Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

asthéniques (fr)