Module:μήνες >> Module:μήνες/τεκμηρίωση
Το Module χρησιμοποιείται για τη δημιουργία Πινάκων για τους μήνες σε διάφορες γλώσσες.

Created tables for the months in various languages.


export = {}

local Lf = {} --τοπικές συναρτήσεις
local Ld = {} --τοπικές μεταβλητές, μπορούν να έχουν τα ίδια ονόματα με τις συναρτήσεις
--local lc = {} σε όλες τις συναρτήσεις για τοπικές μεταβλητές μέσα σε αυτές
Ld['γλώσσες'] = mw.loadData("Module:Languages")

export['πίνακαςβλέπε'] = function(frame)
	local lc = {}
	
	lc['παράμετροι'] = frame:getParent().args
	lc['iso γλώσσας'] = lc['παράμετροι'][13] or ''

	lc['ενότητα'] = ''
	if lc['iso γλώσσας'] ~= '' and Ld['γλώσσες'][lc['iso γλώσσας']] and Ld['γλώσσες'][lc['iso γλώσσας']].link ~= '' then
		lc['ενότητα'] = Ld['γλώσσες'][lc['iso γλώσσας']].link
	end
	--lc['ενότητα'] = ''
	for xcounter = 1, 12 do
		lc[xcounter] = "[[" .. lc['παράμετροι'][xcounter] 
		if lc['ενότητα'] ~= '' then
			lc[xcounter] = lc[xcounter] .. "#" .. lc['ενότητα'] .. "|" .. lc['παράμετροι'][xcounter]
		end 
		lc[xcounter] = lc[xcounter] .. "]]"
	end

	lc['κείμενο']= [=[<table style="text-align: left;" border="1"
 cellpadding="2" cellspacing="2">
  <tr align="center">
   <td style="background-color:#CCCCCC;" colspan="12" rowspan="1">'''Οι [[μήνας|μήνες]] του [[χρόνος|χρόνου]]'''</td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Ιανουάριος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Φεβρουάριος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Μάρτιος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Απρίλιος]]</td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[1] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[2] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[3] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[4] .. [=[</td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Μάιος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Ιούνιος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Ιούλιος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Αύγουστος]]</td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[5] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[6] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[7] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[8] .. [=[</td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Σεπτέμβριος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Οκτώβριος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Νοέμβριος]]</td>
   <td style="text-align: center; background-color:#EFEFEF;">[[Δεκέμβριος]]</td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[9] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[10] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[11] .. [=[</td>
   <td style="text-align: center;">]=] .. lc[12] .. [=[</td>
  </tr>
</table>]=]
	--return 'lll' .. tostring(thenum)
	return lc['κείμενο']
end

return export