Περιγραφή επεξεργασία

Προσωρινό Module για την κλίση ελληνικών ουσιαστικών

Μπορεί να καλείται από Πρότυπο κλίσης αφού περαστούν οι παράμετροι

(Η σελίδα προέρχεται από τη σελίδα οδηγιών: Module:Table-el-1/doc)

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι επεξεργασία

(Δεν έχει αυτή τη στιγμή)

Ονομαστικές παράμετροι επεξεργασία

Υποχρεωτικές επεξεργασία

 • 'οε' : ονομαστική του ενικού
 • 'γε' : γενική του ενικού
 • 'αε' : αιτιατική του ενικού
 • 'κε' : κλητική του ενικού (ή 'κε0' όταν η πτώση πρέπει να μπει σε παρένθεση)
 • 'οπ' : ονομαστική του πληθυντικού
 • 'γπ' : γενική του πληθυντικού (ή 'γπ0' όταν η πτώση πρέπει να μπει σε παρένθεση)
 • 'απ' : αιτιατική του πληθυντικού
 • 'κπ' : κλητική του πληθυντικού (ή 'κπ0' όταν η πτώση πρέπει να μπει σε παρένθεση)

Προαιρετικές επεξεργασία

 • 'θέμα1' : το θέμα του λήμματος
  αν η παράμετρος "θέμα1" υπάρχει τότε οι προηγούμενες υποχρεωτικές παράμετροι πρέπει να περιέχουν μόνο τις καταλήξεις των πτώσεων
 • 'εν' : σημαίνει να δείξουμε μόνο ενικό
 • 'πλ' : σημαίνει να δείξουμε μόνο πληθυντικό
 • 'παρατήρηση' : αν έχει κάποια παρατήρηση ή σημείωση

Παραδείγματα χρήσης επεξεργασία

 • ενικός και πληθυντικός με παρατήρηση

{{#invoke: Table-el-1 | klisi2with1stem | οε = 1args.onomen | γε = 1args.genen | αε = 1args.aiten | κε = 1args.klen | οπ = 1args.onompl | γπ = 1args.genpl | απ = 1args.aitpl | κπ = 1args.klpl | παρατήρηση= μια παρατήρηση}}

Προβλήματα επεξεργασία

 1. Όταν η κατάληξη της ονομαστικής πληθυντικού έχει περισσότερα γράμματα από την κατάληξη ονομαστικής ενικού (πχ ελπίδ-α / ελπίδ-ες, μανάβ-ης / μανάβ-ηδες, πρέπει να καλούμε τη συνάρτηση klisi2 και όχι την klisi1.

-- Τελικός (δηλαδή ο τελευταίος που δέχεται όλες τις παραμέτρους)
-- πίνακας κλίσης ουσιαστικών στα ελληνικά
-- TODO μεταφορά σε καταλληλότερο όνομα
 
_module = {}
 
bgcolor = 'd9ebff'
titlebgcolor = '#A1BDEA'
bordercolor = '#AAAACC'
kataliksicolor = 'DeepPink' 
--αρχή μεταβλητής justanenter
justanenter = [=[

]=]
--τέλος μεταβλητής justanenter

-- χρωματισμός κατάληξης
function _xk(kataliksi)
  return '<font style="color:' .. kataliksicolor ..';">' .. kataliksi .. '</font>'
end

--TODO παραμετροποίηση χρωμάτων για ευκολότερη μελλοντική τροποποίηση
fulltable2 = function (args)
  local remarkstr = justanenter
  local stitlestr = ''
  local ptitlestr = ''
  local onomenstr = ''
  local onomplstr = ''
  local genenstr = ''
  local genplstr = ''
  local aitenstr = ''
  local aitplstr = ''
  local klenstr = ''
  local klplstr = ''
  local paratirisi = ''
  local hassingular = true --(args['εν'] ~= nil)
  if args['πλ'] ~= nil then hassingular = false end
  local hasplural = true -- (args['πλ'] ~= nil)
  if args['εν'] ~= nil then hasplural = false end
  if not (args['παρατήρηση'] == nil or mw.ustring.len(args['παρατήρηση']) < 1) then    
    --mw.log('para')
    paratirisi = '|-' .. justanenter .. [=[| colspan="4" align="left" style="background:#d9ebff; font-size: 90%; font-style: italic;" | ]=] 
    paratirisi = paratirisi .. args['παρατήρηση'] .. justanenter
  end 
--  if paratirisi == nil then paratirisi =
  if hassingular then
    stitlestr = [=[! bgcolor="#A1BDEA" colspan="1" align="center"| '''''[[ενικός]]''''']=] .. justanenter
    onomenstr = [=[| align="left" | ]=] .. args['οε'] .. justanenter
    genenstr = [=[| align="left" | ]=] .. args['γε'] .. justanenter
    aitenstr = [=[| align="left" | ]=] .. args['αε'] .. justanenter
    klenstr = [=[| align="left" | ]=] .. args['κε'] .. justanenter
  end
  if hasplural then
    ptitlestr = [=[! bgcolor="#A1BDEA" colspan="1" align="center"| '''''[[πληθυντικός]]''''']=] .. justanenter
    onomplstr = [=[| align="left" | ]=] .. args['οπ'] .. justanenter
    genplstr = [=[| align="left" | ]=] .. args['γπ'] .. justanenter
    aitplstr = [=[| align="left" | ]=] .. args['απ'] .. justanenter
    klplstr = [=[| align="left" | ]=] .. args['κπ'] .. justanenter
  end
  
  return [=[{| style="float:right;border:1px solid #AAAACC;margin-left:0.5em;margin-bottom:0.5em;text-align:right;" rules="all" cellpadding="3" cellspacing="0"
|-
! bgcolor="#A1BDEA" | πτώση]=] .. justanenter .. stitlestr .. ptitlestr .. [=[|-
| bgcolor="#BED9ED" | '''''[[ονομαστική]]''''']=] .. justanenter .. onomenstr .. onomplstr .. [=[|-
| bgcolor="#BED9ED" | '''''[[γενική]]''''']=] .. justanenter .. genenstr .. genplstr .. [=[|-
| bgcolor="#BED9ED" | '''''[[αιτιατική]]''''']=] .. justanenter .. aitenstr .. aitplstr .. [=[|-
| bgcolor="#BED9ED" | '''''[[κλητική]]''''']=] .. justanenter .. klenstr .. klplstr .. paratirisi .. [=[|}]=] 
end

-- @param
-- 'εν' : έχει μόνο ενικό
-- 'πλ' : έχει μόνο πληθυντικό
-- 'θέμα1' : το θέμα 
-- 'οε' : ονομαστική του ενικού (ή μόνο η κατάληξη)
-- 'γε' : γενική του ενικού (ή μόνο η κατάληξη)
-- 'αε' : αιτιατική του ενικού (ή μόνο η κατάληξη)
-- 'κε' : κλητική του ενικού (ή μόνο η κατάληξη)
-- 'κε0' : Αντικαθιστά το 'κε' όταν η πτώση είναι δύσχρηστη και πρέπει να μπει σε παρένθεση
-- 'οπ' : ονομαστική του πληθυντικού (ή μόνο η κατάληξη)
-- 'γπ' : γενική του πληθυντικού (ή μόνο η κατάληξη)
-- 'γπ0' : Αντικαθιστά το 'γπ' όταν η πτώση είναι δύσχρηστη και πρέπει να μπει σε παρένθεση
-- 'απ' : αιτιατική του πληθυντικού (ή μόνο η κατάληξη)
-- 'κπ' : κλητική του πληθυντικού (ή μόνο η κατάληξη)
-- 'κπ0' : Αντικαθιστά το 'κπ' όταν η πτώση είναι δύσχρηστη και πρέπει να μπει σε παρένθεση
-- αν υπάρχει παράμετρος "θέμα1" τότε
-- οι παράμετροι περιέχουν μόνο τις καταλήξεις
-- οπότε προσθέτουμε και το θέμα1
function _module.klisi2with1stem(frame)
  local args = frame.args 
  if not ((args['θέμα1'] ~= nil) or (args['θέμα1'] ~='')) then
    args['οε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['οε'])
    args['αε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['αε'])
    args['οπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['οπ'])
    args['απ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['απ'])
    if (args['γε'] == "-" or args['γε'] == nil) then
		  args['γε'] = ""
	  else
		  args['γε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['γε'])
	  end
    if (args['γπ'] == "-" or args['γπ'] == nil) then
		  args['γπ'] = ""
	  else
    	args['γπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['γπ'])
	  end
	  if args['γπ0'] ~= nil then
		  args['γπ'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['γπ0']) .. ')'
	  end
	  if args['κε0'] ~= nil then
    	args['κε'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['κε0']) .. ')'
	  else
		  args['κε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['κε'])
	  end
	  if args['κπ0'] ~= nil then
    	args['κπ'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['κπ0']) .. ')'
	  else
		  args['κπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['κπ'])
	  end
  end
  if ((args['α'] ~= nil) or (args['α'] ~='')) then
    if args['α'] == 'εν' then
      args['εν'] = 1
    elseif args['α'] == 'πλ' then
      args['πλ'] = 1
    end
  end
-- TODO is preprocess necessary?
  return frame:preprocess(fulltable2(args))  
end

-- παράμετρος 'θέμα'
--είτε αριθμητική (1,2,3 κλπ), οπότε αφαιρεί τόσους χαρακτήρες από τον τίτλο του λήμματος
--είτε το θέμα που θα χρησιμοποιηθεί
--
--για τις περιπτώσεις που χρειάζεται και δεύτερο θέμα
--θα χρησιμοποιηθεί άλλη συνάρτηση οπότε εδώ μας είναι αδιάφορο
--παράμετρος 'α'
--είτε δεν υπάρχει
--είτε ισούται με:
----εν :όταν δείχνουμε μόνο ενικό
----πλ :όταν δείχνουμε μόνο πληθυντικό
function _module.klisi1(frame)
  local args = frame.args
  PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
  local lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  local stemisnumber = false
  --αν έχει παράμετρο θέμα
  if ((args['θέμα'] == nil) or (args['θέμα'] =='')) then
    --δεν έχει στείλει παράμετρο θέμα
    --σφάλμα;
    --ή δείξε χωρίς παράμετρο;
    --πάντως το args['useasstem'] είναι nil εδώ
  else
    --βρες αν είναι αριθμός
    local stemnumber = tonumber(args['θέμα'])
    --είναι αριθμητική αν δεν είναι nil
    --(απιθανό) πρόβλημα αν το θέμα ξεκινάει από αριθμό
    if stemnumber ~= nil then
      --βρες το θέμα αφαιρώντας τόσους χαρακτήρες όσους λέει η παράμετρος
      --και ακόμα μία
      args['useasstem'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-stemnumber-1) 
    else
      --αλλιώς χρησιμοποίησε σαν θέμα την παράμετρο 'θέμα'
      args['useasstem'] = args['θέμα']
    end
  end
  --αν βρήκαμε θέμα...
  --αλλιώς στέλνει μόνο τα οε,γε κλπ
  if (args['useasstem'] ~= nil and args['useasstem'] ~= '') then
    args['οε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['οε'])
    args['αε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['αε'])
    args['οπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['οπ'])
    args['απ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['απ'])
    if (args['γε'] == "-" or args['γε'] == nil) then
		args['γε'] = ""
	else
		args['γε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['γε'])
	end
    if (args['γπ'] == "-" or args['γπ'] == nil) then
		args['γπ'] = ""
	else
    	args['γπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['γπ'])
	end
	if args['γπ0'] ~= nil then
		args['γπ'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['γπ0']) .. ')'
	end
	if args['κε0'] ~= nil then
    	args['κε'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['κε0']) .. ')'
	else
		args['κε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['κε'])
	end
	if args['κεπ0'] ~= nil then
    	args['κπ'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['κπ0']) .. ')'
	else
		args['κπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['κπ'])
	end
  end
  if ((args['α'] ~= nil) or (args['α'] ~='')) then
    if args['α'] == 'εν' then
      args['εν'] = 1
    elseif args['α'] == 'πλ' then
      args['πλ'] = 1
    end
  end
-- TODO is preprocess necessary?
  return frame:preprocess(fulltable2(args))  
end

function _module.klisi2(frame)
  local args = frame.args
  local parent=frame.getParent(frame)
  --αν δεν έχει στείλει παράμετρο α
  if not ((args['α'] ~= nil) or (args['α'] ~='')) then
    --αν υπάρχει παράμετρος α στο λήμμα
    if ((parent.args['α'] ~= nil) or (parent.args['α'] ~='')) then
      args['α'] = parent.args['α']
    end    
  end  
  PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
  --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
  local lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  local stemisnumber = false
  local stemnumber = 0
  --αν έχει παράμετρο θέμα
  if ((args['θέμα'] == nil) or (args['θέμα'] =='')) then
    --δεν έχει στείλει παράμετρο θέμα
    --σφάλμα;
    --ή δείξε χωρίς παράμετρο;
    --πάντως το args['useasstem'] είναι nil εδώ
  else
    --βρες αν είναι αριθμός
    stemnumber = tonumber(args['θέμα'])
    --είναι αριθμητική αν δεν είναι nil
    --(απιθανό) πρόβλημα αν το θέμα ξεκινάει από αριθμό
    if stemnumber ~= nil then
      --βρες το θέμα αφαιρώντας τόσους χαρακτήρες όσους λέει η παράμετρος
      args['useasstem'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-stemnumber-1)
      stemisnumber = true
    else
      --αλλιώς χρησιμοποίησε σαν θέμα την παράμετρο 'θέμα'
      args['useasstem'] = args['θέμα']
    end
  end
  if (args['useasstem'] ~= nil and args['useasstem'] ~= '') then          
     --αν βρήκαμε θέμα...
    --αλλιώς στέλνει μόνο τα οε,γε κλπ
    if ((args['α'] ~= nil) or (args['α'] ~='')) then
      if args['α'] == 'εν' then
        args['εν'] = 1
      --αν είναι μόνο στον πληθυντικό
      elseif args['α'] == 'πλ' then
        args['πλ'] = 1
        local diafora = mw.ustring.len(args['οπ']) - mw.ustring.len(args['οε'])
        --αν υπάρχει διαφορά αριθμού χαρακτήρων κατάληξης
        --μεταξυ ονομαστικής ενικού και ονομαστικής πληθυντικού
        --(μεγαλύτερη του μηδενός, εδώ θα υπάρξει πρόβλημα
        --αν η διαφορά είναι αρνητική)
        if diafora > 0 then
          args['useasstem'] = mw.ustring.sub(args['useasstem'],1,-diafora-1)
        end
        if diafora < 0 then
          --αρνητική διαφορά.
          --αν έχουμε αριθμητικό θέμα (αλλιώς μας έχει στείλει το θέμα)
          --αυτό θα αναφέρεται στην κατάληξη του ενικού
          --(λόγω αυτοματισμού του προτύπου)
          --οπότε βρίσκουμε το θέμα αφαιρώντας από τον τίτλο του λήμματος
          --τη "διαφορά" καταλήξεων 
          if stemisnumber then
            local neadiafora = stemnumber + diafora --(είναι αρνητικός αριθμός)
            args['useasstem'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-neadiafora-1) 
          end          
        end
      end
    end
    args['οε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['οε'])
    args['αε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['αε'])
    args['οπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['οπ'])
    args['απ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['απ'])
    if (args['γε'] == "-" or args['γε'] == nil) then
		args['γε'] = ""
	else
		args['γε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['γε'])
	end
    if (args['γπ'] == "-" or args['γπ'] == nil) then
		args['γπ'] = ""
	else
    	args['γπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['γπ'])
	end
	if args['γπ0'] ~= nil then
		args['γπ'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['γπ0']) .. ')'
	end
	if args['κε0'] ~= nil then
    	args['κε'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['κε0']) .. ')'
	else
		args['κε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['κε'])
	end
	if args['κεπ0'] ~= nil then
    	args['κπ'] = '(' .. args['useasstem'] .. _xk( args['κπ0']) .. ')'
	else
		args['κπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['κπ'])
	end
  end
-- TODO is preprocess necessary?
  return frame:preprocess(fulltable2(args))  
end

--for debuging
--print(p.klisitest('ουρανός','ουραν'))
--print(p.klisitest('ουρανός','2'))
--print(p.klisitest('ουρανός','otinanai'))
function _module.klisitest (param1, param2)
  --local args = frame.args
  --PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
  --local lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  local args = {}
  local lemma = param1:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  args['useasstem'] = ''
  args['θέμα'] = param2
  local output = lemma
  output = output .. '*' .. args['θέμα'] .. '*'
  args['οε'] = 'ός'
  args['γε'] = 'ού'
  args['αε'] = 'ό'
  args['κε'] = 'ε'
  args['οπ'] = 'οί'
  args['γπ'] = 'ών'
  args['απ'] = 'ούς'
  args['κπ'] = 'οί'  
  --αν έχει παράμετρο θέμα  
  if ((args['θέμα'] == nil) or (args['θέμα'] =='')) then
    --δεν έχει στείλει παράμετρο θέμα
    --σφάλμα ή δείξε χωρίς παράμετρο;
    output = output .. '=3='
  else
    --βρες αν είναι αριθμητική και μεγαλύτερη του μηδενός 
    local stemnumber = tonumber(args['θέμα'])
    --stemisnumber = (stemnumber > 0)
    output = output .. '//' .. tostring(stemisnumber) .. '//'
    --αν είναι αριθμητική
    if stemnumber ~= nil then
      --βρες το θέμα αφαιρώντας τόσους χαρακτήρες όσους λέει η παράμετρος
      args['useasstem'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-stemnumber-1) 
      output = output .. [=[#args['useasstem']#]=] ..args['useasstem'] .. '#'
    else
      --αλλιώς χρησιμοποίησε σαν θέμα την παράμετρο 'θέμα'
      args['useasstem'] = args['θέμα']
      output = output .. '=2='
    end
  end
  if (args['useasstem'] ~= nil and args['useasstem'] ~= '') then
    args['οε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['οε'])
    args['γε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['γε'])
    args['αε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['αε'])
    args['κε'] = args['useasstem'] .. _xk( args['κε'])
    args['οπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['οπ'])
    args['γπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['γπ'])
    args['απ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['απ'])
    args['κπ'] = args['useasstem'] .. _xk( args['κπ'])
  end
  if ((args['α'] ~= nil) or (args['α'] ~='')) then
    if args['α'] == 'εν' then
      args['εν'] = 1
    elseif args['α'] == 'πλ' then
      args['πλ'] = 1
    end
  end
  output = output .. '-' .. fulltable2(args)
-- TODO is preprocess necessary?
  return output
end

return _module