Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

sprinters (en)