Χρήστης:Vanished user oiubfdybvyfnkdsd/py/fixdir/basic

Χρήστης:Tzatzbt/py/fixdir/elwiktionarystandard

#!/usr/bin/python3
#Δημιουργήθηκε από τον Xoristzatziki στο el.wiktionary.org
#2018

import os, time, re , sys

import importlib.util
pyfilepath = os.path.join(os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)), "elwiktionarystandard.py")

spec = importlib.util.spec_from_file_location("adummyname", pyfilepath)
elwiktionarystandard = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(elwiktionarystandard)

#from wikiOCPlocal import db, fromonline

#Αρχίζει με κάποιον αριθμό = (δηλαδή το σύμβολο της ισότητας), έχει κάποιο κείμενο, τελειώνει με ίδιο αριθμό = και ίσως με άχρηστο κείμενο
sectionsre = "(?P<AGROUP>=+)\s*?(?P<BGROUP>.+)\s*?(?P=AGROUP)(?P<CGROUP>.*)$"
sectionTFULLre = "(?P<TEMPLSTART>\{\{)(?P<TEMPLFULL>((?P<TEMPNAME>.*?)\|{1}(?P<PARAMS>.*))|(?P<TEMPNAMENOPARAMS>.*?))(?P<TEMPLEND>\}\})$"

translationsre = "(?P<ΤΗΕTABLE>(?P<STARTLINE>\{\{μτφ-αρχή.*?\}\})+?\s*?.*?(?P<ENDLINE>\{\{μτφ-τέλος\}\})+?\s*?)"

LANGSECTIONSTATE_OK = 0
LANGSECTIONSTATE_NO = 1
LANGSECTIONSTATE_SORTERROR = 2
TRANSLATIONS_NOT_IN_EL = 1
TRANSLATIONS_WRONG_SECTION = 2
TRANSLATIONS_WRONG_DEPTH = 4


createsoundsubsection = elwiktionarystandard.createsoundsubsection
get_from_modulesinfiles = elwiktionarystandard.get_from_modulesinfiles
get_languages_from_string = elwiktionarystandard.get_languages_from_string
get_languages_with_sort = elwiktionarystandard.get_languages_with_sort
get_parts_from_string = elwiktionarystandard.get_parts_from_string
get_sortkeymaps_from_string = elwiktionarystandard.get_sortkeymaps_from_string
make_sort_key = elwiktionarystandard.make_sort_key
has_at_least_one_audio = elwiktionarystandard.has_at_least_one_audio
polish_sortkey = elwiktionarystandard.polish_sortkey
fixkleida = elwiktionarystandard.fixkleida
get_a_marker = elwiktionarystandard.get_a_marker
text_from_sections = elwiktionarystandard.text_from_sections
remove_noninline_comments = elwiktionarystandard.remove_noninline_comments

def get_from_modules(thedbfile):
  try:
    #GET FROM specific sqlite3 db
    from wikiOCPlocal import db, fromonline

    with db.wikiDB(thedbfile) as workingdb:
      sortkeyfrommodule, thets, thelns = workingdb.get_lemma_content("Module:Kleida-el")
      languagesfrommodule, thets, thelns = workingdb.get_lemma_content("Module:Languages")
      partsfrommodule, thets, thelns = workingdb.get_lemma_content("Module:PartOfSpeech")
    sortkeymaps = get_sortkeymaps_from_string(sortkeyfrommodule)
    languagesnosort = get_languages_from_string(languagesfrommodule)
    languages = get_languages_with_sort(languagesnosort, sortkeymaps)
    parts = get_parts_from_string(partsfrommodule)
    return sortkeymaps, languages, parts
  except Exception as e:
    print(e)

def get_Sections(pagetitle, wikitext, languages, parts, sortkeymaps):
  '''Επιστρέφει πίνακα με τα περιεχόμενα όλων των ενοτήτων.
  Το κείμενο μπορεί να αναδημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τα depth, originaltitle και content.
  depth: περιέχει τον αριθμό των = που χρησιμοποιεί ο τίτλος της ενότητας
  originaltitle: το ακριβές κείμενο στη γραμμή ενότητας
  content: το περιεχόμενο κάτω από τη γραμμή ενότητας
  '''
  if pagetitle.startswith('Πύλη:'):
    return [], '', []
  if wikitext.strip().startswith('{{softredirect'):
    return [], '', []
  #print(pagetitle)
  wikitext, amarker, comments = remove_noninline_comments(wikitext)
  wikitext = fixkleida(wikitext)
  #print(wikitext)
  #print('=====================')
  splittedlines = wikitext.splitlines(True)
  #print('splittedlines',len(splittedlines))
  sections = {}
  #langsections = []
  sectionCounter = 0
  sections[-1] = {'pagename':pagetitle,'garbage':'', 'problems':'',
      'nolang':False, 'unsortedlangs': False, 'fixsectiontitles': '',
      'nosubsections':'', 'changes':'',
      'badheadwords':False, 'badlangsection': False
      }

  sections[0] = {'depth':1, 'title':'', 'originaltitleline':'',
      'langiso':'', 'template':'', 'ispartofspeech' : False,
      'headword':'', 'content':''}
  lastlang = '' #αρχικά δεν έχουμε γλώσσα
  allgarbage = ''
  headword = ''
  linecounter = 0
  problems = ''
  for line in splittedlines:
    knowntemplate = ''
    garbage = ''
    sectionsrematch = re.match(sectionsre,line)

    ispartofspeech = False
    linecounter += 1

    langiso = ''
    if sectionsrematch:
      #new section found
      sectiontitle = ''
      templateparams = ''
      #print(sectionsrematch)
      sectionCounter += 1
      agroup = sectionsrematch.groupdict()['AGROUP'] #τα = που έχει στην αρχή και στο τέλος
      bgroup = sectionsrematch.groupdict()['BGROUP'] #το περιεχόμενο ανάμεσα στα =
      cgroup = sectionsrematch.groupdict()['CGROUP'] #περιεχόμενο μετά τα = που μπορεί να περιέχει επιπλέον = ή άλλα σκουπίδια
      depth = len(agroup) #αριθμός =
      sectiontitle = bgroup.strip()
      #print(sectiontemplate, 'THE TITLE')
      #originaltitleline = line
      garbage = cgroup if cgroup != '\n' else ''
      #Εύρεση είδους ενότητας δεύτερου βαθμού από τον τίτλο της
      #Είτε είναι ενότητα γλώσσας άρα τύπου {{-ΧΧ-}} είτε κάποια από τις άλλες τυπικές ενότητες
      #για την ώρα μόνο οι ενότητες 'Σημειώσεις' και '{{αναφορές}}' μπορούν να είναι ενότητες βάθους 2
      if depth == 2:#υποτίθεται ότι είναι ενότητα γλώσσας ή η ενότητα για το <references> κλπ

        ispartofspeech = False
        #γνωστές ενότητες βάθους 2
        #TODO:use them
        if 'Σημειώσεις' == sectiontitle.strip():
          sections[-1]['fixsectiontitles'] += ' Σημειώσεις '
        elif 'Αναφορές' == sectiontitle.strip():
          sections[-1]['fixsectiontitles'] += ' Αναφορές '
          #print(pagetitle, ' =======Αναφορές ')
        elif 'Πηγές' == sectiontitle.strip():
          sections[-1]['fixsectiontitles'] += ' Πηγές '
        elif 'παραπομπές' == sectiontitle.strip():
          sections[-1]['fixsectiontitles'] += ' παραπομπές '
        elif '{{αναφορές}}' == sectiontitle.strip():
          #TODO:add it
          pass
        else:
          #αν δεν είναι σημειώσεις ή αναφορές τότε πρέπει να είναι ενότητα γλώσσας
          #ελέγχουμε αν είναι του τύπου {{-ΧΧ-}}
          if sectiontitle.startswith('{{-') and sectiontitle.endswith('-}}') and len(sectiontitle) > 7:
            #ελέγχουμε αν είναι του τύπου {{-ΧΧ-}}
            #αφαιρούμε τα {{--}}
            possiblelang = sectiontitle[3:-3] # θεωρητικά το iso
            #αν υπάρχει τέτοια γλώσσα
            if possiblelang in languages:
              langiso = possiblelang
              if langiso in ['el', 'gkm', 'grc' ] or (not languages[langiso]['haswiktionary']):
                headword = "'''{{PAGENAME}}'''"
              else:
                headword = '{{τ|' + langiso + '|{{PAGENAME}}}}'

            else:
              #δεν υπάρχει το iso
              garbage += 'Λάθος τίτλος ενότητας βάθους 2:' + sectiontitle
              sections[-1]['badlangsection'] = True

          else:#κάποια εσφαλμένη ενότητα βάθους 2, δεν ελέγχω αν είναι γνωστή
            garbage += 'Λάθος τίτλος ενότητας βάθους 2:' + sectiontitle

      else:
        if depth > 2:#είναι ενότητα βάθους μεγαλύτερου από 2
          #είτε μέσα σε ενότητα γλώσσας είτε σε εσφαλμένη ενότητα
          thematch = re.match(sectionTFULLre, sectiontitle)
          if thematch:#βρήκαμε κάτι
            if thematch.groupdict()['TEMPNAMENOPARAMS']:
              #ενότητα η οποία έχει σαν τίτλο κάποιο πρότυπο χωρίς παραμέτρους
              thetemplate = thematch.groupdict()['TEMPNAMENOPARAMS'].strip()
              ispartofspeech = (thetemplate in parts)
              knowntemplate = thetemplate
            elif thematch.groupdict()['TEMPNAME']:
              #ενότητα η οποία έχει σαν τίτλο πρότυπο με παραμέτρους
              #οι παράμετροι αυτή τη στιγμή είναι:
              #είτε η παράμετρος γλώσσας
              #είτε αριθμός για χωριστές ενότητες ετυμολόγησης
              thetemplate = thematch.groupdict()['TEMPNAME'].strip()
              ispartofspeech = (thetemplate in parts)
              knowntemplate = thetemplate
              templateparams = thematch.groupdict()['PARAMS'].strip()
            else:
              #ακαθόριστη ενότητα
              ispartofspeech = False
          else:
            #δεν βρέθηκε κάτι
            ispartofspeech = False
            garbage += 'Λάθος τίτλος ενότητας βάθους ' + str(depth) + ':' + sectiontitle
      #αφού είναι ενότητα
      #προσθέτουμε νέα ενότητα
      sections[sectionCounter] = {'depth':depth, 'title':sectiontitle,
          'originaltitleline':line, 'langiso': langiso,
          'template': knowntemplate, 'ispartofspeech': ispartofspeech,
          'templateparams':templateparams,
          'headword':'', 'content':''}

    else:#δεν είναι γραμμή με «σωστά ίσον»
      #είτε ο αριθμός των «ίσον» δεν συμφωνεί
      #είτε είναι το κείμενο που υπάρχει ανάμεσα στις γραμμές ενοτήτων
      #η περίπτωση των διαφορετικών ίσον δεν θα εξεταστεί
      #θα θεωρηθεί ότι αποτελεί κείμενο μέσα σε ενότητα
      #προσθέτουμε το κείμενο στο περιεχόμενο
      sections[sectionCounter]['content'] += line

    allgarbage += garbage
  sections[-1]['garbage'] = allgarbage
  newsections = convert_to_langsections(sections, languages, parts, sortkeymaps)
  return newsections, amarker, comments

def convert_to_langsections(sections, languages, parts, sortkeymaps):
  langsections = {}
  langCounter = 0
  langsections[-1] = sections[-1]
  langsections[0] = {'langsection': sections[0], 'subsections':[]}
  for asection in sorted([x for x in sections if x>0]):
    if sections[asection]['langiso'] != '':
      langCounter += 1
      theiso = sections[asection]['langiso']

      langsections[langCounter] = {'langsection':sections[asection],
      'langsort':languages[theiso]['sort'],
      'subsections':[]}
    else:
      #βρισκόμαστε μέσα σε μία ενότητα γλώσσας
      #φυσικά μπορεί να προηγείται λανθασμένη ενότητα γλώσσας
      #αλλά αυτό είναι άλλο πρόβλημα
      #θεωρούμε ότι όλα ανήκουν σε αυτήν, την προηγούμενη, γλώσσα
      #ακόμα και για ενότητες βάθους 2, όπως το «αναφορές»
      langsections[langCounter]['subsections'].append(sections[asection])
  #check langchanges
  if langCounter<1:
    langsections[-1]['problems'] += 'Χωρίς ενότητα γνωστής γλώσσας\n'
    langsections[-1]['nolang'] = True
  elif langCounter>1:
    langchangeproblem = False
    for xcounter in range(1,langCounter):
      #Μπορεί να μην έχει subsections
      if len(langsections[xcounter]['subsections']):
        if not langsections[xcounter]['subsections'][-1]['content'].endswith('\n\n\n----\n\n'):
          langchangeproblem = True
      else:
        #print(langsections[xcounter])
        langsections[-1]['nosubsections'] += ' ' + langsections[xcounter]['langsection']['langiso']
        #print(langsections[-1]['pagename'], 'nosubsections')
        if not langsections[xcounter]['langsection']['content'].endswith('\n\n\n----\n\n'):
          #print("langsections[xcounter]['content']",langsections[xcounter]['content'])
          langchangeproblem = True
    if langchangeproblem:
      langsections[-1]['problems'] += 'Σφάλμα σε κάποια αλλαγή γλώσσας\n'

    keys = [langsections[x]['langsort'] for x in sorted([x for x in langsections if x>0])]
    if keys != sorted(keys):
      langsections[-1]['problems'] += 'Λάθος ταξινομημένες γλώσσες\n'
      langsections[-1]['unsortedlangs'] = True

  return langsections

def checkforsound(thedbfile):
  '''Requires wikiOCPlocal.fromonline, wikiOCPlocal.db'''
  from wikiOCPlocal import db, fromonline

  head, tail = os.path.split(thedbfile)
  thetitlesfile = os.path.join(head,'fixdir', 'titles_for_sounds.wiki')
  print(thetitlesfile)
  with open(thetitlesfile,'wt', encoding="utf-8") as f:
    f.write('START\n')
  #return
  with db.wikiDB(thedbfile) as workingdb:
    sortkeymaps, languages, parts = get_from_modules(thedbfile)
    print('itering')
    pagesforsounds = []
    for adbrow in workingdb.iter_articles(ns=0):
      #print(adbrow.title)
      try:
        if adbrow.isredirect:
          continue
        if adbrow.title.startswith('Πύλη:'):
          continue
        if adbrow.content.startswith('{{διαγραφή'):
          continue

        pagetitle = adbrow.title
        wikitext = adbrow.content
        #print('get_Sections')
        sections = get_Sections(pagetitle, wikitext, languages, parts, sortkeymaps)
        hassounds = False
        if len(sections[0]['langsections']):
          langsections = sections[0]['langsections']
          for section in langsections:
            sectionlang = langsections[section]['section']['langiso']
            partiallangogg = sectionlang.title() + "-" + pagetitle
            langogg = partiallangogg + ".ogg"
            etymologysection = None
            soundsection = None
            noknownsound = True
            if 'etymologysection' in langsections[section]['section']:
              etymologysection = langsections[section]['section']['etymologysection']
              #print('has etymology', sectionlang , etymologysection)
            else:
              #print('no etymology', sectionlang)
              pass
            if 'soundsection' in langsections[section]['section']:
              soundsection = langsections[section]['section']['soundsection']
              #print('has soundsection', sectionlang , soundsection)
              if partiallangogg in langsections[section]['subsections'][soundsection]['content']:
                #print('HAS SOME SOUND', sectionlang)
                noknownsound = False
              elif "{{ήχος|" in langsections[section]['subsections'][soundsection]['content']:
                #print('HAS SOME ήχος', sectionlang)
                noknownsound = False
              else:
                #print('HAS soundsection but no known', sectionlang)
                pass
            else:
              #print('no soundsection', sectionlang)
              pass
            if noknownsound:
              if fromonline.fileexistsincommons("File:" + langogg):
                if pagetitle not in pagesforsounds:
                  hassounds = True
          if hassounds:
            with open(thetitlesfile,'at', encoding="utf-8") as f:
              f.write(pagetitle + '\n')
            print(pagetitle)#, sectionlang)

      except Exception as e:
        print(adbrow.title)
        print('exc', e)
        return

def check_audio_files(sections):
  '''Ελέγχει αν στην κάθε ενότητα γλώσσας υπάρχει αρχείο με ήχο. '''
  from wikiOCPlocal import db, fromonline
  pagetitle = sections[-1]['pagename']
  audiolangsadded = []
  for asection in sorted([x for x in sections if x>0]):
    sectionlangiso = sections[asection]['langsection']['langiso']
    partiallangogg = sectionlangiso.title() + "-" + pagetitle
    langogg = partiallangogg + ".ogg"
    #print(langogg)
    etymologysectionindex = -1
    soundsectionindex = -1
    subsectioncounter = 0
    for asubsection in sections[asection]['subsections']:
      if asubsection['template'] == 'ετυμολογία':
        etymologysectionindex = subsectioncounter
      if asubsection['template'] == 'προφορά':
        soundsectionindex = subsectioncounter
      subsectioncounter += 1
    if soundsectionindex>=0:
      if "{{ήχος|" in sections[asection]['subsections'][soundsectionindex]['content']:
        continue
      if langogg in sections[asection]['subsections'][soundsectionindex]['content']:
        continue
      #add the file on top of others
      if fromonline.fileexistsincommons("File:" + langogg):
        sections[asection]['subsections'][soundsectionindex]['content'] = "{{ήχος|" + sectionlangiso + "}}" + "\n" + sections[asection]['subsections'][soundsectionindex]['content']
        audiolangsadded.append(sectionlangiso)
        sections[-1]['changes'] += '\nΠροσθήκη ήχου ' + sectionlangiso
      else:
        continue
    else:
      if fromonline.fileexistsincommons("File:" + langogg):
        soundsection = createsoundsubsection(sectionlangiso)
        if etymologysectionindex == 0:
          sections[asection]['subsections'].insert(1, soundsection)
          audiolangsadded.append(sectionlangiso)
        else:
          sections[asection]['subsections'].insert(0, soundsection)
          audiolangsadded.append(sectionlangiso)
        sections[-1]['changes'] += '\nΠροσθήκη ενότητας ήχου ' + sectionlangiso
  return audiolangsadded

def fix_end_of_sections(sections):
  end_re = '(?P<STARTRETURNS>\n*?)----(?P<ENDRETURNS>\n*?)$'
  pagename = sections[-1]['pagename']
  if pagename.startswith('Πύλη:'):
    return False
  langsectionsnums = [x for x in sorted(sections) if x > 0]
  changesdone = False

  if len(langsectionsnums) < 1: #No lang sections BAD article
    return False
  lastlangsection = False
  #every langsection has a dict named langsection with content and originaltitleline
  #every subsection is a dict with content and originaltitleline
  for alangsectionnum in range(len(langsectionsnums)+1):
    lastlangsection = (alangsectionnum == len(langsectionsnums))
    oldoriginaltitle = sections[alangsectionnum]['langsection']['originaltitleline']
    oldcontent = sections[alangsectionnum]['langsection']['content']
    if alangsectionnum:#not in the zero section
      sections[alangsectionnum]['langsection']['originaltitleline'] = oldoriginaltitle.strip() + '\n'
      #add a line return
      sections[alangsectionnum]['langsection']['content'] = oldcontent.strip() + '\n'
      #if has usable content add one more line return
      if oldcontent.strip() != '':
        sections[alangsectionnum]['langsection']['content'] += '\n'
    else:#this the zero section
      print('0 section')
      if oldcontent.strip() != '':#has some content
        sections[alangsectionnum]['langsection']['content'] = oldcontent.strip() + '\n'
      else:#no usefull content
        sections[alangsectionnum]['langsection']['content'] = ''
      #originaltitleline is always empty for zero section

    if oldoriginaltitle != sections[alangsectionnum]['langsection']['originaltitleline']:
      changesdone = True
    if oldcontent != sections[alangsectionnum]['langsection']['content']:
      changesdone = True
    lastsubsection = False
    for subsectionnum, asubsectiondict in enumerate(sections[alangsectionnum]['subsections']):
      lastsubsection = (subsectionnum == len(sections[alangsectionnum]['subsections'])-1)
      oldoriginaltitle = asubsectiondict['originaltitleline']
      asubsectiondict['originaltitleline'] = oldoriginaltitle.strip() + '\n'
      if oldoriginaltitle != asubsectiondict['originaltitleline']:
        changesdone = True
      oldcontent = asubsectiondict['content']
      asubsectiondict['content'] = asubsectiondict['content'].strip() + '\n'
      if not (lastsubsection and lastlangsection):#not at the end
        asubsectiondict['content'] += '\n'
      if oldcontent != asubsectiondict['content']:
        changesdone = True
      #if not the last lang section
      #but is the last subsection
      #check change
      if lastsubsection and not (lastlangsection):
        oldorchangedcontent = asubsectiondict['content']
        match = re.search(end_re, oldorchangedcontent, flags = re.DOTALL)
        if match:
          #we found a possible good laguage change
          oldcharnum = 1 + len(match.group('STARTRETURNS')) + len('----') + len(match.group('ENDRETURNS'))
          asubsectiondict['content'] = oldorchangedcontent[:-oldcharnum] + '\n\n\n----\n\n'
        else:#laguage change not good, adding a new
          #this will not report the problem if we have "---" instead of "----"
          asubsectiondict['content'] = oldorchangedcontent.strip() + '\n\n\n----\n\n'
        if oldorchangedcontent != asubsectiondict['content']:
          changesdone = True

  if changesdone:
    sections[-1]['changes'] += '\nδιορθώθηκαν αλλαγές και κενά'
  return True

def check_lang_in_sections(sections, languages):
  lines = []
  for alangsectionnum in range(len(langsectionsnums)+1):
    langiso = sections[alangsectionnum]['langsection']['langiso']
    for subsectionnum, asubsectiondict in enumerate(sections[alangsectionnum]['subsections']):
      if asubsectiondict['templateparams']:
        params = asubsectiondict['templateparams'].split('|')
        if params[0] == langiso:
          pass
        elif params[0] in languages:
          #wrong iso
          #lines.append
          sections[-1]['problems'] += 'Σφάλμα γλώσσας στην ενότητα γλώσσας:' + langiso + '\n'

class CheckTranslations:
  def __init__(self, sections, languages):
    self.sections = sections
    self.languages = languages

  def update_translations(self): #only in langsection 1
    pagename = self.sections[-1]['pagename']
    #newlines = []
    if pagename.startswith('Πύλη:'):
      return
    if 1 in self.sections:
      for asubsectiondict in self.sections[1]['subsections']:
        if asubsectiondict['template'] == 'μεταφράσεις':
          thecontent = asubsectiondict['content']
          newstring = re.sub(translationsre, self.replace_with_new_table, thecontent, flags = re.DOTALL)
          if newstring != asubsectiondict['content']:
            asubsectiondict['content'] = newstring
            self.sections[-1]['changes'] += '\nΔιορθώσεις σε πίνακα μεταφράσεων'

  def replace_with_new_table(self, matchobj):
    atable = TranslationTable(matchobj.group('ΤΗΕTABLE'), self.languages)
    newlines, badlines, thetablestring = atable.get_correct_table()
    return thetablestring

class TranslationTable:

  translinere = '^([*]\s*?|<!--\s*?\*\s*?)\{\{(?P<LANGISO>.*?)\}\}\s*?:\s*?\{\{τ\|(?P=LANGISO)\|.*'
  translinerewithlang = '^([*]\s*?|<!--\s*?\*\s*?)\{\{(?P<LANGISO>.*?)\}\}\s*?:.*'
  def __init__(self, thestring, languages):
    self.thestring = thestring
    self.languages = languages

  def get_lang(self,line):
    #check if has any lang start
    thematch = re.match(self.translinerewithlang, line.strip())
    if thematch:
      lang = thematch.groupdict()['LANGISO']
      if lang in self.languages:
        return lang
    return None

  def get_correct_table(self):
    lines = []
    startline = ''
    middleline = ''
    endline = ''
    for line in self.thestring.splitlines(True):
      if line.startswith('{{μτφ-αρχή'):
        startline = line
      elif line.startswith('{{μτφ-μέση'):
        middleline = line
      elif line.startswith('{{μτφ-τέλος'):
        endline = line
      elif line.strip() == '':
        pass
      else:
        lang = self.get_lang(line)
        if lang:
          sortstr = self.languages[lang]['sort']
        else:
          #print("+++++++++++++++++++++", lang, line)
          sortstr = ''

        lines.append({'line':line,
          'lang': lang,
          'sort': sortstr,
          'visible': not line.strip().startswith('<!--')
          })
    #print('transl lines',lines)
    goodlines = [x for x in sorted(lines, key=lambda k: k['sort']) if x['sort'] != '']
    unsortedlines = [x for x in lines if x['sort'] != '']
    #print('old-new============================', unsortedlines == goodlines)
    badlines = [x for x in lines if x['sort'] == '']
    #print('badlines',badlines)
    #, key=lambda x: jsonchanges[x]['timestamp']
    thestring = startline
    xcounter = 0
    middlenum = int(len(goodlines) // 2)
    for line in goodlines:
      xcounter += 1
      if xcounter == middlenum:
        thestring += middleline
      thestring += line['line']
    thestring += endline
    if len(badlines):
      thestring += '\n' + '{{μτφ-κατάταξη}}' + '\n'
      for aline in badlines:
        thestring += aline['line']
    return goodlines, badlines, thestring

def is_bad_lemma(sections):
  if '{{μορφοποίηση' in sections[0]['langsection']['content'] or '{{διαγραφή' in sections[0]['langsection']['content']:
    return False
  #print(sections[-1])
  if sections[-1]['nolang'] or sections[-1]['badlangsection'] or sections[-1]['unsortedlangs']:
    #wikitext = '{{μορφοποίηση}}\n' + wikitext
    return True
  return False

def remove_old_polish_key(sections):
  pagename = sections[-1]['pagename']
  if pagename.startswith('Πύλη:'):
    return
  for alangsectionnum in sections:
    if alangsectionnum > 0:
      sectionlangiso = sections[alangsectionnum]['langsection']['langiso']
      if sectionlangiso == 'pl':
        found_a_key = False
        polish_kleida = polish_sortkey(pagename)
        for asubsectiondict in sections[alangsectionnum]['subsections']:
          if polish_kleida in asubsectiondict['originaltitleline'] or polish_kleida in asubsectiondict['content']:
            found_a_key =True
            asubsectiondict['originaltitleline'] = asubsectiondict['originaltitleline'].replace("|pl|"+polish_kleida,"|pl")

            asubsectiondict['content'] = asubsectiondict['content'].replace("|pl|"+polish_kleida,"|pl")
        if found_a_key:
          sections[-1]['changes'] += '\nαφαιρέθηκε κλείδα pl'


if __name__ == '__main__':
  pagetitle = "καλός"
  with open(pagetitle,'rt') as f:
    wikitext = f.read()
  sections = get_Sections(pagetitle, wikitext, languages, parts, sortkeymaps)
  print("********** ORIGINAL? **********")
  print(sections[-1])
  create_good_lang_changes(sections)
  print("********** RECONSTRUCTED **********")
  print(text_from_sections(sections))