Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

jardinets (fr)