigrinus 8
Οίκ. περὶ τοῦ οἴκου Dom. De domo 10
Όνειρ. ὄνειρος ἢ ἀλεκτρυών Gall. Gallus 22
Ορχ. περὶ ὀρχήσεως Salt. De saltatione 45
Παρασιτ. περὶ παρασίτου ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική Paras. De parasito 33
Πατρίδ. πατρίδος ἐγκώμιον Patr. Patriae encomium 11
Περεγρ. περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς Peregr. De morte Peregrini 55
Πένθ. περὶ πένθους Luct. De luctu 40 @greek‑language.gr
Πλοίο πλοῖον ἢ εὐχαί Nav. Navigium 73
Ποδ. ποδάγρα Pod. Podagra 69
Προμ. Προμηθεύς Prom. Prometheus 23
ΠρομΛόγ. πρὸς τὸν εἰπόντα Προμηθεὺς εἶ ἐν τοῖς λόγοις PromVer. Prometheus es in verbis 71
Πταίσ. ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ προσαγορεύσει πταίσματος Laps. Pro lapsu inter salutandum 64
Ρητ. ῥητόρων διδάσκαλος Rhet. Rhetorum praeceptor 41
Σκύθ. Σκύθης ἢ πρόξενος Scytha Scytha 68
Συμπ. συμπόσιον ἢ Λαπίθαι Symp. Symposium 17 @greek‑language.gr
Συρ. περὶ τῆς Συρίης θεοῦ Syr. De Syria dea 44
Τιμαρ. Τιμαρίων ἢ περὶ τῶν κατ᾿αὐτὸν παθημάτων Timar. Timarion 86
Τίμων Τίμων Tim. Timon 25 @greek‑language.gr
Τόξ. Τόξαρις ἢ φιλία Tox. Toxaris 57
Τυρ. τυραννοκτόνος Tyr. Tyrannicida 53
ΥπερΕικ. ὑπὲρ τῶν εἰκόνων ProIm. Pro imaginibus 50 cf Εικόνες
Φάλ1 Φάλαρις α′ Phal1 Phalaris I 1
Φάλ2 Φάλαρις β′ Phal2 Phalaris II 2
Φιλόπ. φιλόπατρις ἢ διδασκόμενος Philopatr. Philopatris 82
Φιλοψ. φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν Philops. Philopseudeis 34
Χαρίδ. Χαρίδημος ἢ περὶ κάλλους Charid. Charidemus 83
Χάρων Χάρων ἢ ἐπισκοποῦντες Cont. Contemplantes 26 @greek‑language.gr
Ψευδολ. ψευδολογιστὴς ἢ περὶ τῆς ἀποφράδος Pseudol. Pseudologista 51
Ψευδοσοφ. ψευδοσοφιστὴς ἢ σολοικιστής Soloec. Soloecista 18
Ωκύπ. Ὠκύπους Ocyp. Ocypus 74