Χρήστης:AtouBot/Πρότυπο προσχέδιο-ορισμ στις ετυμολογίες

Το fixes.py:

  'protypo_etym': {
    'regex' : False,
    'msg': {
      'el':u'αλλαγή του προτύπου προσχέδιο-ορισμ στην ετυμολογία',
    },
    'replacements': [
       (u'{{-ετυμ-}}\r\n*{{προσχέδιο-ορισμ}}', u'{{-ετυμ-}}\r\n: \'\'\'{{PAGENAME}}\'\'\' < {{προσχέδιο-ετυμ}}'),
    ],
  },

ο κατάλογος λέξεων:

[[αγαλλίασις]]
[[άμπωτις]]
[[αμυγδαλέλαιον]]
[[αμύγδαλον]]
[[αμυλάλευρον]]
[[αμυλοσάκχαρον]]
[[αμυντικότης]]
[[αμυντικώς]]
[[αμφίεσις]]
[[αμφιθέατρον]]
[[αντίρρησις]]
[[αντιρρόπησις]]
[[αντιστάθμισις]]
[[αντίστασις]]
[[αντιστήριξις]]
[[αντίστιξις]]
[[αντισυνταγματικότης]]
[[αντισφαίρισις]]
[[αχρονολογήτως]]
[[αχρόνως]]
[[αχρόως]]
[[αχρώμως]]
[[αψιθύμως]]
[[αψικόρως]]
[[αψίς]]
[[αψυχολογήτως]]
[[αψύχως]]
[[βαναυσότης]]
[[βαναύσως]]
[[βάραθρον]]
[[βαράθρωσις]]
[[βαρβαρικώς]]
[[βαρέως]]
[[βάριον]]
[[βαρόμετρον]]
[[βαρυθύμως]]
[[βαρυσημάντως]]
[[βασανιστήριον]]
[[βασανιστικώς]]
[[βάσανον]]
[[βασικώς]]
[[βασίλειον]]
[[βασιλεύς]]
[[βασιλικώς]]
[[βασιμότης]]
[[βασίμως]]
[[βατότης]]
[[βαφείον]]
[[βαφεύς]]
[[βάψις]]
[[βενζινάροτρον]]
[[βερικοκκέα]]
[[βερίκοκκον]]
[[βερνίκιον]]
[[βεστιάριον]]
[[βηρύλλιον]]
[[βιαίως]]
[[γαλακτοκομείον]]
[[γαλακτοποίησις]]
[[γαλακτοπωλείον]]
[[γαλακτοπώλις]]
[[γαλακτοσάκχαρον]]
[[γαλβανόμετρον]]
[[γαλούχησις]]
[[γάμμα]]
[[γλαφυρότης]]
[[γλαφυρώς]]
[[δημοπρατήριον]]
[[δημοπράτησις]]
[[δημοσιοποίησις]]
[[δημοσιότης]]
[[δημοτικότης]]
[[δημοτολόγιον]]
[[εδραίωσις]]
[[έδρανον]]
[[εδωδιμοπωλείον]]
[[εδώλιον]]
[[εθελοντικώς]]
[[εθιμοτυπικώς]]
[[εθνογραφικώς]]
[[εθνολογικώς]]
[[εικονικότης]]
[[εικονικώς]]
[[εικονογραφικώς]]
[[εικοσιτετράωρον]]
[[ειλικρινώς]]
[[εξάπλωσις]]
[[επιθήλιον]]
[[επιθυμητώς]]
[[επικαιρότης]]
[[επικάλυψις]]
[[επικήρυξις]]
[[επικινδύνως]]
[[επικόλλησις]]
[[επικονίασις]]
[[επικουρικώς]]
[[επικώς]]
[[ευυπολήπτως]]
[[ευφαντάστως]]
[[ευφήμως]]
[[ευφλέκτως]]
[[ευφραντικώς]]
[[ευφροσύνως]]
[[ευχαρίστως]]
[[ευχετικώς]]
[[εφημέρως]]
[[εφιαλτικώς]]
[[εφίδρωσις]]
[[εφιδρωτικώς]]
[[εφόδιον]]
[[εφορευτικώς]]
[[εφόρμησις]]
[[εχθρικώς]]
[[θεατρικώς]]
[[θεϊκώς]]
[[θέλγητρον]]
[[θεληματικώς]]
[[θέλησις]]
[[θελκτικώς]]
[[θεματοφύλαξ]]
[[θεμελίωσις]]
[[θεμιτώς]]
[[θεοκρατικώς]]
[[θεολογικώς]]
[[θεότης]]
[[θεραπαινίς]]
[[θερφοφόρος]]
[[θεσπεσίως]]
[[θέσπισις]]
[[θετικώς]]
[[θήλαστρον]]
[[θηρευτικώς]]
[[θηρίον]]
[[θιασάρχις]]
[[θιασώτις]]
[[θλιβερώς]]
[[θλίψις]]
[[θνησιμότης]]
[[θνητότης]]
[[θολερότης]]
[[θολερώς]]
[[θολότης]]
[[θόλωσις]]
[[θόριον]]
[[θορύβησις]]
[[θούριον]]
[[θρανίον]]
[[θρασυδείλως]]
[[θρασύτης]]
[[θραύσις]]
[[θρεπτικότης]]
[[θρέψις]]
[[θρηνητικώς]]
[[θρησκευτικότης]]
[[θρησκευτικώς]]
[[θριάμβευσις]]
[[θριαμβικώς]]
[[θρόμβωσις]]
[[θυλάκιον]]
[[θυμοσοφικώς]]
[[θυρεοειδίτις]]
[[θυρίς]]
[[θυροκόλλησις]]
[[θυρόφυλλον]]
[[θωράκιον]]
[[θωράκισις]]
[[ιερογλυφικώς]]
[[ιεροκήρυξ]]
[[ιεροκρατικώς]]
[[ικετευτικώς]]
[[ικμάς]]
[[ιλαρώς]]
[[ιμάς]]
[[ινίον]]
[[ιπποδρόμιον]]
[[ιπποτικώς]]
[[ισαξίως]]
[[ισαρίθμως]]
[[ισοτίμως]]
[[ισοχρόνως]]
[[ισχνώς]]
[[ισχυρώς]]
[[ιχθυοτροφείον]]
[[ιχνογραφικώς]]
[[καθαριότης]]
[[καθαρογράφησις]]
[[κάθαρσις]]
[[καθαρτήριον]]
[[καθαρώς]]
[[καθέλκησις]]
[[καθετηρίασις]]
[[καρδίτις]]
[[καρκινοποίησις]]
[[καρκίνωσις]]
[[κοιλότης]]
[[κοίμησις]]
[[κοινοβιακώς]]
[[κοινοβουλευτικώς]]
[[κοινολόγησις]]
[[κοινοποίησις]]
[[κοινότης]]
[[κοινωνικοποίησις]]
[[κοινωνικώς]]
[[λαβυρινθίτις]]
[[λίπανσις]]
[[λιπαρότης]]
[[λιρέττα]]
[[λιτάνευσις]]
[[λιτώς]]
[[λογικόν]]
[[λογικότης]]
[[λύκειον]]
[[λυπηρώς]]
[[λυρικώς]]
[[λυσσαλέως]]
[[λυσσιαστρείον]]
[[λύτρωσις]]
[[μαγγάνιον]]
[[μαγειρείον]]
[[μάγευμα]]
[[ματαιότης]]
[[μηδένισις]]
[[μήκυνσις]]
[[μιαρότης]]
[[μιασματικότης]]
[[μικροβιακώς]]
[[μικροβιολογικώς]]
[[μικροβιόμετρον]]
[[μικρογραμμάριον]]
[[νεκρώσιμον]]
[[νέμεσις]]
[[νευρολογικώς]]
[[νευρομυελίτις]]
[[νεφρίδιον]]
[[νεφρίτις]]
[[νεφρολιθίασις]]
[[νεωλκείον]]
[[νηματίασις]]
[[νημάτιον]]
[[νηολόγιον]]
[[νήπιον]]
[[νησιώτις]]
[[νηφαλιότης]]
[[νηφαλίως]]
[[νικηφόρως]]
[[νικοτινίασις]]
[[νιόβιον]]
[[νοερώς]]
[[νομάρχις]]
[[νομικώς]]
[[νομισματολογικώς]]
[[νομολογικώς]]
[[νομοτύπως]]
[[νοσηρότης]]
[[νοσηρώς]]
[[νοσοκομειακώς]]
[[νοσοκομείον]]
[[νυκτοφύλαξ]]
[[νυμφαίον]]
[[νύμφευσις]]
[[νυμφών]]
[[νύξις]]
[[νωθρότης]]
[[νωθρώς]]
[[ξανθόθριξ]]
[[ξενικώς]]
[[ξενών]]
[[ξηρότης]]
[[ομαδικώς]]
[[ομαλότης]]
[[ομάλυνσις]]
[[ομαλώς]]
[[ομήγυρις]]
[[ομιλητικώς]]
[[ορθολογικώς]]
[[ορθομαρμάρωσις]]
[[ορθοπεδικώς]]
[[ορθοσκόπησις]]
[[ορθώς]]
[[οριζοντίως]]
[[παγίως]]
[[παγκοσμίως]]
[[παγκρεατίτις]]
[[παγοπώλις]]
[[παθητικότης]]
[[πανδαιμόνιον]]
[[πανδοχείον]]
[[πανελλαδικώς]]
[[πανεπιστήμιον]]
[[πασσαλοσανίς]]
[[πασσάλωσις]]
[[παστάς]]
[[παστερίωσις]]
[[πνευματικώς]]
[[προπέτις]]
[[προπολεμικώς]]
[[πύρωσις]]
[[πώλησις]]
[[πωλητήριον]]
[[πώρωσις]]
[[ραβδόμαντις]]
[[ραδιοτηλεφωνικώς]]
[[ραδιοτηλέφωνον]]
[[ραδιόφωνον]]
[[ραδόνιον]]
[[ραθύμως]]
[[ραιβόκρανον]]
[[ρακοσυλλέκτις]]
[[ρανίς]]
[[ραχίτις]]
[[ρητώς]]
[[ριζίδιον]]
[[ριζονευρίτις]]
[[ριζοσπαστικώς]]
[[ρινοσκόπιον]]
[[ρινοφάρυγξ]]
[[ρίψις]]
[[ροόμετρον]]
[[ρόπαλον]]
[[ρόπτρον]]
[[ρουβίδιον]]
[[ρυθμικότης]]
[[ρυθμικώς]]
[[ρύθμισις]]
[[ρυθμιστήρ]]
[[ρυμουλκόν]]
[[ρύπανσις]]
[[ρυπαντικώς]]
[[ρυπαρότης]]
[[ρυτίδωσις]]
[[ρυτίς]]
[[ρωμαντικότης]]
[[σιδηρουργείον]]
[[σοφολογιότης]]
[[σοφώς]]
[[σπανίως]]
[[σπαργάνωσις]]
[[συνεργάτις]]
[[σωτήρ]]
[[σωφρονιστήριον]]
[[ταχυδακτυλουργικώς]]
[[τεκμήριον]]
[[τελειότης]]
[[τελειωτικώς]]
[[τελεσιγραφικώς]]
[[τελεσιδίκως]]
[[τελεσφόρησις]]
[[τυφέκιον]]
[[τυχοδιώκτις]]
[[τύψις]]
[[υγιεινώς]]
[[υλιστικώς]]
[[υπασπιστήριον]]
[[υπενθύμισις]]
[[υπενοικίασις]]
[[υπεξαίρεσις]]
[[υπεξουσιότης]]
[[υπεραπασχόλησις]]
[[υπόφυσις]]
[[υποχρέωσις]]
[[υποχρεωτικώς]]
[[υποχώρησις]]
[[υποχωρητικώς]]
[[υποψηφιότης]]
[[υπτίως]]
[[υστεροβούλως]]
[[υφαλοκρηπίς]]
[[ύφανσις]]
[[υφαντήριον]]
[[υφαντουργείον]]
[[υφυπουργείον]]
[[υψηλότης]]
[[φαγητόν]]
[[φαγοκυττάρωσις]]
[[φάγρος]]
[[φαλάκρωσις]]
[[φαλκίδευσις]]
[[φανατικώς]]
[[φανελλοποιείον]]
[[φανερώς]]
[[φανταστικώς]]
[[φαρισαϊκώς]]
[[χαιρεκάκως]]
[[χάλαζα]]
[[χαλάρωσις]]
[[χαλεπώς]]
[[χαλικόστρωσις]]
[[χαλίκωσις]]
[[χαλιναγώγησις]]
[[χαλκοπωλείον]]
[[χαμηλοφώνως]]
[[χαμηλώς]]
[[χρυσοχοείον]]
[[χρωματικότης]]
[[χρωματικώς]]
[[χρωματοποιείον]]
[[χρωματοσκόπιον]]
[[χρωματουργείον]]
[[χρωμάτωσις]]
[[χρώμιον]]
[[χρωστήρ]]
[[χυδαίως]]
[[ωράριον]]
[[ωφελιμότης]]