સાપ જેવી એક જાતની માછલી

Γκουτζαράτι (gu) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

સાપ જેવી એક જાતની માછલી (gu)