Χρήστης:AtouBot/ξεν και PAGENAME στα ξένα λήμματα/ξένα λήμματα 12

'''τίτλος''' σε {{ξεν|nn|{{PAGENAME}}}}

 1. ενημέρωση του αρχείου σελίδων
  εντολή: mv updated.xml.bz2 updated.xml.bz2.sav7; ./updatefromtitles.sh λείπουν-ξεν-PAGENAME-6.xml do_next2_titles.txt
 2. αφαίρεση των σελίδων που δεν χρειάζονται επεξεργασία πια
  εντολή: bzcat updated.xml.bz2 | ./parsexml.pl --page > λείπουν-ξεν-PAGENAME-7.xml
 3. ποιες περιπτώσεις έχουμε ακόμη;
  εντολή:cat λείπουν-ξεν-PAGENAME-7.xml | ./parsexml.pl | egrep -v '(als|διεθ|μτγ|μσν|grc)' > FIX
  grep ":'''" FIX > do_next3.txt
  αφαίρεση των προβληματικών λέξεων...
  cat do_next3.txt | awk -F':' '{ print $1 }' | sed -e 's/^/[[/g; s/$/]]/g;' > do_next3_titles.txt
 4. fixes.py για μετατροπή σε {{ξεν|nn|{{PAGENAME}}}}
  έντολή: python ./replace.py -fix:ksena_lhmmata_12 -file:do_next3_titles.txt
  κώδικας: εδώ
  λέξεις: εδώ