Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

humeurs (fr)