Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

noblesses (fr)