మెర్రీ క్రిస్మస్

Τελούγκου (te)Επεξεργασία

  ΈκφρασηΕπεξεργασία

మెర్రీ క్రిస్మస్ (te)