Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

monseigneurs (fr)