Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

concentrationnaires (fr)