Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

caractérielle (fr)