Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

corpore (la) ουδέτερο