Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

floppy disc (en)