ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Όταν δεν αναγράφεται θέμα, εννοείται το "θ", το θέμα όπως το βρίσκουμε από το λήμμα.
 • Όταν δεν αναγράφεται αιτιατική πληθ. ή κλητική εν, πληθ, εννοείται, όπως η ονομαστική.

NOTES

 • If the stem is not mentioned, "θ" is assumed: the stem as found in the lemma.
 • If accusatives or vocatives are not mentioned, the nominative case is assumed.

ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ

 • ιδιωματικό αποφώλιο με συνίζηση στην κατάληξη (υποθέτουμε γενική αποφωλιού, πληθυντικός: τα αποφώλια, των αποφωλιών)

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ
Δείτε και Κατηγορία:Έλεγχος κλίσης - Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)


export = {}

--[=[
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - BUGS
* Πρέπει να μπει παντού, στα αεΛ=.... το .. args['κοινό'] για [[Κατηγορία:Πολυλεκτικοί όροι με ένα κλιτό (νέα ελληνικά)]] + Κλίση θηλυκών/αρσ/ουδ πολυλεκτικών όρων με ένα κλιτό (νέα ελληνικά)
* check [[Ύδρα]] οκ κεφαλαίο+τόνος
]=]--
--------------------------------------------------------------------------
--    SPECIFIC DECLENSIONS / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΣΕΩΝ      --
--------------------------------------------------------------------------

-- βλ. Module:grc-nouns-decl/param with dat=- dual=-
--[=[ -- έχει αποσυρθεί
-- δοκιμαστική: μία μεσαιωνική κλίση, όπως η νεοελληνική (και όχι όπως οι ελληνιστικές)
-- [[ἀμπάς]] με πληθυντικό ἀμπάδες / Also check γραφή σε λεξικά: ἀμπᾶς
export['αμπάς'] = function(frame)		-- Πρότυπο:gkm-κλίση-'αμπάς'
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- ἀμπ-άς/ ΝΟ ᾶς minus 2 letters from end
  -- need titlos args['τίτλος'] or move this to grc-nouns-decl without datives
	args['σημ'] = '[[:Κατηγορία:Ουσιαστικά με νεοελληνικές κλίσεις (μεσαιωνικά ελληνικά)|<i>μεσαιωνικά ελληνικά με νεοελληνική κλίση</i>]]' 
	.. '[[Κατηγορία:Ουσιαστικά με νεοελληνικές κλίσεις (μεσαιωνικά ελληνικά)]]'
	if args['δείγμα'] == '1' then
		-- do nothing
	else
	args['σημ'] = args['σημ'] .. "[[Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'ἀμπάς' (μεσαιωνικά ελληνικά)]]"
	end
	args['αρσ'] = '1'
	args['nocat'] = '1'
	args['παράρτημα'] = '[[Παράρτημα:Γραμματική (μεσαιωνικά ελληνικά)#Ουσιαστικά|Παράρτημα:Γραμματική (μεσαιωνικά ελληνικά)]]'
-- articles
	args['αοε'] = create_link('ὁ', stem_color('ὁ'))
	args['αοε'] = create_link('ὁ', stem_color('ὁ'))
	args['αγε'] = create_link('τοῦ', stem_color('τοῦ'))
	args['ααε'] = create_link('τόν', stem_color('τὸν'))
	args['αοπ'] = create_link('οἱ', stem_color('οἱ'))
	args['αγπ'] = create_link('τῶν', stem_color('τῶν'))
	args['ααπ'] = create_link('τούς', stem_color('τοὺς'))
-- words
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'άς')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ά')
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ά') .. '(' .. create_link(stem["θ"] .. 'άν', ending_color('ν')) .. ')'
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ά')
  args['οπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], 'άδ', 'ες')
	args['γπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], 'άδ', 'ων')
  args['απΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], 'άδ', 'ας') .. ' (' .. create_link(stem["θ"] .. 'άδες', stem_color('-άδ') .. ending_color('ες')) .. ')'
  args['κπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], 'άδ', 'ες')
return fulltable(args)
end
]=]--

-- =================== α...ω ======================= --
-- βλ. και πρότυπα από το [[Template:el-nouns-decl]]

-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
export['αγώνας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αγώνας']] βλ. και κοινού γένους κηδεμόνας
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- αγών
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- ([[μονόχειρας]]) γπΛ2 = μονοχείρ-ων
  
	args['αρσ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα αγώνας-βαρύμαγκας/φύλακας
	if args['κατ'] == 'αγώνας' then -- συνίζηση όπως [[Τόλιας]], χωρίς γπ
		args['τύπος'] = 'αγώνας'
		args['όπως'] = 'αρσενικά#αγώνας|αγώνας'
 		args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά με συνίζηση στην κατάληξη'
		args['υποκατ03'] = "με συνίζηση που κλίνονται όπως το 'αγώνας'"
	elseif stem["θ"] == stem["θ1"] then
		args['τύπος'] = 'αγώνας'
		args['όπως'] = 'αρσενικά#αγώνας|αγώνας'
	else
  		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για προπαροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'βαρύμαγκας'&#125;&#125; ή 'φύλακας'")
  end

-- άλλες κατηγορίες
--  γπ=- 'αγώνας' χωρίς γενική πληθυντικού & χωρίς γενική πληθυντικού -- όπως [[ιδρώτας]]

	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  if args['γε2'] == 'ος' then args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ος') end -- όπως [[λιμένας]]
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
	-- γπ=- όπως [[ιδρώτας]]
	if args['γπ'] == '-' then
		args['αγπ'] = '-'
		args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>'
	-- plus γπ2 όπως [[μονόχειρας]] των μονόχειρων & των μονοχείρων
	elseif args['γπ2'] ~= '' and args['γπ2'] ~= nil then
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων')
	else
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων')
	end
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
return fulltable(args)
end


-- [[αδερφή]] από function ψυχή -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αδερφή']]


export['αέρας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αέρας']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- αέρ
  
	args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'αέρας'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#αέρας|αέρας'
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. '<br>& ' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες')
--γπ=- για το [[μπαγάσας]] λείπει η πρώτη γπ αλλά έχει τη δεύτερη - ΔΕΝ ΘΕΛΩ Κατηγορία χωρίς γενική πληθ. 
	-- άρα, παράμετρος γπ1=-
  if args['γπ1'] == '-' then
  	args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>' .. '<br>' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδων')
  else
  	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. '<br>& ' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδων')
  end
  
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. '<br>& ' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. '<br>& ' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες')
return fulltable(args)
end


export['αιδώς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αιδώς']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'αιδώς'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#αιδώς|αιδώς'
  args['α'] = 'εν'
  args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
  args['οε'] = "ώς"
  args['γε'] = "ούς"
  args['αε'] = "ώ"
  args['κε'] = "ώ"
return klisi1(args)
end


export['αιλουροειδές'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αιλουροειδές']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'αιλουροειδές'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#αιλουροειδές|αιλουροειδές'
  
  args['οε'] = "ές"
  args['γε'] = "ούς"
  args['αε'] = "ές"
  args['οπ'] = "ή"
  args['γπ'] = "ών"
return klisi1(args)
end


export['αλεπού'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αλεπού']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'αλεπού'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#αλεπού|αλεπού'
  
  args['οε'] = "ού"
  args['γε'] = "ούς"
  args['αε'] = "ού"
  args['οπ'] = "ούδες"
  args['γπ'] = "ούδων"
return klisi1(args)
end

-- [[:Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'άλογο']] -- βλ. γε2=- στο function πρόσωπο

export['άλως'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'άλως']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'άλως'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#άλως|άλως'
  args['α'] = 'εν'
  args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
  args['οε'] = "ως"
  args['γε'] = "ω"
  args['αε'] = "ω"
return klisi1(args)
end


-- [[άμπελος]] από function άνθρωπος -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'άμπελος']]export['αμφορέας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αμφορέας']] (κοινού γένους = function συγγραφέας [[Πρότυπο:el-κλίση-'συγγραφέας']] )
  local args = frame:getParent().args
	args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'αμφορέας'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#αμφορέας|αμφορέας'

  args['οε'] = "έας"
  args['γε'] = "έα"
  if args['2gen'] ~= "" and args['2gen'] ~= nil then args['γε2'] = "έως" end
  if args['γε2'] ~= '' and args['γε2'] ~= nil then args['γε2'] = 'έως' end
  args['αε'] = "έα"
  args['οπ'] = "είς"
  args['γπ'] = "έων"
return klisi1(args)
end-- [[Ανδρέου]] μόνον επώνυμα από [[Template:el-nouns-decl]] - [[Πρότυπο:el-κλίση-'Ανδρέου']]

export['άνθος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'άνθος']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'άνθος'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#άνθος|άνθος'
  
  args['οε'] = "ος"
  args['γε'] = "ους"
  args['αε'] = "ος"
  args['οπ'] = "η"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "έων"
return klisi1(args)
end

-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
export['άνθρωπος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'άνθρωπος']] (το παλιό άγγελος)
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) 
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])	-- ανθρωπ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])	-- ανθρώπ
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])	-- control άνθρωπ

  if args['θηλ'] == '1' then
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για θηλυκά, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39;άμπελος&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'άμπελος'		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'άμπελος']] 
  elseif args['αθ'] == '1' then 
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για ουσιαστικά κοινού γένους, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39;κάτοχος&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'κάτοχος'		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κάτοχος']] 
  elseif (args['θηλ'] == '' or args['θηλ'] == nil) and (args['αθ'] == '' or args['αθ'] == nil) then
  	  	args['αρσ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα δρόμος-αντίλαλος/άνθρωπος -- check [[αβάζος]] [[νοματαίοι]] [[Παλαιστίνιοι]]
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  	return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'δρόμος'&#125;&#125;")
  	else
  	args['τύπος'] = 'άνθρωπος'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#άνθρωπος|άνθρωπος'
  	end
  end
  
args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ος", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ος"))
args['γεΛ'] = create_link(stem["θ1"] .. "ου", stem_color(stem["θ1"]) .. ending_color("ου"))
args['αεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ο", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ο"))
args['κεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ε", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ε"))
  if args['οπ2'] == 'οι' then -- [[διάολος]] διάολοι +διαόλοι
args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οι", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("οι")) .. '<br> & '
	.. create_link(stem["θ1"] .. "οι", stem_color(stem["θ1"]) .. ending_color("οι"))	
args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οι", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("οι")) .. '<br> & '
	.. create_link(stem["θ1"] .. "οι", stem_color(stem["θ1"]) .. ending_color("οι"))
  else
args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οι", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("οι"))
args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οι", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("οι"))
  end
args['απΛ'] = create_link(stem["θ1"] .. "ους", stem_color(stem["θ1"]) .. ending_color("ους"))
args['γπΛ'] = create_link(stem["θ1"] .. "ων", stem_color(stem["θ1"]) .. ending_color("ων"))
return fulltable(args)
end


-- για κοινού γένους με σταθερό τόνο, βλ #ιμπρεσάριος
-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
-- + επώνυμα [[Γιάμαλος]]
export['αντίλαλος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αντίλαλος']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) 
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])	-- control αντιλάλ
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"]) -- ΠΡΟΒΛΗΜΑ βλέπει σκί-ο-υ-(ρος) πλα-γί-α-υ-(λος) ως θ3. Αλλά δεν έχω στο [[Module:grk-stems]] function accent_3.
  
  args['αρσ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα δρόμος-αντίλαλος/άνθρωπος -- check [[αβάζος]] [[νοματαίοι]] [[Παλαιστίνιοι]]
  if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  	return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'δρόμος'&#125;&#125;")
  else
-- επώνυμα / surnames -- όπως [[Γιάμαλος]]
	  if args[1] == 'επ' then
	  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	  	args['τύπος'] = 'Γιάμαλος'
	  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Γιάμαλος|Γιάμαλος (κλίση: αντίλαλος)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname
		elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
			args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Γιάμαλος' (νέα ελληνικά)"
			args['τύπος'] = 'αντίλαλος'
			args['όπως'] = 'επώνυμα#Γιάμαλος|Γιάμαλος - κλίση: αντίλαλος'
	  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
	  	args['όπως'] = 'αρσενικά#αντίλαλος|αντίλαλος'
	  	args['τύπος'] = 'αντίλαλος'
	  	end
  end
  
  args['οε'] = "ος"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
  args['κε'] = "ε"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ους"
return klisi1(args)
end


export['Αντρέας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Αντρέας']] + Δουρίδας
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames -- όπως [[Δουρίδας]] μοιάζει με το [[Πρότυπο:el-κλίση-'Γρίβας']] αλλά μόνον με -ηδες
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Δουρίδας'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Δουρίδας|Δουρίδας (κλίση: Αντρέας)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Δουρίδας' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'Αντρέας'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Δουρίδας|Δουρίδας - κλίση: Αντρέας'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#Αντρέας|Αντρέας'
  	args['τύπος'] = 'Αντρέας'
  	end

  args['οε'] = "ας"
  args['γε'] = "α"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ηδες"
  args['γπ'] = "ηδων"
return klisi1(args)
end


-- αρχαιόκλιτα -ις -ιδος: αρσενικά [[ρίψασπις]] - θηλυκά ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ [[συνεργάτις]] - κοινά [[άπατρις]] & βλ. Module:el-adj-decl [[φιλόπατρις]]
export['άπατρις'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'άπατρις']] masc+fem @Μπαμπινιώτης 2002
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- άπατρι
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- απατρι
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- απατρί
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])		-- απάτρι
  
  args['αθ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'άπατρις'
	args['όπως'] = 'κοινά#άπατρις|άπατρις'
	args['πρόσφ'] ="δ"
  args['σημ'] = "Κλίση από τα αρχαία ελληνικά. * Ο τύπος γενικής πληθυντικού -'ιδων, στη δημοτική."
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ς')
	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ος')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '') .. '(' .. create_link(stem["θ"] .. "ν", ending_color("ν")) .. ')'
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '')
	args['οπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ες')
	args['γπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ1"], args['πρόσφ'], 'ων') .. "<br />(" .. linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ων') .. "*)"
	args['απΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ες')
return fulltable(args)
endexport['απόπλους'] = function(frame) 		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'απόπλους']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'απόπλους'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#απόπλους|απόπλους'
  
  args['οε'] = "ους"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ου"
-- αε2 -ουν όπως στο [[κατάπλους]]
  if args['αε2'] ~= '' and args['αε2'] ~= nil then
  	args['αε2'] = 'ουν'
  	args['σημ'] = 'Ο τύπος της αιτιατικής ενικού σε -ουν, από την αρχαία κλίση.'
  end
  args['κε'] = "ου"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ους"
  args['κπ'] = "οι"
return klisi1(args)
end


-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
export['αρθρίτιδα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αρθρίτιδα']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- αρθρίτδ-ες (3ο γράμμα από το τέλος)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- αρθρίτιδ-α (2ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- αρθριτιδ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- αρθρι-τίδ-
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])		-- αρθρί-τιδ-
  
  args['θηλ'] = '1'
--  γπ=- χωρίς γενική πληθυντικού -- όπως [[παλιόφατσα]] βλ. και πέστροφα
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα σοφία-θάλασσα/αθρίτιδα-ελπίδα
--  	if stem["θ"] ~= stem["θ2"] then -- ΟΧΙ, δεν διαβάζει τα δίψηφα ί-τε-ι-δα
	if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'ελπίδα'&#125;&#125; ή 'σοφία'")
  	else
  	args['τύπος'] = 'αρθρίτιδα'
  	args['όπως'] = 'θηλυκά#αρθρίτιδα|αρθρίτιδα'
	end	
  args['οε'] = "α"
  args['γε'] = "ας"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  if args['γπ'] == nil then args['γπ'] = "ων" end
  if args['γπ2θ'] ~= '' and args['γπ2θ'] ~= nil then args['γπ2θ'] = "θ1" end	-- όπως [[καρυάτιδα]] - Καρυατίδων
return klisi1(args)
end

-- αρχαιόκλιτο, θέμα -ών, -ώνος
export['Αρμαγεδών'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Αρμαγεδών']] βλ. τα -ώνας
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)		-- Αρμαγεδ- μείον -ωνες (5ο γράμμα από το τέλος) δεν υπάρχει παράδειγμα
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- Αρμαγεδ- μείον -ων (3ο γράμμα από το τέλος) δεν υπάρχει παράδειγμα
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])

  args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = "Αρμαγεδών"
	args['όπως'] = 'αρσενικά#Αρμαγεδών|Αρμαγεδών'
  
  args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ών", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ών"))
  	args['γεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ών" .. "ος", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ών") .. ending_color("ος"))
  args['αεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ών" .. "α", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ών") .. ending_color("α"))
  args['κεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ών", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ών"))
  args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ών" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ών") .. ending_color("ες"))
  args['γπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ών" .. "ων", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ών") .. ending_color("ων"))
  args['απΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ών" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ών") .. ending_color("ες"))
  args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ών" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ών") .. ending_color("ες"))
return fulltable(args)
end


export['ασημόσκονη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ασημόσκονη']] - σταθερός τόνος
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ασημόσκονη'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#ασημόσκονη|ασημόσκονη'
  
  args['οε'] = "η"
  args['γε'] = "ης"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ες"
return klisi1(args)
end-- διθεματικό αυτοκρατωρ- αυτοκρατορ-
  -- να υπάρχει παρατήρηση = ''Λόγια κλίση. Δείτε και'' ο ...-ορας
export['αυτοκράτωρ'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αυτοκράτωρ']] + αυτόχειρ
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)		-- αυτοκράτορες (5ο γράμμα από το τέλος) Αν τυχόν υπάρχει plurale tantum
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- όπως αυτοκράτ- (3ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])

  if args['θηλ'] == '1' then 
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για θηλυκά, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39βασιλομήτωρ&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'βασιλομήτωρ'	-- και [[Πρότυπο:el-κλίση-'βασιλομήτωρ']]
  elseif args['αθ'] == '1' then 
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για ουσιαστικά κοινού γένους, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39;διδάκτωρ&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'διδάκτωρ'	-- και [[Πρότυπο:el-κλίση-'διδάκτωρ']]
  elseif (args['θηλ'] == '' or args['θηλ'] == nil) and (args['αθ'] == '' or args['αθ'] == nil) then
  	args['αρσ'] = '1'
  	args['τύπος'] = 'αυτοκράτωρ'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#αυτοκράτωρ|αυτοκράτωρ'
  end

  args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ωρ", stem_color(stem["θ1"]) .. infix_color("ωρ"))
  	args['γεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ορ" .. "ος", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ορ") .. ending_color("ος"))
  args['αεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ορ" .. "α", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ορ") .. ending_color("α"))
  args['κεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ορ", stem_color(stem["θ1"]) .. infix_color("ορ"))
  args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ορ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ορ") .. ending_color("ες"))
  args['γπΛ'] = create_link(stem["θ0"] .. "όρ" .. "ων", stem_color(stem["θ0"]) .. infix_color("όρ") .. ending_color("ων"))
  args['απΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ορ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ορ") .. ending_color("ες"))
  args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ορ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ορ") .. ending_color("ες"))
return fulltable(args)
end


export['αφέντης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'αφέντης']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'αφέντης'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#αφέντης|αφέντης'
  
  args['οε'] = "ης"
  args['γε'] = "η"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "ών"
  args['οπ2θ'] = "θ0"
  args['οπ2'] = "άδες"
  args['γπ2θ'] = "θ0"
  args['γπ2'] = "άδων"
  args['απ2θ'] = "θ0"
  args['απ2'] = "άδες"
return klisi1(args)
end

-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
export['βαρύμαγκας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'βαρύμαγκας']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- βαρύμαγκ
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- control βαρυμαγκ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- control βαρυμάγκ
  
	args['αρσ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα αγώνας-βαρύμαγκας/φύλακας
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'αγώνας'&#125;&#125;")
  	else
	 args['τύπος'] = 'βαρύμαγκας'
	 args['όπως'] = 'αρσενικά#βαρύμαγκας|βαρύμαγκας'
  end

  args['οε'] = "ας"
  args['γε'] = "α"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  if args['γπ'] == '-' then	 -- [[μεθύστακας]]
--  	auto category χωρίς γπ
  else
  	args['γπ'] = "ων"
  	if args['σημ'] == '-' then		-- όπως στο [[μονόχειρας]]
  		args['σημ'] = ''
  	else
  		args['σημ'] = 'Η γενική πληθυντικού είναι δύσχρηστη.'
  	end
	end
return klisi1(args)
end


-- [[βασιλομήτωρ]] από function αυτορκάτωρ -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'βασιλομήτωρ']]


export['βιομήχανος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'βιομήχανος']] όπως καρδινάλιος
  local args = frame:getParent().args
	args['αθ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'βιομήχανος'
  args['όπως'] = 'κοινά#βιομήχανος|βιομήχανος'
  args['σημ'] = "Ο δεύτερος τύπος της γενικής ενικού και αιτιατικής πληθυντικού, μόνο για το αρσενικό."
  
  args['οε'] = "ος"
-- 2 άρθρα γενικής για για αρσ+θηλ / αρσ
	args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του')) .. '/' .. create_link('της', stem_color('της'))
	args['γεθ'] = "θ1"
  args['γε'] = "ου"
  args['α2γε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε2'] = "ου"
  
  args['αε'] = "ο"
  args['κε'] = 'ε'
  args['οπ'] = "οι"
	args['γπθ'] = "θ1"
  args['γπ'] = "ων"
  args['γπ2'] = "ων"
-- 2 άρθρα αιτιατικής πληθ. για για αρσ+θηλ / αρσ
	args['ααπ'] = create_link('τους', stem_color('τους')) .. '/' .. create_link('τις', stem_color('τις'))
	args['απθ'] = "θ1"
  args['απ'] = "ους"
  args['α2απ'] = create_link('τους', stem_color('τους'))
  args['απ2'] = "ους"
return klisi1(args)
end

-- [[βουλευτής]] κοινού γένους από [[Template:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'βουλευτής']]


export['βουνό'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'βουνό']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'βουνό'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#βουνό|βουνό'
  
  args['οε'] = "ό"
  -- γε=- [[μπετό]]
  if args['γε'] == '-' then args['γε'] = '-' else args['γε'] = "ού" end
  args['αε'] = "ό"
  args['οπ'] = "ά"
  -- γπ=- [[μπετά]]
  if args['γπ'] == '-' then args['γπ'] = '-' else args['γπ'] = "ών" end
return klisi1(args)
end


export['βούτυρο'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'βούτυρο']] (παλιό 'πρόβατο') βλ. και πρόσωπο
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- βούτυρ
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- βουτυρ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- βουτύρ
  
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'βούτυρο'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#βούτυρο|βούτυρο'
  if args['σημ'] == '-' then args['σημ'] = '' -- [[-οβο]]
  else
  	args['σημ'] = 'Οι δεύτεροι τύποι, παλιότεροι, λόγιοι.'
  end
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ου') .. '</span>'
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων') .. '</span>'
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
return fulltable(args)
end


-- αρχαιόκλιτο, θέμα -που-ς, -ποδ-ος
export['βραδύπους'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'βραδύπους']] βλ. τα -ποδας
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)		-- βραδύπ- μείον -οδες (5ο γράμμα από το τέλος) δεν υπάρχει παράδειγμα
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-4)		-- βραδύπ- μείον -ους (4ο γράμμα από το τέλος) δεν υπάρχει παράδειγμα
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])

  args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = "βραδύπους"
	args['όπως'] = 'αρσενικά#βραδύπους|βραδύπους'
  
  args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ους", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ους"))
  	args['γεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οδ" .. "ος", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οδ") .. ending_color("ος"))
  args['αεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οδ" .. "α", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οδ") .. ending_color("α"))
  args['κεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ους", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ους"))
  args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οδ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οδ") .. ending_color("ες"))
  args['γπΛ'] = create_link(stem["θ0"] .. "όδ" .. "ων", stem_color(stem["θ0"]) .. infix_color("όδ") .. ending_color("ων"))
  args['απΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οδ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οδ") .. ending_color("ες"))
  args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οδ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οδ") .. ending_color("ες"))
return fulltable(args)
end

-- [[βράχος]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'βράχος']]


-- αρχαιόκλιτο, θέμα -ων, -ωνος
export['Βύρων'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Βύρων']] βλ. τα -ωνας + κοινού γένους [[είρων]]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)		-- Βύρ- μείον -ωνες (5ο γράμμα από το τέλος) δεν υπάρχει παράδειγμα
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- Βύρ- μείον -ων (3ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])

  if args['αθ'] == '1' then -- NO WARNGING here.
  	args['τύπος'] = "είρων"
  	args['όπως'] = 'κοινά#είρων|είρων'
  elseif args['θηλ'] == '1' then -- όπως [[μήκων]] ---- NO WARNGING here.
		args['τύπος'] = "-"
		args['κατηγ'] = 'Ουσιαστικά ιδιόκλιτα θηλυκά'
		args['όπως'] = 'θηλυκά#από τα αρχαία|αρχαιόκλιτα'
  else
  	args['αρσ'] = '1'
		args['τύπος'] = "Βύρων"
		args['όπως'] = 'αρσενικά#Βύρων|Βύρων'
	end
  
  args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων"))
  	args['γεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων" .. "ος", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων") .. ending_color("ος"))
  args['αεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων" .. "α", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων") .. ending_color("α"))
  args['κεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων"))
  args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων") .. ending_color("ες"))
  args['γπΛ'] = create_link(stem["θ0"] .. "ών" .. "ων", stem_color(stem["θ0"]) .. infix_color("ών") .. ending_color("ων"))
  args['απΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων") .. ending_color("ες"))
  args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων") .. ending_color("ες"))
return fulltable(args)
end


-- βλέπε και κλίση μήνας, και κοινού γένους ταμίας
export['γαλαξίας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'γαλαξίας']], καρχαρίας
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- γαλαξί, μήν
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- μην ([[μήνας]] μηνός), Δι-ός
  
  if args['αθ'] == '1' then 
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για ουσιαστικά κοινού γένους, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39;ταμίας&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'ταμίας'				-- και [[Πρότυπο:el-κλίση-'ταμίας']]
  	args['όπως'] = 'κοινά#ταμίας|ταμίας'
  else
  	args['αρσ'] = '1'
		args['τύπος'] = 'γαλαξίας'
		args['όπως'] = 'αρσενικά#γαλαξίας|γαλαξίας'
	end
-- κατηγορίες
--  γπ=- 'γαλαξίας' χωρίς γενική πληθυντικού -- όπως [[Ηλίας]]
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	-- γε, γε2 [[μήνας]] μήνα μηνός
	if args['γε2'] ~= '' and args['γε2'] ~= nil then
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'ός')
		else
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	end
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
	-- γπ=- όπως [[Ηλίας]]
	if args['γπ'] == '-' then
		args['αγπ'] = '-'
		args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>'
	-- [[ετησίες]] των ετησίων
	elseif args['γπ'] ~= '-' and (args['γπ'] ~= '' and args['γπ'] ~= nil) then
		args['γπΛ'] = create_link(args["γπθ"] .. args['γπ'], stem_color(args["γπθ"]) .. ending_color(args['γπ'])) .. args['γπΛκειμ']
	elseif args['γπ'] ~= '-' and (args['γπ'] == '' or args['γπ'] == nil) then
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών')
	end
	-- γπ0 [[Κώνστας]]
	if args['γπ0'] ~= '' and args['γπ0'] ~= nil then 
		args['γπΛ'] = '(' .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών') .. ')'
--		 'γαλαξίας' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού"
	end
	-- βλ. [[-θήρας]], [[λεξιθήρας]]
  	if args['γπ2'] ~= '-' and args['γπ2'] ~= '' and args['γπ2'] ~= nil then
	args['γπ2Λ'] = '<br />&&nbsp;' .. create_link(args['γπ2θ'] .. args['γπ2'], stem_color(args['γπ2θ']) .. ending_color(args['γπ2'])) .. args['γπ2Λκειμ']
	args['γπΛ'] = args['γπΛ'] .. args['γπ2Λ']
  	elseif args['γπ2'] == '-' then
  		args['γπ2Λ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>' .. args['γπ2Λκειμ']
  		args['γπΛ'] = args['γπΛ'] .. args['γπ2Λ']
  	end
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
return fulltable(args)
end


-- με θέμα, θέμα2 = +πρόσφ. ότ
export['γεγονός'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'γεγονός']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- γεγον
  
  args['ουδ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'γεγονός'
	args['όπως'] = 'ουδέτερα#γεγονός|γεγονός'
	args['πρόσφ'] ="ότ"
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ός')
	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ος')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ός')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ός')
	args['οπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'α')
	args['γπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ων')
	args['απΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'α')
	args['κπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'α')
return fulltable(args)
end	

-- + κατ=γιαγιά στην κλίση#νια για το λήμμα [[θεια]]
export['γιαγιά'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'γιαγιά']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'γιαγιά'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#γιαγιά|γιαγιά'
  
  args['οε'] = "ά"
  args['γε'] = "άς"
  args['αε'] = "ά"
  args['οπ'] = "ές"
  args['οπ2'] = "άδες"
  args['γπ'] = "ών"
  args['γπ'] = "άδων"
return klisi1(args)
end

-- [[γιατρός]] από function ναός -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'γιατρός']]


export['Γιώργος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Γιώργος']] -- Χατζηγιώργος
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames -- όπως [[Χατζηγιώργος]]
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Χατζηγιώργος'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Χατζηγιώργος|Χατζηγιώργος (κλίση: Γιώργος)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Χατζηγιώργος' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'Γιώργος'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Χατζηγιώργος|Χατζηγιώργος - κλίση: Γιώργος'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#Γιώργος|Γιώργος'
  	args['τύπος'] = 'Γιώργος'
  	end

  args['οε'] = "ος"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
  args['οπ'] = "ηδες"
  args['γπ'] = "ηδων"
return klisi1(args)
end


-- επώνυμα -γλου παροξύτονα ΚΑΙ προπαροξύτονα -- CHECK if -οι-ων-ους is correct ??TO DO
export['γλου'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'γλου']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) 
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"]) 

	args['αθ'] = '1' -- NEED this, otherwise the create_link does not work
  args['γένος_εν'] = 'κοινό'
  args['γένος_πλ'] = 'αρσενικό'
  args['γένος_πλ2'] = 'κοινό'
  args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  	args['τύπος'] = 'Σαρόγλου'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Σαρόγλου|Σαρόγλου'
  elseif stem["θ"] == stem["θ2"] then
  	args['τύπος'] = 'Καμπούρογλου'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Καμπούρογλου|Καμπούρογλου'
  end
  args['σημ'] = 'Παραμένει άκλιτο. Το αρσενικό έχει επιπλέον κλιτές μορφές στον πληθυντικό.'

  args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ου", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ου"))
  args['γεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ου", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ου"))
  args['αεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ου", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ου"))
  args['κεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ου", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ου"))


-- πλ αρσενικό
	args['αοπ'] = create_link('οι', stem_color('οι'))	
  args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οι", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("οι")) .. "<br />&&nbsp;" 
  	.. create_link(stem["θ0"] .. "αίοι", stem_color(stem["θ0"]) .. ending_color("αίοι"))
  args['αγπ'] = create_link('των', stem_color('των'))
  args['γπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ων")) .. "<br />&&nbsp;" 
  	.. create_link(stem["θ0"] .. "αίων", stem_color(stem["θ0"]) .. ending_color("αίων"))
  args['ααπ'] = create_link('τους', stem_color('τους'))
  args['απΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ους", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ους")) .. "<br />&&nbsp;" 
  	.. create_link(stem["θ0"] .. "αίους", stem_color(stem["θ0"]) .. ending_color("αίους"))
  args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οι", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("οι")) .. "<br />&&nbsp;" 
  	.. create_link(stem["θ0"] .. "αίοι", stem_color(stem["θ0"]) .. ending_color("αίοι"))
-- πλ2
	args['αοπ2'] = create_link('οι', stem_color('οι'))
  args['οπΛ2'] = create_link(stem["θ"] .. "ου", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ου"))
  args['αγπ2'] = create_link('των', stem_color('των'))
  args['γπΛ2'] = create_link(stem["θ"] .. "ου", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ου"))
  args['ααπ2'] = create_link('τους', stem_color('τους')) .. '/' .. create_link('τις', stem_color('τις'))
  args['απΛ2'] = create_link(stem["θ"] .. "ου", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ου"))
  args['κπΛ2'] = create_link(stem["θ"] .. "ου", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ου")) 	
return fulltable(args)
end


-- μόνο επώνυμα. Γραμματική Τριανταφυλλίδη παράγραφος 545, 2. παροξύτονα επώνυμα -ας
export['Γρίβας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Γρίβας']] Επώνυμα μόνον - Surnames only
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Γρίβας'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Γρίβας|Γρίβας'
	
  args['οε'] = "ας"
  args['γε'] = "α"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ηδες"
  args['οπ2θ'] = "θ0"
  args['οπ2'] = "αίοι"
  args['γπ'] = "ηδων"
  args['γπ2θ'] = "θ0"
  args['γπ2'] = "αίων"
  args['απ2θ'] = "θ0"
	args['απ2'] = "αίους"
return klisi1(args)
end

-- + συνίζηση στην κατάληξη
export['γυαλάκιας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'γυαλάκιας']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'γυαλάκιας'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#γυαλάκιας|γυαλάκιας'
-- επώνυμα / surnames κλίση Κούγ-ιας πληθ: Κούγ-ιες, Κουγ-έηδες
	if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιας, -ια προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	elseif args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
		args['σημ'] = ''
	else
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιας, -ια προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	end
	args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά με συνίζηση στην κατάληξη'

  args['οε'] = "ιας"
  args['γε'] = "ια"
  args['αε'] = "ια"
  args['οπ'] = "ηδες"
  if args['γπ'] == nil then args['γπ'] = "ηδων" end
return klisi1(args)
end

-- [[δάσκαλος]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'δάσκαλος']] με διπλή γενική ενικού


-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα με ίδιους πληθυντικούς
export['δάσος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'δάσος']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- δάσ(η) ίδιο με εδάφ(η) -- δεν υπάρχει παράδειγμα
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- δάσ(ος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- δασ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- δάσ
  
	args['ουδ'] = '1'

-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα δάσος-έδαφος  -- ΠΡΟΣΟΧΗ στον πληθ είναι ίδια δάση-εδάφη
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] or args['λήμμα'] == 'α/φος' or (args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ') then
  		args['τύπος'] = 'δάσος'
  		args['όπως'] = 'ουδέτερα#δάσος|δάσος'
	else
		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για προπαροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'έδαφος'&#125;&#125;")
  end

	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
-- γε=- όπως στο [[χόντρος]]
  if args['γε'] == "-" then
  	args['αγε'] = "-"
  	args['γεΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
  	if args['α'] ~= "πλ" and args['α2'] ~= "πλ" then
  		args['cat_extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'δάσος' χωρίς γενική ενικού"
  	end
  else
  	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους')
  end
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
  
  if args['οπ2'] ~= '' and args['οπ2'] ~= nil then			-- όπως [[στήθος]] τα στήθη & τα στήθια
		args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], args["οπ2"])
	else
		args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') -- αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
  end
-- πρέπει να συμπεριλάβω στο else και όλα τα παρακάτω. να γίνουν nested ΟΛΕΣ οι γενικές.

-- γπ=- όπως στο [[μίσος]]
  if args['γπ'] == "-" then
  	args['αγπ'] = "-"
  	args['γπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
  	if args['α'] ~= "εν" and args['α2'] ~= "εν" then
--  		 'δάσος' χωρίς γενική πληθυντικού
  	end
  else

-- γπ0 όπως στο [[χάος]] των (χαών)
	if args['γπ0'] ~= '' and args['γπ0'] ~= nil then
		args['γπΛ'] = '(' .. linkcontrol2(stem["θ0"], args["γπ0"]) .. ')'
--		 'δάσος' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού
	else
		
  if args['γπ2'] ~= '' and args['γπ2'] ~= nil then			-- όπως [[στήθος]] των στηθών & των στηθιών
  	-- ΟΧΧΧΧΧΧΧΧΧι linkcontrol2(args["γπ2θ"], args["γπ2"]) αλλά
  	-- ΟΥΤΕ αυτό δουλεύει linkcontrol2(stem[args['γπ2θ']], args['γπ2'])
  	-- ΟΥΤΕ αυτ όlinkcontrol2(stem["θ0"], args['γπ2'])
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], args['γπ2'])
		
		
	else	
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών')
  end -- close γπ=-
	end -- close γπ0
	end -- close γπ2
	
-- απ = οπ
  if args['οπ2'] ~= '' and args['οπ2'] ~= nil then			-- όπως [[στήθος]] τα στήθη & τα στήθια
		args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], args["οπ2"])
	else
		args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  end
-- κπ = οπ
  if args['οπ2'] ~= '' and args['οπ2'] ~= nil then			-- ;όπως [[στήθος]] τα στήθη & τα στήθια
		args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], args["οπ2"])
	else
		args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
	end
return fulltable(args)
end


-- [[Δέδες]] -αίοι = μόνον επώνυμα
export['Δέδες'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Δέδες']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'Δέδες'
  args['όπως'] = 'επώνυμα#Δέδες|Δέδες'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  
  args['οε'] = "ες"
  args['γε'] = "ε"
  args['αε'] = "ε"
  args['οπθ'] = "θ0"
  args['οπ'] = "αίοι"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "αίων"
  args['απθ'] = "θ0"
  args['απ'] = "αίους"
return klisi1(args)
end

-- διθεματικό 
export['δέσιμο'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'δέσιμο']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-4)		-- όπως τρεχάματα τρεχάμ (4ο γράμμα από το τέλος)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- όπως δέσιμο δέσιμ- (2ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])

  args['ουδ'] = '1'
	args['τύπος'] = "δέσιμο"
	args['όπως'] = 'ουδέτερα#δέσιμο|δέσιμο'
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], "ο")
  	args['γεΛ'] = create_link(stem["θ1"] .. "ατ" .. "ος", stem_color(stem["θ1"]) .. infix_color("ατ") .. ending_color("ος"))
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], "ο")
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], "ο")
  args['οπΛ'] = create_link(stem["θ1"] .. "ατ" .. "α", stem_color(stem["θ1"]) .. infix_color("ατ") .. ending_color("α"))
  args['γπΛ'] = create_link(stem["θ0"] .. "άτ" .. "ων", stem_color(stem["θ0"]) .. infix_color("άτ") .. ending_color("ων"))
  args['απΛ'] = create_link(stem["θ1"] .. "ατ" .. "α", stem_color(stem["θ1"]) .. infix_color("ατ") .. ending_color("α"))
  args['κπΛ'] = create_link(stem["θ1"] .. "ατ" .. "α", stem_color(stem["θ1"]) .. infix_color("ατ") .. ending_color("α"))
return fulltable(args)
end


-- [[δεσμός]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'δεσμός']]

-- [[Δημητρίου]] μόνον επώνυμα από [[Template:el-nouns-decl]] - [[Πρότυπο:el-κλίση-'Δημητρίου']]


export['διάμετρος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'διάμετρος']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  
  args['θηλ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'διάμετρος'
	args['όπως'] = 'θηλυκά#διάμετρος|διάμετρος'
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ου')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
	if args['κε2'] == '0' or args['κε2'] == '-' then -- όπως [[επίτοκος]]
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε')
	else
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε') .. " (" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ο') .. ")"
	end
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι') .. " (" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. ")"
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ους') .. " (" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. ")"
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι') .. " (" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. ")"
return fulltable(args)
end


export['διανοούμενη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'διανοούμενη']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'διανοούμενη'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#διανοούμενη|διανοούμενη'
  
  args['οε'] = "η"
  args['γε'] = "ης"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = "ων"
  args['γπ2θ'] = "θ1"
  args['γπ2'] = "ων"
  args['απ'] = "ες"
return klisi1(args)
end


-- [[διδάκτωρ]] από function αυτοκράτωρ -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'διδάκτωρ']]

-- [[διχοτόμος]] δεν γινόταν με κλητικές από function δρόμος -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'διχοτόμος']]
	-- το νόσος μόνον με μία κληττική
export['διχοτόμος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'διχοτόμος']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
	args['τύπος'] = "διχοτόμος"
	args['όπως'] = 'θηλυκά#διχοτόμος|διχοτόμος'
  
  args['οε'] = "ος"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
	args['κε'] = "ε"
  args['κε2'] = "ο"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ους"
  args['κπ'] = "οι"
return klisi1(args)
end


-- μόνο επώνυμο [[Δούκας]], Δούκες, Δούκηδες, Δουκαίοι (Γραμμ.Τριανταφυλλίδη)
export['Δούκας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Δούκας']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- 1 = πρώτο γράμμα. -3 = σταματάμε στο 3ο γράμμα από το τέλος (Δούκ)
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- Δουκ
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
--  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- δεν χρειάζεται
	
	args['αρσ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Δούκας'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Δούκας|Δούκας'
	
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες').. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίοι')
	args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span><br />' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδων').. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες').. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίους')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες').. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίοι')
return fulltable(args)
end


-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
export['δρόμος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'δρόμος']] (θηλ = διχοτόμος, νόσος)
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])

-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα δρόμος-αντίλαλος/άνθρωπος -- check [[αβάζος]] [[νοματαίοι]] [[Παλαιστίνιοι]]
	args['αρσ'] = '1'
  		if stem["θ"] == stem["θ1"] then

-- μούτσος subcategory: double voc.sg. υποκατηγορία: με δεύτερη κλητική
  if args['κε2'] == "ο" then
    args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε') .. "<br />& " .. linkcontrol2(stem["θ"], args['κε2'])
-- επώνυμα / surnames όπως [[Μαυροκορδάτος]]
	  if args[1] == 'επ' then
	  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	  	args['τύπος'] = 'Μαυροκορδάτος'
	  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Μαυροκορδάτος|Μαυροκορδάτος (κλίση: μούτσος)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως [[Πιπίνος]]
		elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
			args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Μαυροκορδάτος' (νέα ελληνικά)"
			args['τύπος'] = 'μούτσος'
			args['όπως'] = 'επώνυμα#Μαυροκορδάτος|Μαυροκορδάτος - κλίση: μούτσος'
	  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
	  	args['όπως'] = 'αρσενικά#μούτσος|μούτσος'
	  	args['τύπος'] = 'μούτσος'
	  	end

	else -- ΟΧΙ κλητική -ο
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε')
-- επώνυμα / surnames όπως [[Παλαιολόγος]] ------ CHECK THIS is it needed?
	  if args[1] == 'επ' then
	  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	  	args['τύπος'] = 'Παλαιολόγος'
	  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Παλαιολόγος|Παλαιολόγος (κλίση: δρόμος)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως [[Πολύζος]]
		elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
			args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Παλαιολόγος' (νέα ελληνικά)"
			args['τύπος'] = 'δρόμος'
			args['όπως'] = 'επώνυμα#Παλαιολόγος|Παλαιολόγος - κλίση: δρόμος'
	  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
	  	args['όπως'] = 'αρσενικά#δρόμος|δρόμος'
	  	args['τύπος'] = 'δρόμος'
	  	end
	end

  			elseif stem["θ"] ~= stem["θ1"] then
  				if args['κατ'] == 'ναός' then -- μονοσύλλαβα συνίζηση όπως το [[γιος]] [[θειος]] [[νιος]]
  					args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε')
  					args['όπως'] = 'αρσενικά#ναός|ναός'
  					args['υποκατ0'] = 'χωρίς τόνο στη γραφή'
  						-- το ήλιος έγινε με free κλίση. 
			 		args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
					args['υποκατ02'] = 'αρσενικά με συνίζηση στην κατάληξη'
					args['υποκατ03'] = "με συνίζηση που κλίνονται όπως το 'ναός'"
  				elseif args['κατ'] == 'δρόμος' then -- όπως με συνίζηση [[ίσκιος]]
-- αλλά έχουμε και επώνυμα με συνίζηση όπως [[Τσέλιος]] -- χωριστή function, πρότυπο
					args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε')
  					args['όπως'] = 'αρσενικά#δρόμος|δρόμος'
			 		args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
					args['υποκατ02'] = 'αρσενικά με συνίζηση στην κατάληξη'
					args['υποκατ03'] = "με συνίζηση που κλίνονται όπως το 'δρόμος'"
  				else
  				return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για προπαροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'αντίλαλος'&#125;&#125; ή 'άνθρωπος'")
  				end
			end


  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου')
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
--  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε') -- βλ. στις Κατηγορίες παραπάνω, διπλή κλητική
-- διπλοί πληθυντικοί για το [[νομάτοι]] & νοματαίοι
  if args['οπ2'] ~= '' and args['οπ2'] ~= nil then
		args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(args["οπ2θ"], args["οπ2"])
	else
		args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι')
	end
  if args['γπ2'] ~= '' and args['γπ2'] ~= nil then
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(args["γπ2θ"], args["γπ2"])
	else
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων')
	end
  if args['απ2'] ~= '' and args['απ2'] ~= nil then
		args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(args["απ2θ"], args["απ2"])
	else
		args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους')
  end
-- κπ = οπ
  if args['οπ2'] ~= '' and args['οπ2'] ~= nil then
		args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(args["οπ2θ"], args["οπ2"])
	else
		args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι')
	end
return fulltable(args)
end
-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα με ίδιους πληθυντικούς
export['δύναμη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'δύναμη']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
	args['κοινό'] = args['κοινό'] or ''
-- stem	
  local stem = {}
-- προσοχή: αν είναι στο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ, αφαιρώ 3 γράμματα π.χ. [[διαβιβάσεις]]
  if args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then 
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-4)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)
  end
--  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
	stem["θ0"] = m_stems.word2syn(stem["θ"]) -- dialytics at καταπράυνση καταπραύνσεως  
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
	stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])
	
  args['θηλ'] = '1'
  
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα λύση-δύναμη  -- ΠΡΟΣΟΧΗ στον πληθ είναι ίδια λύσεις-δυνάμεις check [[Άλπεις]] [[διαβιβάσεις]]
  if stem["θ"] ~= stem["θ1"] or (args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ') then
  	args['τύπος'] = 'δύναμη'
  	args['όπως'] = 'θηλυκά#δύναμη|δύναμη'

  elseif stem["θ"] == stem["θ1"] and (args['α'] ~= 'πλ' and args['α2'] ~= 'πλ') then
  	return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'λύση'&#125;&#125;")
  end

  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. args['κοινό']
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ης') .. "*" .. args['κοινό'] -- .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'εως') .. '<sup>*</sup></span>' .. args['κοινό']
  args['σημ'] = '* παλιότερος λόγιος τύπος, ' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'εως')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. args['κοινό']
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. args['κοινό']
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις') .. args['κοινό']
  args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εων') .. args['κοινό']
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις') .. args['κοινό']
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις') .. args['κοινό']
return fulltable(args)
end-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα με ίδιους πληθυντικούς
export['έδαφος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'έδαφος']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- εδάφ(η) ίδιο με δάσ(η) -- δεν υπάρχει παράδειγμα
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- έδαφ(ος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])				-- εδαφ
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])				-- εδάφ
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])				-- έδαφ

  args['ουδ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα δάσος-έδαφος  -- ΠΡΟΣΟΧΗ στον πληθ είναι ίδια δάση-εδάφη
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] and (args['α'] ~= 'πλ' and args['α2'] ~= 'πλ') then
  		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'δάσος'&#125;&#125;")
	else
		args['τύπος'] = 'έδαφος'
		args['όπως'] = 'ουδέτερα#έδαφος|έδαφος'
  end
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ους')
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'η')
  if args['γπ0'] ~= '' and args['γπ0'] ~= nil then
  	args['γπΛ'] = '(' .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών') .. ')' -- όπως [[έρεβος]]
--  	 'έδαφος' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού
  else
  	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών')
  end
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'η')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'η')
return fulltable(args)
end-- ειδικά για το [[νεράιδα]] με συνίζηση, (το βλέπει ως τετρασύλλαβο νε-ρά-ι-δα κλίση αρθρίτιδα) προσθέτω κατ=ελπίδα
	-- ##ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ NO! use function syn1 from Module:grk-stems
	-- ομοίως στο ονομα [[Ωραία]]
-- check ελπίδα Σαχάρα αλκυονίδές αρθρίτιδα καρυάτιδα Ανίνα (Τώρα δεν μας χρειάζεται εδώ το γπ2, αλλά το αφήνω)
-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
export['ελπίδα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ελπίδα']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- όπως αλκυονίδες αλκυονίδ (3ο γράμμα από το τέλος)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- όπως ελπίδα ελπίδ (2ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])

  args['θηλ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα σοφία-θάλασσα/αθρίτιδα-ελπίδα
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  		args['τύπος'] = 'ελπίδα'
  		args['όπως'] = 'θηλυκά#ελπίδα|ελπίδα'
  		if args['γπ'] == '-' then
  			args['αγπ'] = '-'
  			args['γπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'		-- όπως [[Σαχάρα]], [[τροχαία]]
--  			'ελπίδα' χωρίς γενική πληθυντικού
  		end
-- όσα μονοσύλλαβα έχουν συνίζηση ([[ζεια, [[θεια]]]]) πηγαν στην κλίση 'νια'
	else
		if args['λήμμα'] == 'νεράιδα' or args['λήμμα'] == 'Νεράιδα'
		or args['λήμμα'] == 'ανεράιδα'
		then
  		args['κατ'] = 'ελπίδα'
  		args['όπως'] = 'θηλυκά#ελπίδα|ελπίδα'
	 		args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην παραλήγουσα που προφέρονται ως παροξύτονα'
			args['υποκατ02'] = 'θηλυκά με συνίζηση στην παραλήγουσα που προφέρονται ως παροξύτονα'
			args['υποκατ03'] = "με συνίζηση που κλίνονται όπως το 'ελπίδα'"
		else
			return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για προπαροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'αρθρίτιδα'&#125;&#125; ή 'θάλασσα' ή 'σάλπιγγα'")
		end
  end
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  if args['γπ'] == nil then args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') end
  if args['γπ0'] ~= '' and args['γπ0'] ~= nil then -- όπως [[Ανίνα]]
  	args['γπΛ'] = '(' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. ')'
--  	'ελπίδα' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού
  end
  if args['γπ2θ'] ~= '' and args['γπ2θ'] ~= nil then args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(args['γπ2θ'], 'ων') end	-- όπως ήταν παλιά το [[καρυάτιδα]] - Καρυατίδων
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
return fulltable(args)
end


export['εμβαδόν'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'εμβαδόν']]
  local args = frame:getParent().args
	args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'εμβαδόν'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#εμβαδόν|εμβαδόν'
  
  args['οε'] = "όν"
  args['γε'] = "ού"
  args['αε'] = "όν"
  args['οπ'] = "ά"
  args['γπ'] = "ών"
return klisi1(args)
end


-- αρχαιόκλιτο, θέμα -ων, -ονος ΚΟΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
export['εμπειρογνώμων'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'εμπειρογνώμων']] βλ. τα -ονας + αρσενικό [[νηογνώμων]]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)		-- εμπειρογνώμ- μείον -ονες (5ο γράμμα από το τέλος) δεν υπάρχει παράδειγμα
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- εμπειρογνώμ- μείον -ων (3ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])

  if args['αρσ'] == '1' then
  	args['τύπος'] = "νηογνώμων"
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#νηογνώμων|νηογνώμων'
  else
  	args['αθ'] = '1'
		args['τύπος'] = "εμπειρογνώμων"
		args['όπως'] = 'κοινά#εμπειρογνώμων|εμπειρογνώμων'
	end
  
  args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων"))
  	args['γεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ον" .. "ος", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ον") .. ending_color("ος"))
  args['αεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ον" .. "α", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ον") .. ending_color("α"))
  args['κεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων")) .. "<br />&&nbsp;" .. create_link(stem["θ"] .. "ον", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ον")) .. "*"
  args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ον" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ον") .. ending_color("ες"))
  args['γπΛ'] = create_link(stem["θ0"] .. "όν" .. "ων", stem_color(stem["θ0"]) .. infix_color("όν") .. ending_color("ων"))
  args['απΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ον" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ον") .. ending_color("ες"))
  args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ον" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ον") .. ending_color("ες"))
  args['σημ'] = '&ast; Κατά την αρχαία κλίση.'
return fulltable(args)
end


export['επιστήμονας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'επιστήμονας']] όπως φύλακας
  local args = frame:getParent().args
	args['αθ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'επιστήμονας'
  args['όπως'] = 'κοινά#επιστήμονας|επιστήμονας'
  args['σημ'] = "Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.<br>Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος."
  .. '<br>Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,<br>σε -ος, σε -α, δείτε τα [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/κοινά#επιστήμονας|σχόλια στο Παράρτημα: «επιστήμονας»]].'
  
  args['οε'] = "ας"
-- 2 άρθρα γενικής για αρσ / για αρσ+θηλ
	args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε'] = "α"
  args['α2γε'] = create_link('του', stem_color('του')) .. '/' .. create_link('της', stem_color('της'))
  args['γε2'] = "ος"
  
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπθ'] = "θ1"
  args['γπ'] = "ων"
return klisi1(args)
end


export['επιτελής'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'επιτελής']]
  local args = frame:getParent().args
	args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'επιτελής'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#επιτελής|επιτελής'
  
  args['οε'] = "ής"
  args['γε'] = "ή"
  args['αε'] = "ή"
  args['οπ'] = "είς"
  args['γπ'] = "ών"
return klisi1(args)
end


export['ερωμένη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ερωμένη']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ερωμένη'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#ερωμένη|ερωμένη'
  
  args['οε'] = "η"
  args['γε'] = "ης"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = "ων"
return klisi1(args)
end
export['ζέστη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ζέστη']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['κατ'] = 'ζέστη' 	-- 'κατ' για να ΜΗΝ έχουμε 'Κατηγορία όπως ζέστη χωρίς γεν πληθ'. Αυτό εννοείται.
  args['όπως'] = 'θηλυκά#ζέστη|ζέστη'
  if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then -- όταν μόνον ενικός, όπως [[Ρώμη]] και Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'πείνα' χωρίς πληθυντικό
  	args['σημ'] = ''
  elseif args['σημ'] == '-' then -- test [[Γιουτλάνδη]]
  	args['σημ'] = ''
  else
  	args['σημ'] = "Η γενική πληθυντικού σε '''-ών''' δε συνηθίζεται."
	end

  args['οε'] = "η"
  args['γε'] = "ης"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = '-'
return klisi1(args)
end


-- [[ζωγράφος]] αθ από function δρόμος -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ζωγράφος']] (δεν λειτουργούσε όταν έβαλα και τα επώνυμα)
-- άρα το φτιάχνω χώρια
export['ζωγράφος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ζωγράφος']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αθ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ζωγράφος'
  args['όπως'] = 'κοινά#ζωγράφος|ζωγράφος'
  
  args['οε'] = "ος"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
  args['κε'] = "ε"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ους"
  args['κπ'] = "οι"
return klisi1(args)
end

export['ήπειρος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ήπειρος']] (ήταν το παλιό 'έρημος' με 2 κλητικές ενικού
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ήπειρος'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#ήπειρος|ήπειρος'
  
  args['οε'] = "ος"
  args['γεθ'] = "θ1"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
  args['κε'] = "ε"
  args['κε2'] = "ο"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπθ'] = "θ1"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απθ'] = "θ1"
  args['απ'] = "ους"
return klisi1(args)
end


export['ηχώ'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ηχώ']] βλ. και κλίση Ρηνιώ χωρίς γε -ους
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ηχώ'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#ηχώ|ηχώ'
  args['α'] = 'εν'
  args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
  args['οε'] = "ώ"
  args['γε'] = "ώς"
  args['γε2'] = "ούς"
  args['αε'] = "ώ"
--  args['οπ'] = "οί"
--  args['απ'] = "ούς"
  args['σημ'] = "Η γενική ενικού '''-ούς''' είναι λόγια, αρχαιόπρεπη."
return klisi1(args)
end


-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
export['θάλασσα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'θάλασσα']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- θάλασσ-ες (3ο γράμμα από το τέλος)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- θάλασσ-α (2ο γράμμα από το τέλος) 
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- θαλασσ
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- θαλάσσ
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])		-- επικρά-τε-ι (αντί επικρά-τει-) αδρά-νε-ι-α

  args['θηλ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα σοφία-θάλασσα/αθρίτιδα-ελπίδα
  -- CHECK σοφία ώρα θάλασσα άμαξα επικράτεια αδράνεια μαγείρισσα -- βλ. σοφία για συνίζηση [[βάγια]] με κατ=
--  	if stem["θ"] ~= stem["θ2"] then -- ΟΧΙ: δεν διαβάζει τα δίψηφα [[βοήθεια]] βο-ήθ-θε-ι-α
	if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'σοφία'&#125;&#125; ή 'ελπίδα'")
  	else
		args['τύπος'] = 'θάλασσα'
		args['όπως'] = 'θηλυκά#θάλασσα|θάλασσα'
	end

  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	
	if args['γε2'] == 'ης' then
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ1"], "ης")	-- [[θάλασσα]] θαλάσσης
		args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'θάλασσα' και με λόγια γενική ενικού -ης (νέα ελληνικά)"
	elseif args['γε2'] == 'ας' then
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ1"], "ας")	-- [[βοήθεια]] βοηθείας
		args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'θάλασσα' και με λόγια γενική ενικού -ας (νέα ελληνικά)"
	else
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	end
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')	-- ?? check if οπ=-
-- γπ
--	'θάλασσα' χωρίς γενική πληθυντικού
	if args['γπ'] == '-' then
		args['γπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'		-- όπως [[Αίγινα]]
		args['αγπ'] = '-'
	elseif args['γπ0'] ~= '' and args['γπ0'] ~= nil then 
		args['γπΛ'] = "(" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών') .. ")"
--		'θάλασσα' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού
	elseif args['γπθ'] ~= '' and args['γπθ'] ~= nil then		-- όπως η Βάια των Βαϊών
		 args['γπΛ'] = linkcontrol2(args["γπθ"], 'ών')
	
		else args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών')
	end
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
return fulltable(args)
end-- αρχαιόκλιτο, θέμα -ων, -οντος
export['θεράπων'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'θεράπων']] βλ. τα -οντας
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-6)		-- θεράπ- μείον -οντες (6ο γράμμα από το τέλος) δεν υπάρχει παράδειγμα
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- θεράπ- μείον -ων (3ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])

-- επώνυμα / surnames -- όπως [[Κοντολέων]] 
  if args[1] == 'επ' then
  	args['αρσ'] = '1'
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Κοντολέων'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Κοντολέων|Κοντολέων (κλίση: θεράπων)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname
  elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
  	args['αρσ'] = '1'
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Κοντολέων' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'θεράπων'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Κοντολέων|Κοντολέων - κλίση: θεράπων'
	elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
		args['αρσ'] = '1'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#θεράπων|θεράπων'
  	args['τύπος'] = 'θεράπων'
  	end

  args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων"))
  	args['γεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οντ" .. "ος", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οντ") .. ending_color("ος"))
  args['αεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οντ" .. "α", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οντ") .. ending_color("α"))
  args['κεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ων", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ων")) .. "<br />&&nbsp;" .. create_link(stem["θ"] .. "ον", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ον")) .. "*"
  args['οπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οντ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οντ") .. ending_color("ες"))
  args['γπΛ'] = create_link(stem["θ0"] .. "όντ" .. "ων", stem_color(stem["θ0"]) .. infix_color("όντ") .. ending_color("ων"))
  args['απΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οντ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οντ") .. ending_color("ες"))
  args['κπΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "οντ" .. "ες", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("οντ") .. ending_color("ες"))
  args['σημ'] = '&ast; Κατά την αρχαία κλίση.'
return fulltable(args)
end


export['ιδεώδες'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ιδεώδες']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- ιδεώδ-η (2ο γράμμα από το τέλος)
  else -- e.g. [[νηματώδη]]
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- ιδεώδ-ες (3ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ιδεώδες'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#ιδεώδες|ιδεώδες'
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους')
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
return fulltable(args)
end


-- μόνο επώνυμα -ης (κατά το μανάβης) με παρατήρηση λόγιας γενικής ενικού
export['ίδης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ίδης']]
  local args = frame:getParent().args	
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
	local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- 1 = πρώτο γράμμα. -3 = σταματάμε στο 3ο γράμμα από το τέλος (Ιωαννίδ)
  
  args['αρσ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Αγγελίδης'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Αγγελίδης|Αγγελίδης'
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ης')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. "<sup>*</sup>"
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες')
  args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες')
	args['σημ'] = "&nbsp;<sup>*</sup> Και λόγια γενική ενικού " .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ου')
return fulltable(args)
end


-- [[ιδιαιτέρα]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ιδιαιτέρα']]

-- προπαροξύτονα όπως #αντίλαλος, κοινού γένους
export['ιμπρεσάριος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ιμπρεσάριος']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αθ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'ιμπρεσάριος'
	args['όπως'] = 'κοινά#ιμπρεσάριος|ιμπρεσάριος'
  
  args['οε'] = "ος"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
  args['κε'] = "ε"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ους"
return klisi1(args)
end


export['ισχύς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ισχύς']]
  local args = frame:getParent().args
  if args['αρσ'] == '1' then 
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για αρσενικά, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39;ιχθύς&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'ιχθύς' 	args['όπως'] = 'αρσενικά#ιχθύς|ιχθύς' 		-- και [[Πρότυπο:el-κλίση-'ιχθύς']]
  end
  if args['θηλ'] == '1' then 
  	args['τύπος'] = 'ισχύς'
  	args['όπως'] = 'θηλυκά#ισχύς|ισχύς'
  end

  args['οε'] = "ς"
  args['γε'] = "ος"
  args['αε'] = ""
  args['κε'] = ""
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ς"
return klisi1(args)
end

-- [[ιχθύς]] αρσ από function ισχύς -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ιχθύς']]


export['καθηγητής'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'καθηγητής']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- καθηγητ- σταθερό

  if args['αθ'] == '1' then
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για ουσιαστικά κοινού γένους, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39;βουλευτής&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'βουλευτής'	-- και [[Πρότυπο:el-κλίση-'βουλευτής']]
  	args['όπως'] = 'κοινά#βουλευτής|βουλευτής'
  elseif (args['αθ'] == '' or args['αθ'] == nil) then
  	args['αρσ'] = '1'
  	args['τύπος'] = 'καθηγητής'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#καθηγητής|καθηγητής'
  end
	args['σημ'] = "* λόγιος τύπος σε επίσημο ή ειρωνικό ύφος λόγου<br>** οι δεύτεροι τύποι του πληθυντικού, λαϊκότροποι" 
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ής')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ή') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ού') .. "&#8202;'''*'''</span>"	-- μαθητού
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ή')
	if args['κε2'] ~= '' and args['κε2'] ~= nil then
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ή') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ά') .. "&#8202;'''*'''</span>"	-- [[καθηγητής]] καθηγητά
		else
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ή')
	end
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ές') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'άδες') .. "&#8202;'''**'''"
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ών') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'άδων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ές') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'άδες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ές') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'άδες')
return fulltable(args)
end


-- [[κανάγιας]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κανάγιας']] με διπλό πληθυντικό
-- [[καπετάνιος]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'καπετάνιος']] με διπλό πληθυντικό-- όπως τραγούδι+μίλι, με διπλές γενικές
export['καράτι'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'καράτι']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'καράτι'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#καράτι|καράτι'
	
	if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη -ιού προφέρεται με [[συνίζηση]].<br>Ο δεύτερος τύπος της γενικής, λόγιος, παλιότερος.'
	elseif args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ια, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].<br>Ο δεύτερος τύπος της γενικής, λόγιος, παλιότερος.'
	else
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιού, -ια, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].<br>Οι δεύτεροι τύποι της γενικής, λόγιοι, παλιότεροι.'
	end
  
  args['οε'] = "ι"
  args['γεθ'] = "θ0"	 args['γε'] = "ιού"
	args['γε2θ'] = "θ0"	args['γε2'] = "ίου"
  args['αε'] = "ι"
  args['οπ'] = "ια"
  args['γπθ'] = "θ0"	args['γπ'] = "ιών"
	args['γπ2θ'] = "θ0"	args['γπ2'] = "ίων"
return klisi1(args)
end


-- + συνίζηση. μείον όσα ΔΕΝ λήγουν σε -ιά or args['συνίζ'] == '0' (but prefer to control from Module)
export['καρδιά'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'καρδιά']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
  
  args['θηλ'] = '1'
  if args['γπ'] == '-' then 
  	if args['α'] ~= "εν" and args['α2'] ~= "εν" then
--  		'καρδιά' χωρίς γενική πληθυντικού όπως [[μαγκιά]]
  	end
  end
  args['τύπος'] = 'καρδιά'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#καρδιά|καρδιά'
  -- συνίζηση NOT e.g [[νοικοκυρά]] ΚΑΙ εξαιρέσεις
	if mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'υά$') or mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'υές$') -- [[οξυά]]
	then
		args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'καρδιά' με κατάληξη '-υά'"
	end  
	if mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'ιά$') or mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'ιές$')
	or mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'υά$') or mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'υές$') -- [[οξυά]]
	then 
		-- εξαιρέσεις [[μουσταλευριά]] -- συνίζ=- test [[λεπτοκαρυά]]
		if args['λήμμα'] == 'μουσταλευριά' or args['συνίζ'] == '0' or args['συνίζ'] == '-' then
			args['εξ'] = '1'
			args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις δεν προφέρονται με [[συνίζηση]] όπως σε άλλα θηλυκά σε [[-ιά]].'
		else
			args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
			args['υποκατ02'] = 'θηλυκά με συνίζηση στην κατάληξη'
			args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις προφέρονται με [[συνίζηση]].'
		end
	else -- NOT ending with -ιά
		args['υποκατ01'] = "που κλίνονται όπως το 'καρδιά' χωρίς κατάληξη '-ιά'"
	end
  
  args['οε'] = "ά"
  args['γε'] = "άς"
  args['αε'] = "ά"
  args['οπ'] = "ές"
  if args['γπ'] == nil then args['γπ'] = "ών" end
return klisi1(args)
end


export['καρδινάλιος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'καρδινάλιος']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- καρδινάλι - Βάι-ος
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- καρδιναλι - Βαϊ το βλέπει ως Βαι
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- καρδιναλί - Βαΐ ? 
  
  args['αρσ'] = '1' 
  args['σημ'] = 'Οι δεύτεροι τύποι, παλιότεροι, λόγιοι.'
-- επώνυμα / surnames -- όπως [[Μάντζαρος]]
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Μάντζαρος'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Μάντζαρος|Μάντζαρος (κλίση: καρδινάλιος)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως [[Άγγελος]], δυναστεία Αγγέλων
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Μάντζαρος' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'καρδινάλιος'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Μάντζαρος|Μάντζαρος - κλίση: Αντρέας'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#καρδινάλιος|καρδινάλιος'
  	args['τύπος'] = 'καρδινάλιος'
  	end
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
-- editor gives |γεθ=Βαΐ του Βαΐου
	if args['γεθ'] ~= '' and args['γεθ'] ~= nil then
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(args["γεθ"], 'ου') .. '</span>'
	elseif args['γεθ'] == '' or args['γεθ'] == nil and args['γε2'] ~= 'ους' then
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ου') .. '</span>'
--	end
-- γε2 -ους στο [[Χαράλαμπος]], δεύτερη γενική του Χαραλάμπους
	elseif args['γε2'] == 'ους' and args['γεθ'] == '' or args['γεθ'] == nil then
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ους') .. '<sup>*</sup></span>'
		args['σημ'] = '* Εξαίρεση: γενική ενικού σε <b>-ους</b> αντί -ου.<br>Οι δεύτεροι τύποι, παλιότεροι, λόγιοι.'
	else
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ου') .. '</span>'
	end
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι')
-- editor gives |γεθ=Βαΐ των Βαΐων
	if args['γπθ'] ~= '' and args['γπθ'] ~= nil then
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(args["γπθ"], 'ων') .. '</span>'
	elseif args['γπθ'] == '' or args['γπθ'] == nil then
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων') .. '</span>'
	end
-- editor gives |γεθ=Βαΐ τους Βαΐους
	if args['απθ'] ~= '' and args['απθ'] ~= nil then
		args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(args["απθ"], 'ους') .. '</span>'
	elseif args['απθ'] == '' or args['απθ'] == nil then
		args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ους') .. '</span>'
	end
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι')
return fulltable(args)
end


export['κατηγορουμένη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κατηγορουμένη']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'κατηγορουμένη'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#κατηγορουμένη|κατηγορουμένη'
  args['παράρτημα'] = "''Δείτε:'' [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)#Μετακίνηση_τόνου_σε_ουσιαστικοποιημένα|μετακίνηση τόνου]] ''στο'' [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)|Παράρτημα]]"
  
  args['οε'] = "η"
  args['γε'] = "ης"
  args['αε'] = "η"
  args['οπθ'] = "θ2"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = "ων"
return klisi1(args)
end


-- [[κάτοικος]] αθ από [[Template:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κάτοικος']]
-- [[κάτοχος]] αθ από function άνθρωπος -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κάτοχος']]

export['καφές'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'καφές']] -- Τσελεμεντές
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames -- όπως [[Τσελεμεντές]] 
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Τσελεμεντές'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Τσελεμεντές|Τσελεμεντές (κλίση: καφές)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Τσελεμεντές' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'καφές'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Τσελεμεντές|Τσελεμεντές - κλίση: καφές'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#καφές|καφές'
  	args['τύπος'] = 'καφές'
  	end
  
  args['οε'] = "ές"
  args['γε'] = "έ"
  args['αε'] = "έ"
  args['οπ'] = "έδες"
  args['γπ'] = "έδων"
return klisi1(args)
end


-- μόνο επώνυμο (αρχαιόκλιτο)
export['Κεραμεύς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Κεραμεύς']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- Κεραμε -ύ -ς σταματάμε στο 3ο γράμμα από το τέλος
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- Κεραμε 
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- Κεραμέ

  args['αρσ'] = '1'
  args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  args['τύπος'] = 'Κεραμεύς'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Κεραμεύς|Κεραμεύς'

  args['οεΛ'] = create_link(stem["θ"] .. "ύ" .. "ς", stem_color(stem["θ"]) .. infix_color("ύ") .. ending_color("ς"))
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ως')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'α')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ηδες')
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ηδων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ηδες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ηδες')
return fulltable(args)
endexport['κηδεμόνας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κηδεμόνας']] όπως αγώνας
  local args = frame:getParent().args
	args['αθ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'κηδεμόνας'
  args['όπως'] = 'κοινά#κηδεμόνας|κηδεμόνας'
  args['σημ'] = "Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.<br>Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος."
  .. '<br>Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,<br>σε -ος, σε -α, δείτε τα [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/κοινά#κηδεμόνας|σχόλια στο Παράρτημα: «κηδεμόνας»]].'
  
  args['οε'] = "ας"
-- 2 άρθρα γενικής για αρσ / για αρσ+θηλ
	args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε'] = "α"
  args['α2γε'] = create_link('του', stem_color('του')) .. '/' .. create_link('της', stem_color('της'))
  args['γε2'] = "ος"
  
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = "ων"
return klisi1(args)
end


export['κόντες'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κόντες']] -- Δαπόντες
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames -- όπως [[Δαπόντες]] 
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Δαπόντες'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Δαπόντες|Δαπόντες (κλίση: κόντες)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Δαπόντες' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'κόντες'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Δαπόντες|Δαπόντες - κλίση: κόντες'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#κόντες|κόντες'
  	args['τύπος'] = 'κόντες'
  	end
  
  args['οε'] = "ες"
  args['γε'] = "ε"
  args['αε'] = "ε"
  args['οπ'] = "ηδες"
  args['γπ'] = "ηδων"
return klisi1(args)
end


-- όπως μανάβης, αλλά προπαροξύτονο
-- παραλλαγή: μπουλούκμπασης, μπουλουκμπασήδες
export['κοτζάμπασης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κοτζάμπασης']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  if args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)	-- κοτζαμπάσ-ηδες minus 4 letters from end stemnumber = 5
  else -- singular
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- κοτζάμπασ-ης minus 2 letters from end stemnumber = 3
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- κοτζαμπασ-
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- κοτζαμπάσ-
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])			-- κοτζάμπασ-

  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'κοτζάμπασης'
	args['όπως'] = 'αρσενικά#κοτζάμπασης|κοτζάμπασης'
  args['οεθ'] = "θ2"	args['οε'] = "ης"
	args['γεθ'] = "θ2"	args['γε'] = "η"
	args['αεθ'] = "θ2"	args['αε'] = "η"
	args['κεθ'] = "θ2"	args['κε'] = "η"
	args['οπθ'] = "θ1"	args['οπ'] = "ηδες"
	args['γπθ'] = "θ1"	args['γπ'] = "ηδων"
	args['απθ'] = "θ1"	args['απ'] = "ηδες"
	args['κπθ'] = "θ1"	args['κπ'] = "ηδες"
--[=[ γιατί? δε δουλεύει
  args['οεθ'] = stem["θ2"]	args['οε'] = "ης"
	args['γεθ'] = stem["θ2"]	args['γε'] = "η"
	args['αεθ'] = stem["θ2"]	args['αε'] = "η"
	args['κεθ'] = stem["θ2"]	args['κε'] = "η"
	args['οπθ'] = stem["θ1"]	args['οπ'] = "ηδες"
	args['γπθ'] = stem["θ1"]	args['γπ'] = "ηδων"
	args['απθ'] = stem["θ1"]	args['απ'] = "ηδες"
	args['κπθ'] = stem["θ1"]	args['κπ'] = "ηδες"
]=]--
--return fulltable(args)
return klisi1(args)
end-- μόνο επώνυμα [[Κούγιας]] Κουγέηδες (Γραμμ.Τριανταφυλλίδη 545,2) & Κούγιες (διαδίκτυο)
-- με κ γ χ σε -κιας (γκιας), -γιας, -χιας  Όχι για λιας-λιέηδες, μιας-μιέηδες όπως Πετρούνιας
export['Κούγιας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Κούγιας']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- 1 = πρώτο γράμμα. -3 = σταματάμε στο 3ο γράμμα από το τέλος (Κούγι)
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- Κουγι
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- δεν χρειάζεται
  stem["2θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-4)	-- Κούγ
  stem["2θ0"] = m_stems.word0(stem["2θ"])			-- Κουγ
	
	args['αρσ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Κούγιας'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Κούγιας|Κούγιας'
	args['κατηγ'] = 'Επώνυμα με συνίζηση στην κατάληξη'
	args['σημ'] = "Προφέρεται ως παροξύτονο με [[συνίζηση]] στην κατάληξη.<br>Επίσης, πληθυντικός με κατάληξη <b>-αίοι</b>."
	
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["2θ0"], 'έηδες')
	args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span><br />' .. linkcontrol2(stem["2θ0"], 'έηδων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["2θ0"], 'έηδες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["2θ0"], 'έηδες')
return fulltable(args)
end

-- κρέας, διθεματικό από [[Πρότπο:el-nouns-decl]]	-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κρέας']]


export['κριτής'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κριτής']] όπως ποιητής
  local args = frame:getParent().args
	args['αθ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'κριτής'
  args['όπως'] = 'κοινά#κριτής|κριτής'
  
  args['οε'] = "ής"
-- 2 άρθρα γενικής για για αρσ+θηλ / αρσ
	args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε'] = "ή"
  args['α2γε'] = create_link('του', stem_color('του')) .. '/' .. create_link('της', stem_color('της'))
	args['γεθ'] = "θ"
  args['γε2'] = "ού"
  args['αε'] = "ή"
  if args['κε2'] == 'ά' then
  	args['σημ'] = "Η γενική ενικού σε '''-ού''' και η κλητική σε '''-ά''', λόγιοι τύποι." -- όπως [[δικαστής]]
  else
  	args['σημ'] = "Η γενική ενικού σε '''-ού''', λόγιος τύπος.<br>"
  end
  args['οπ'] = "ές"
  args['γπ'] = "ών"
  args['απ'] = "ές"
return klisi1(args)
end


-- διθεματικό
-- από fulltable γιατί στο [[γάλα]] χρειάζεται γε2θ για το γάλακτος 
-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα με ίδιους πληθυντικούς
export['κύμα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'κύμα']] χωρίστηκε από το όνομα Αντικαταστάθηκαν όλα
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-1)	-- κύμα
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])				-- κυμα
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])				-- κυμά
	stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])				-- κύμα
	args['πρόσφ'] = "τ" -- for stem 2
	
  args['ουδ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα κύμα-όνομα  -- ΠΡΟΣΟΧΗ στον πληθ είναι ίδια κύματα-ονόματα check [[δρίματα]] [[σεβάσματα]] [[κολλυβογράμαμτα]] [[Κόμμα]] [[συννεφόκαμα]]
  	if stem["θ"] == stem["θ2"] then
  		args['τύπος'] = 'κύμα'
  		args['όπως'] = 'ουδέτερα#κύμα|κύμα'
	else
		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για προπαροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'όνομα'&#125;&#125;")
  end

  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '')
  if args['γε2θ'] ~= '' and args['γε2θ'] ~= nil then
  	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ος') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(args["γε2θ"], args['γε2'])
  	else
  	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ος')
  end
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '')
  args['οπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'α')
  args['γπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ1"], args['πρόσφ'], 'ων')
  args['απΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'α')
  args['κπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'α')
return fulltable(args)
end


export['λαχειοπώλης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'λαχειοπώλης']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'λαχειοπώλης'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#λαχειοπώλης|λαχειοπώλης'
  
  args['οε'] = "ης"
  args['γε'] = "η"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  if args['γπ'] == nil then
  	args['γπθ'] = "θ0"
  	args['γπ'] = "ών"
  end
  args['οπ2'] = "ηδες"
  args['γπ2'] = "ηδων"
return klisi1(args)
end


export['λιμενάρχης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'λιμενάρχης']] όπως ναύτης
  local args = frame:getParent().args
	args['αθ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'λιμενάρχης'
  args['όπως'] = 'κοινά#λιμενάρχης|λιμενάρχης'
  
  args['οε'] = "ης"
-- 2 άρθρα γενικής για αρσ / για αρσ+θηλ
	args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε'] = "η"
  args['α2γε'] = create_link('του', stem_color('του')) .. '/' .. create_link('της', stem_color('της'))
  args['γε2'] = "ου"
  args['αε'] = "η"
-- 2 κλητικές +σημείωση
	if args['κε2'] == '-' then
  	args['σημ'] = "Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.<br>Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος."
  .. '<br>Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,<br>σε -ου, σε -η, δείτε τα [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/κοινά#λιμενάρχης|σχόλια στο Παράρτημα: «λιμενάρχης»]].'
  else
  	args['κε2'] = 'α'
  	args['σημ'] = "Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.<br>Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος."
  .. '<br>Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,<br>σε -ου, σε -η, δείτε τα [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/κοινά#λιμενάρχης|σχόλια στο Παράρτημα: «λιμενάρχης»]].'
  	.. "<br>Και παλιότερη λόγια μορφή κλητικής ενικού σε ύφος επίσημο ή ειρωνικό."
  end

  args['οπ'] = "ες"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "ών"
return klisi1(args)
end


-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα με ίδιους πληθυντικούς
-- και χωρίς *εως σημείωση για λέξεις όπως [[Πόλη]], ή άλλες
export['λύση'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'λύση']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
-- προσοχή: αν είναι στο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ, αφαιρώ 3 γράμματα π.χ. [[Άλπεις]]
  if args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then 
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-4)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])

  args['θηλ'] = '1'
  
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα λύση-δύναμη  -- ΠΡΟΣΟΧΗ στον πληθ είναι ίδια λύσεις-δυνάμεις check [[Άλπεις]] [[διαβιβάσεις]]
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] or (args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ') then
  		args['τύπος'] = 'λύση'
  		args['όπως'] = 'θηλυκά#λύση|λύση'
	else
		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Για προπαροξύτονα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την &#123;&#123;el-κλίση-'δύναμη'&#125;&#125; ή την &#123;&#123;el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση'&#125;&#125;")
  end
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  if args['γεΛ'] ~= '' and args['γεΛ'] ~= nil then -- [[Πόλη]]
  args['γεΛ'] = args['γεΛ']
  else
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ης') .. "*" -- .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'εως') .. '<sup>*</sup></span>'
  args['σημ'] = '* παλιότερος λόγιος τύπος, ' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'εως')
  end
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις')
  args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εων')
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις')
return fulltable(args)
end


-- σπάνια δεύτερη γραφή όπως το [[τσάι]], χωρίς δεύτερο θέμα +διαλυτικά
export['-λόι'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'-λόι']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ρολόι'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#ρολόι|ρολόι'

	if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη -ϊού προφέρεται ως [[δίφθογγος]].'
	elseif args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ια, -ϊών προφέρονται ως [[δίφθογγος|δίφθογγοι]].'
	else
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ϊού, -ια, -ϊών προφέρονται ως [[δίφθογγος|δίφθογγοι]].'
	end
  
  args['οε'] = "ι"
  args['γεθ'] = "θ0"  args['γε'] = "ϊού"
  args['αε'] = "ι"
  args['οπ'] = "ια"
  args['γπθ'] = "θ0"  args['γπ'] = "ϊών"
  args['απ'] = "ια"
return klisi1(args)
end


export['μαμά'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μαμά']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'μαμά'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#μαμά|μαμά'
  
  args['οε'] = "ά"
  args['γε'] = "άς"
  args['αε'] = "ά"
  args['οπ'] = "άδες"
  args['γπ'] = "άδων"
return klisi1(args)
end

export['μάνα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μάνα']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- μάν minus 1 letter from end, stemnumber = 2
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			--
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'μάνα'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#μάνα|μάνα'
  
  args['οε'] = "α"
  args['γε'] = "ας"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  args['οπ2'] = "άδες"
-- FIX THIS Δε θέλουμε Κατηγορία 'χωρίς γενική πληθυντικού'
  args['γπ'] = "-"
  args['γπ2θ'] = 'θ0'	args['γπ2'] = "άδων"
return klisi1(args)
end

--## FIX [[Άρης]] γε2θ=Άρε γε2=ος
-- βλ και κλίση Χατζιδάκις
export['μανάβης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μανάβης']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames όπως [[Βαμβακάρης]] βλ. και 'Μαυρογένης'
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Βαμβακάρης'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Βαμβακάρης|Βαμβακάρης (κλίση: μανάβης)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως [[Πολυχρόνης]]
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Βαμβακάρης' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'μανάβης'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Βαμβακάρης|Βαμβακάρης - κλίση: μανάβης'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#μανάβης|μανάβης'
  	args['τύπος'] = 'μανάβης'
  	end
  args['οε'] = "ης"
  args['γε'] = "η"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ηδες"
  args['γπ'] = "ηδων"
  args['οπθ'] = "θ1"
  args['γπθ'] = "θ1"
return klisi1(args)
end


-- μόνο επώνυμα [[Μαυρογένης]] -ηδες με γενική -ους 
export['Μαυρογένης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Μαυρογένης']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'Μαυρογένης'
  args['όπως'] = 'επώνυμα#Μαυρογένης|Μαυρογένης'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  
  args['οε'] = "ης"
  args['γε'] = "ους"
  args['γε2'] = "η"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ηδες"
  args['γπ'] = "ηδων"
return klisi1(args)
end


export['μέλλον'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μέλλον']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'μέλλον'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#μέλλον|μέλλον'
  
  args['πρόσφ'] ="τ"
  args['οεθ'] = "θ"
  args['οε'] = ""
  args['γεθ'] = "θ"
  args['γε'] = "ος"
  args['οπθ'] = "θ"
  args['οπ'] = "α"
  args['γπθ'] = "θ1"
  args['γπ'] = "ων"
return klisi2(args)
end


-- [[μέτοχος]] κοινού γένους από [[Template:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μέτοχος']] (όπως όροφος)


-- όπως κλίση γαλαξίας, αλλά με δύο γενικές
export['μήνας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μήνας']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- μήν
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- μην ([[μήνας]] μηνός), Δι-ός

  	args['αρσ'] = '1'		
  	args['τύπος'] = 'μήνας'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#μήνας|μήνας'
-- άλλες κατηγορίες
--  γπ=- 'μήνας' χωρίς γενική πληθυντικού -- όπως [[Δίας]]
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'ός')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
	-- γπ=- όπως [[Δίας]]
	if args['γπ'] == '-' then
		args['αγπ'] = '-'
		args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>'
		else args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών')
	end
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
return fulltable(args)
end

export['μίλι'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μίλι']] και με διαλυτικά, βλέπε κλίση Τατόι
  local args = frame:getParent().args
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'μίλι'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#μίλι|μίλι'
  
  -- Κατ' εξαίρεσιν για λήμματα λόγια σε -ιον με χρήση στα νέα ελληνικά όπως ?
  if args['οε'] ~= '' and args['οε'] ~= nil then
  	args['οε'] = args['οε']
  	args['τύπος'] = 'ήλιον' -- όχι, το [[ήλιον]] με ελεύθερο κώδικα
--  	args['όπως'] = 'ουδέτερα#ήλιον|ήλιον'
  else
  	args['οε'] = "ι"
  	args['τύπος'] = 'μίλι'
  	args['όπως'] = 'ουδέτερα#μίλι|μίλι'
  	
	if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν'
	-- αφαίρεση της σήμανση για πληθ. με συνίζηση, ειδικά για το λήμμα [[ρουβίνι]]
	or args['λήμμα'] == 'ρουβίνι'
	then
		args['σημ'] = ''
	else
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη του πληθυντικού -ια προφέρεται με [[συνίζηση]].'
	end
	
  end
  args['γεθ'] = "θ0"
  args['γε'] = "ίου"
  args['αε'] = args['οε']
  args['οπ'] = "ια"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "ίων"
return klisi1(args)
end


export['μπαλωματής'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μπαλωματής']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames όπως [[Ραγκαβής]]
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Ραγκαβής'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Ραγκαβής|Ραγκαβής (κλίση: μπαλωματής)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως [[Στεφανής]], επιπλέον Κατηγορία
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Ραγκαβής' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'μπαλωματής'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Ραγκαβής|Ραγκαβής - κλίση: μπαλωματής'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#μπαλωματής|μπαλωματής'
  	args['τύπος'] = 'μπαλωματής'
  	end

  args['οε'] = "ής"
  args['γε'] = "ή"
  args['αε'] = "ή"
  args['οπ'] = "ήδες"
  args['γπ'] = "ήδων"
return klisi1(args)
end

-- Μπότσαρης -αίοι = μόνον επώνυμα
export['Μπότσαρης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Μπότσαρης']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'Μπότσαρης'
  args['όπως'] = 'επώνυμα#Μπότσαρης|Μπότσαρης'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  
  args['οε'] = "ης"
  args['γε'] = "η"
  args['αε'] = "η"
  args['οπθ'] = "θ0"  args['οπ'] = "αίοι"
  args['γπθ'] = "θ0"  args['γπ'] = "αίων"
  args['απθ'] = "θ0"  args['απ'] = "αίους"
return klisi1(args)
end


-- Μπούκουρας -αίοι = μόνον επώνυμα
export['Μπούκουρας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Μπούκουρας']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'Μπούκουρας'
  args['όπως'] = 'επώνυμα#Μπούκουρας|Μπούκουρας'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  
  args['οε'] = "ας"
  args['γε'] = "α"
  args['αε'] = "α"
  args['οπθ'] = "θ0"
  args['οπ'] = "αίοι"
  args['γπθ'] = "θ0"  args['γπ'] = "αίων"
  args['απθ'] = "θ0"	args['απ'] = "αίους"
return klisi1(args)
end-- παραλλαγή κοτζάμπασης+μπαλωματής: μπουλούκμπασης, μπουλουκμπασήδες
export['μπουλούκμπασης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'μπουλούκμπασης']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  if args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)	-- μπουλουκμπασ-ήδες minus 4 letters from end stemnumber = 5
  else -- singular
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- μπολούκμπασ-ης minus 2 letters from end stemnumber = 3
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- μπουλουκμπασ-
--  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- μπουλουκμπάσ- δεν υπάρχει
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])			-- μπουλούκμπασ-

  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'μπουλούκμπασης'
	args['όπως'] = 'αρσενικά#μπουλούκμπασης|μπουλούκμπασης'
  args['οεθ'] = "θ2"	args['οε'] = "ης"
	args['γεθ'] = "θ2"	args['γε'] = "η"
	args['αεθ'] = "θ2"	args['αε'] = "η"
	args['κεθ'] = "θ2"	args['κε'] = "η"
	args['οπθ'] = "θ0"	args['οπ'] = "ήδες"
	args['γπθ'] = "θ0"	args['γπ'] = "ήδων"
	args['απθ'] = "θ0"	args['απ'] = "ήδες"
	args['κπθ'] = "θ0"	args['κπ'] = "ήδες"
return klisi1(args)
end-- + Δημητρός ε Δημητρό / βλ. και #δρόμος για νιος χωρίς τόνο
export['ναός'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ναός']] >> [[Πρότυπο:el-κλίση-'Σολωμός']]
  local args = frame:getParent().args
  if args['θηλ'] == '1' then
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για θηλυκά, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39;οδός&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'οδός'		-- but [[Πρότυπο:el-κλίση-'οδός']] έχει και κλητική -ό
  elseif args['αθ'] == '1' then
  	mw.addWarning('<b><span style="color:#b22222; font-size:17px;">Προσοχή! Για ουσιαστικά κοινού γένους, χρησιμοποιούμε το</span> &#123;&#123;el-κλίση-&#39;γιατρός&#39;&#125;&#125;</b>')
  	args['τύπος'] = 'γιατρός'				-- και [[Πρότυπο:el-κλίση-'γιατρός']]
  elseif (args['θηλ'] == '' or args['θηλ'] == nil) and (args['αθ'] == '' or args['αθ'] == nil) then
  	args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames -- όπως [[Σολωμός]] 
	  if args[1] == 'επ' then 
			args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
			args['τύπος'] = 'Σολωμός'
			args['όπως'] = 'επώνυμα#Σολωμός|Σολωμός (κλίση: ναός)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως [[Αλβανός]], επιπλέον Κατηγορία
	  elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
			args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Σολωμός' (νέα ελληνικά)"
			args['τύπος'] = 'ναός'
			args['όπως'] = 'επώνυμα#Σολωμός|Σολωμός - κλίση: ναός'
	  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
	  	if args['κε'] == "ό" then	-- σε -ό όπως [[Δημητρός]]
			args['τύπος'] = 'Δημητρός'
			args['όπως'] = 'αρσενικά#Δημητρός|Δημητρός'
			else
			args['τύπος'] = 'ναός'	
			args['όπως'] = 'αρσενικά#ναός|ναός'
			end
  	end
	end -- close all
  
  args['οε'] = "ός"
  args['γε'] = "ού"
  args['αε'] = "ό"
  if args['κε'] == "ό" then args['κε'] = "ό" else args['κε'] = "έ" end	-- σε -ό όπως [[Δημητρός]]
  args['οπ'] = "οί"
  args['γπ'] = "ών"
  args['απ'] = "ούς"
  args['κπ'] = "οί"
return klisi1(args)
end-- [[ναύλος]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ναύλος']]


export['ναύτης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ναύτης']]
  local args = frame:getParent().args
  	args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ναύτης'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#ναύτης|ναύτης'
-- άλλες κατηγορίες
--  γπ=- 'ναύτης' χωρίς γενική πληθυντικού  -- όπως [[ερημοσπίτης]]
  
  args['οε'] = "ης"
  args['γε'] = "η"
  if args['γε2'] == 'ου' and args['αρσ'] == '1' then
  	args['σημ'] = "Ο δεύτερος τύπος γενικής ενικού, λόγιος."
  	args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'ναύτης' και με λόγια γενική ενικού -ου (νέα ελληνικά)"
  elseif args['γε2'] == 'ους' and args['αρσ'] == '1' then
   	args['σημ'] = "Ο δεύτερος τύπος γενικής ενικού, λόγιος."
  	args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'ναύτης' και με λόγια γενική ενικού -ους (νέα ελληνικά)"
  end
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπθ'] = "θ0"
  if args['γπ'] == nil then args['γπ'] = "ών" end
  if args['γπ'] == 'ηδων' then args['γπθ'] = "θ1" end		-- όπως στο [[λεβέντης]]
return klisi1(args)
end


-- νηογνώμων = κλίση εμπειρογνώμων + αρσ=1

-- αυτά είναι όπως καρδιά, αλλά με συνίζηση δεν φέρουν τόνο 
-- για το [[θεια]] κατ=γιαγιά
export['νια'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'νια']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'νια'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#νια|νια'
  args['υποκατ0'] = 'χωρίς τόνο στη γραφή'
 	args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
	args['υποκατ02'] = 'θηλυκά με συνίζηση στην κατάληξη'
  args['σημ'] = "Προφέρεται με [[συνίζηση]] ως μονοσύλλαβο και δε φέρει τόνο."
  
  args['οε'] = "α"
  args['γε'] = "ας"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ες"
return klisi1(args)
end


export['νίκη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'νίκη']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  
  args['οε'] = "η"
  args['γε'] = "ης"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "ών"
  if args['γπ2'] ~= '' and args['γπ2'] ~= nil then
  	args['τύπος'] = "ασπιρίνη"		-- όπως [[ασπιρίνη]]
  	args['όπως'] = 'θηλυκά#ασπιρίνη|ασπιρίνη'
  else
  	args['τύπος'] = 'νίκη'
  	args['όπως'] = 'θηλυκά#νίκη|νίκη'
  end
return klisi1(args)
end


-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα με ίδιους πληθυντικούς -- για το προπαροξύτονο: φούρναρης
export['νοικοκύρης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'νοικοκύρης']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
	local stem = {}
	if args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then 
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5) -- νοικοκύρ-ηδες minus 4 letters from end, stemnumber = 5
	else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- νοικοκύρ-ης φούρναρ-ης minus 2 letters from end, stemnumber = 3
 	end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
	stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
	stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames όπως [[Κωλοκοτρόνης]]
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Κωλοκοτρόνης'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Κωλοκοτρόνης|Κωλοκοτρόνης (κλίση: νοικοκύρης)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname [[Τζώρτζης]]
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Κωλοκοτρόνης' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'νοικοκύρης'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Κωλοκοτρόνης|Κωλοκοτρόνης - κλίση: νοικοκύρης'
	elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
		if stem["θ"] == stem["θ1"] or (args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ') then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#νοικοκύρης|νοικοκύρης'
  	args['τύπος'] = 'νοικοκύρης'
		elseif stem["θ"] == stem["θ2"] and (args['α'] ~= 'πλ' and args['α2'] ~= 'πλ') then
		args['τύπος'] = 'φούρναρης'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#φούρναρης|φούρναρης'
		end
  	end  
  
  args['οε'] = "ης"
  args['γε'] = "η"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ηδες"
  args['οπ2'] = "αίοι"
  args['γπ'] = "ηδων"
  args['γπ2θ'] = "θ0"		-- νοικοκυρ-αίων (άτονο)
  args['γπ2'] = "αίων"
  args['οπθ'] = "θ1"		-- νοικοκύρ, φουρνάρ
	args['απ2'] = "αίους"
return klisi1(args)
end


-- σαν το [[διχοτόμος]] αλλά μόνον με μία κλητική σε -ε
export['νόσος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'νόσος']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  	args['τύπος'] = "νόσος"
  	args['όπως'] = 'θηλυκά#νόσος|νόσος'
  	
  args['οε'] = "ος"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
  args['κε'] = "ε"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ους"
  args['κπ'] = "οι"
return klisi1(args)
end


export['νότα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'νότα']] με δύσχρηστη γπ
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
	args['κατ'] = 'νότα' 	-- 'κατ' για να ΜΗΝ έχουμε 'Κατηγορία όπως νότα με δύσχρ. γπ'. Αυτό εννοείται.
	args['όπως'] = 'θηλυκά#νότα|νότα'
  
  args['οε'] = "α"
  args['γε'] = "ας"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ0θ'] = "θ0"
  args['γπ0'] = "ών"
return klisi1(args)
end


export['οδός'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'οδός']] βλ. και [[Πρότυπο:el-κλίση-'ναός']] χωρίς δεύτερη κλητική
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'οδός'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#οδός|οδός'
  
  args['οε'] = "ός"
  args['γε'] = "ού"
  args['αε'] = "ό"
  args['κε'] = "έ"
  if args['κε2'] ~= '' and args['κε2'] ~= nil then args['κε2'] = "ό" end
  args['οπ'] = "οί"
  args['γπ'] = "ών"
  args['απ'] = "ούς"
return klisi1(args)
end

-- [[Οικονόμου]] μόνον επώνυμα από [[Template:el-nouns-decl]] - [[Πρότυπο:el-κλίση-'Οικονόμου']]

export['ον'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ον']]
	-- + κατ = παρόν (ανήκει στο παρόν)
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ον'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#παρόν|παρόν'
  args['πρόσφ'] ="τ"
  
  args['οεθ'] = "θ"  
  args['οε'] = ""
  args['γεθ'] = "θ1"
  args['γε'] = "ος"
  args['οπθ'] = "θ1"
  args['οπ'] = "α"
  args['γπθ'] = "θ1"
  args['γπ'] = "ων"
return klisi2(args)
end


-- διθεματικό
-- δε βλέπει σωστά τα [[-κομμα]] και [[-ωμα]]
--	[[ράισμα]] - ραΐσματος ραϊσμάτων [[χάιδεμα]] NEEDED: stem["θ0"] = m_stems.word2syn(stem["θ"]) as in κλίση 'δύναμη'
-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα με ίδιους πληθυντικούς
export['όνομα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'όνομα']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}

	
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-1)
  end
-- δε βλέπει σωστά τα [[-κομμα]] και [[-ωμα]]
  if args['λήμμα'] == '-κομμα' then stem["θ"] = '-κομμα' stem["θ1"] = '-κομμά' stem["θ2"] = '-κόμμα'
  elseif args['λήμμα'] == '-ωμα' then stem["θ"] = '-ωμα' stem["θ1"] = '-ωμά' stem["θ2"] = '-ώμα'
	else
--  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
	stem["θ0"] = m_stems.word2syn(stem["θ"]) -- dialytics for [[ράισμα]], [[χάιδεμα]], [[παραχάιδεμα]]
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])
  end -- close suffixes 
  args['πρόσφ'] = "τ"

  args['ουδ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα κύμα-όνομα  -- ΠΡΟΣΟΧΗ στον πληθ είναι ίδια κύματα-ονόματα check [[δρίματα]] [[σεβάσματα]] [[κολλυβογράμαμτα]] [[Κόμμα]] [[συννεφόκαμα]]
  	if stem["θ"] == stem["θ2"] and (args['α'] ~= 'πλ' and args['α2'] ~= 'πλ' or PAGENAME == 'δρίματα') then
  		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'κύμα'&#125;&#125;")
	else
		args['τύπος'] = 'όνομα'
		args['όπως'] = 'ουδέτερα#όνομα|όνομα'
  end

  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '')
-- γε=- όπως στο [[συννεφόκαμα]]
  if args['γε'] == "-" then
  	args['αγε'] = "-"
  	args['γεΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
  	if args['α'] ~= "πλ" and args['α2'] ~= "πλ" then
  		args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'όνομα' χωρίς γενική ενικού (νέα ελληνικά)"
  	end
  elseif args['γε0'] ~= '' and args['γε0'] ~= nil then -- όπως [[καστανόχωμα]]
  	args['γεΛ'] = "(" .. linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ος') .. ")"
--  	'όνομα' με δύσχρηστη γενική ενικού
  else
  	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ος')
  end
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '')
  args['οπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'α')
  args['γπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ1"], args['πρόσφ'], 'ων')
-- γπ=- όπως στο [[κολλυβογράμματα]]
  if args['γπ'] == "-" then
  	args['αγπ'] = "-"
  	args['γπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
  	if args['α'] ~= "εν" and args['α2'] ~= "εν" then
  		args['cat-extra2'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'όνομα' χωρίς γενική πληθυντικού (νέα ελληνικά)"
  	end
  else
  	args['γπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ1"], args['πρόσφ'], 'ων')
  end
  args['απΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'α')
  args['κπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'α')
return fulltable(args)
end


-- μόνο επώνυμα -όπουλος ([[Παπαδόπουλος]])
export['όπουλος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'όπουλος']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- 1 = πρώτο γράμμα. -3 = σταματάμε στο 3ο γράμμα από το τέλος (Παπαδόπουλ)
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- Παπαδοπουλ
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- Παπαδοπούλ
	
	args['αρσ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Παπαδόπουλος'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Παπαδόπουλος|Παπαδόπουλος'
	
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ου')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίοι') .. "<sup>1</sup>"
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. "<sup>2</sup><br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους') .. "<sup>3</sup><br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίους')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίοι')
	args['σημ'] = "&nbsp;1. Οι δεύτεροι τύποι, προφορικοί, οικείοι.<br>&nbsp;2. Παρωχημένη γενική πληθυντικού: " .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων')
	.. "<br>&nbsp;3. Παρωχημένη αιτιατική πληθυντικού: " .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ους')
return fulltable(args)
end


-- [[όροφος]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'όροφος']] παραλλαγή του [[άνθρωπος]]


export['παγκοσμιοποίηση'] = function(frame)	-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση']] νεολογισμοί, χωρίς -ποιήσεως
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- ποίησ
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- ποιησ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- ποιήσ
  
  args['θηλ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'παγκοσμιοποίηση'
	args['όπως'] = 'θηλυκά#παγκοσμιοποίηση|παγκοσμιοποίηση'
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ης')
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις')
  if args['γπ'] == '-' then		-- όπως [[κουφόβραση]], [[παραπόνεση]]
  	args['αγπ'] = "-"
  	args['γπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
  	if args['α'] ~= "εν" and args['α2'] ~= "εν" then
--  		'παγκοσμιοποίηση' χωρίς γενική πληθυντικού
  	end
  else
  	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εων')
  	args['τύπος'] = 'παγκοσμιοποίηση'
  end
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'εις')
	if args['σημ'] == '-' then	-- όπως στο [[φώτιση]]
		args['σημ'] = '' else
	args['σημ'] = "Η λόγια γενική ενικού σε <b>-εως</b>" .. " δε συνηθίζεται σε νεότερες λέξεις." -- preset κείμενο όπως στο [[παγκοσμιοποίηση]]
	end
return fulltable(args)
end


export['παιδί'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'παιδί']]
  local args = frame:getParent().args
	args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'παιδί'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#παιδί|παιδί'
	if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη -ιού προφέρεται με [[συνίζηση]].'
	elseif args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιά, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	else
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιού, -ιά, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	end
	
  args['οε'] = "ί"
  args['γε'] = "ιού"
  args['αε'] = "ί"
  args['οπ'] = "ιά"
--γπ=- για το [[τζιζί]]
  if args['γπ'] == '-' then
  	args['γπθ'] = "-"
--  	'παιδί' χωρίς γενική πληθυντικού
  else
  	args['γπ'] = "ιών"
  end
return klisi1(args)
end

export['παιδάκι'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'παιδάκι']]
  local args = frame:getParent().args
	args['ουδ'] = '1'
  args['κατ'] = 'παιδάκι' 	-- 'κατ' για να ΜΗΝ έχουμε 'Κατηγορία όπως παιδάκι χωρίς γεν ...'. Αυτό εννοείται.
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#παιδάκι|παιδάκι'
	
	if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then
		args['σημ'] = ''
	elseif args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη -ια προφέρεται με [[συνίζηση]].'
	else
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη του πληθυντικού -ια προφέρεται με [[συνίζηση]].'
	end
--  args['υποκατ'] = "χωρίς γενική ενικού"	 -- το χωρίς γεν. πληθ μπαίνει αυτομάτως
  
  args['οε'] = "ι"
-- όταν έχω ΜΟΝΟ πληθυντικό όπως [[γεννητούρια]], ΔΕΝ θέλω υποκατηγορίες 'χωρίς γενική ενικού'
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then args['γε'] = nil else
  	args['γε'] = "-"
  end
  args['αε'] = "ι"
  args['οπ'] = "ια"
-- όταν έχω ΜΟΝΟ ενικό όπως [[μούσλι]], ΔΕΝ θέλω υποκατηγορίες 'χωρίς γενική πληθυντικού'
  if args['α'] == "εν" or args['α2'] == "εν" then args['γπ'] = nil else
  	args['γπ'] = "-"
  end
return klisi1(args)
end


export['πανσέληνος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πανσέληνος']] -- αντίστοιχο του αρσ. καρδινάλιος
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- πανσέλην
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- πανσελην
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- πανσελήν
  
	args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'πανσέληνος'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#πανσέληνος|πανσέληνος'
  args['σημ'] = 'Οι δεύτεροι τύποι γενικής, αιτιατικής, είναι παλιότεροι, λόγιοι.'
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ου') .. '</span>'
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  
  if args['κε2'] == "-" then			-- δεν θέλουμε -o π.χ. [[βάρβιτος]]
  	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε')
  else
  	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ε') .. '<br /><span style="white-space:nowrap;">(' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ο') .. ')</span>'
  end
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι')
  args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων') .. '</span>'
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ους') .. '</span>'
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι')
return fulltable(args)
end


export['παππούς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'παππούς']]
-- βλ. κλιση προπάππους για τα μονοσύλλαβα άτονα όπως (???)
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames όπως [[Παππούς]]
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Παππούς'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Παππούς|Παππούς (κλίση: παππούς)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Παππούς' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'παππούς'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Παππούς|Παππούς - κλίση: παππούς'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#παππούς|παππούς'
  	args['τύπος'] = 'παππούς'
  	end
  
  args['οε'] = "ούς"
  args['γε'] = "ού"
  args['αε'] = "ού"
  args['οπ'] = "ούδες"
  args['γπ'] = "ούδων"
return klisi1(args)
end
-- & μοναδικό [[προπάππους]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'προπάππους']] -- βλ. και κανονικό [[προπαππούς]], [[προπάππος]]
export['προπάππους'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'προπάππους']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  -- + άτονα μονοσύλλαβα όπως ? με κατ=παππους
  if args['τύπος'] == 'παππούς' then
  	args['τύπος'] = 'παππούς'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#παππούς|παππούς'
  	args['υποκατ0'] = 'χωρίς τόνο στη γραφή'
  	args['σημ'] = "Είναι μονοσύλλαβο και δε φέρει τόνο."
  -- + άτονα μονοσύλλαβα επώνυμα τύπος Παππούς όπως (???) άν υπάρχουν
  elseif args['τύπος'] == 'Παππούς' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Παππούς|Παππούς (κλίση: παππούς)'
  	args['υποκατ0'] = 'χωρίς τόνο στη γραφή'
  	args['σημ'] = "Είναι μονοσύλλαβο και δε φέρει τόνο."
  else
  	args['τύπος'] = 'προπάππους'	-- unique
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#προπάππους|προπάππους'
  	args['σημ'] = ""
	end
  args['οε'] = "ους"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ου"
  args['οπθ'] = "θ0"
  args['οπ'] = "ούδες"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "ούδων"
return klisi1(args)
end


export['παρόν'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'παρόν']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'παρόν'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#παρόν|παρόν'
  args['πρόσφ'] ="τ"
  
  args['οεθ'] = "θ"  
  args['οε'] = ""
  args['γεθ'] = "θ"
  args['γε'] = "ος"
  args['οπθ'] = "θ"
  args['οπ'] = "α"
  args['γπθ'] = "θ"
  args['γπ'] = "ων"
return klisi2(args)
end


export['πατέρας'] = function(frame)			-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πατέρας']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- πατέρ-ας, τσέλιγκ-ας
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- πατερ, τσελιγκ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- πατέρ(ων) τσελίγκ(ων)
  
  args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'πατέρας'
	if args['λήμμα'] == 'τσέλιγκας' or args['λήμμα'] == 'αρχιτσέλιγκας' then
		args['όπως'] = 'αρσενικά#τσέλιγκας|τσέλιγκας'
	else
		args['όπως'] = 'αρσενικά#πατέρας|πατέρας'
	end
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	if (args['γε2θ'] ~= '' and args['γε2θ'] ~= nil) and (args['γε2'] ~= '' and args['γε2'] ~= nil) then
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(args['γε2θ'], args['γε2']) .. '</span>' -- πατρός
		else
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	end
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	if (args['κε2θ'] ~= '' and args['κε2θ'] ~= nil) and args['κε2'] == '-' then
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(args['κε2θ'], '') .. '</span>' -- πάτερ
		else
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	end
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδες')
	if args['γπ'] == '-' then args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδων') else
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδων') -- τσελιγκάδων ΝΟ τσελίγκων
	end
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδες')
return fulltable(args)
end

-- εδώ και όσα γράφονται ως προπαροξύτονα αλλά προφέρονται με συνίζηση ως παροξύτονα όπως [[περηφάνια]]
export['πείνα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πείνα']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- όπως πείν-ες (3ο γράμμα από το τέλος)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- όπως πείν-α (2ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- πειν
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- πείν
  
  args['θηλ'] = '1'

  args['κατ'] = 'πείνα' 	-- 'κατ' για να ΜΗΝ έχουμε 'Κατηγορία όπως πείνα χωρίς γεν πληθ'. Αυτό εννοείται.
  args['όπως'] = 'θηλυκά#πείνα|πείνα'
  if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then -- όταν μόνον ενικός, όπως [[πληθώρα]] και Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'πείνα' χωρίς πληθυντικό
  	args['σημ'] = ''
  elseif args['σημ'] == '-' then -- test [[χειροπέδα]]
  	args['σημ'] = ''
  else
  	args['σημ'] = "Η γενική πληθυντικού σε '''-ών''' δε συνηθίζεται."
  end
  args['οε'] = "α"
  args['γε'] = "ας"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = '-'
  if stem["θ"] ~= stem["θ1"] then
  	args['σημ'] = "Προφέρεται με [[συνίζηση]] στην κατάληξη ως παροξύτονο.<br>Η γενική πληθυντικού σε '''-ών''' δε συνηθίζεται."
 		args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά με συνίζηση στην κατάληξη'
	end
return klisi1(args)
end


export['Περικλής'] = function(frame)			-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Περικλής']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- Περικλ

  args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'Περικλής'
	args['όπως'] = 'αρσενικά#Περικλής|Περικλής'
	args['σημ'] = "* Λόγιος τύπος για τα αρχαία ονόματα και τα ονόματα οδών.<br>** Οι δεύτεροι τύποι του πληθυντικού, για τα σύγχρονα ονόματα." 

	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ής')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ή') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'έους') .. "&#8202;'''*'''</span>"
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ή')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ή')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'είς') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ήδες') .. "&#8202;'''**'''"
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'έων') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ήδων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'είς') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ήδες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'είς') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ήδες')
return fulltable(args)
end


export['πέστροφα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πέστροφα']] όπως στο ΛΚΝ, αντίστοιχο του 'ρίγανη'
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
	
  args['θηλ'] = '1'
  args['κατ'] = 'πέστροφα' 	-- 'κατ' για να ΜΗΝ έχουμε 'Κατηγορία όπως πέστροφα χωρίς γεν πληθ'. Αυτό εννοείται.
  args['όπως'] = 'θηλυκά#πέστροφα|πέστροφα'
  if mw.ustring.find(args["λήμμα"], 'σουπα$') then
	args['σημ'] = 'Στα σύνθετα, η δύσχρηστη γενική πληθυντικού<br>που θα έληγε σε <b>-ών</b> (όπως στην κλίση «[[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/θηλυκά#θάλασσα|θάλασσα]]»)'
	.. '<br>τείνει να κρατάει <b>σταθερό τον τόνο</b> (όπως στην κλίση «[[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/θηλυκά#αρθρίτιδα|αρθρίτιδα]]»)'
	end

  args['οε'] = "α"
  args['γε'] = "ας"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = '-'
return klisi1(args)
end


-- μόνο επώνυμα [[Πετρούνιας]] Πετρούνιες Πετρουνιέηδες, Μπρουλιέηδες(ενώ το Κούγιας δεν διατηρεί το γιώτα)
-- λιας-λιέηδες, μιας-μιέηδες, νιας-νιέηδες όχι με κ γ χ σε -κιας (γκιας), -γιας, -χιας 
export['Πετρούνιας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Πετρούνιας']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- 1 = πρώτο γράμμα. -3 = σταματάμε στο 3ο γράμμα από το τέλος (Κούγι)
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- Πετρουνι
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- δεν χρειάζεται

	args['αρσ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Πετρούνιας'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Πετρούνιας|Πετρούνιας'
	args['κατηγ'] = 'Επώνυμα με συνίζηση στην κατάληξη'
	args['σημ'] = "Προφέρεται ως παροξύτονο με [[συνίζηση]] στην κατάληξη.<br>Επίσης, πληθυντικός με κατάληξη <b>-ι-αίοι</b>."
	
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'έηδες')
	args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span><br />' .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'έηδων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'έηδες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'έηδες')
return fulltable(args)
end-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
-- |κατ=πεύκο πρόβλημα με συνίζηση: [[ψώνια]] (προφέρεται δισύλλαβο) το θέλουμε στην Κατηγορία 'πεύκο' και όχι 'σίδερο'
export['πεύκο'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πεύκο']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])

  args['ουδ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα πεύκο-σίδερο
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  		args['τύπος'] = 'πεύκο'
  		args['όπως'] = 'ουδέτερα#πεύκο|πεύκο'
  	elseif stem["θ"] ~= stem["θ1"] then
  		args['υποκατ03'] = "με συνίζηση που κλίνονται όπως το 'πεύκο'"
  		if args['λήμμα'] == 'ρόιδο' or args['λήμμα'] == 'κορόιδο'
		then
  		args['κατ'] = 'πεύκο'
  		args['όπως'] = 'ουδέτερα#πεύκο|πεύκο'
  		args['σημ'] = "Με [[συνίζηση]] στην παραλήγουσα: προφέρεται ως παροξύτονο."
	 		args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην παραλήγουσα που προφέρονται ως παροξύτονα'
			args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα με συνίζηση στην παραλήγουσα που προφέρονται ως παροξύτονα'
  		elseif args['κατ'] == 'πεύκο' then -- όταν έχουν συνίζηση όπως το [[γέλιο]], [[γαλάζιο]]
  			-- το [[βάγιο]] έγινε με free κλίση.
  			args['όπως'] = 'ουδέτερα#πεύκο|πεύκο'
  			args['σημ'] = "Με [[συνίζηση]] στην κατάληξη: προφέρεται ως παροξύτονο."
  			if args['α'] == 'εν' then	-- όπως [[μπούγιο]]
  				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'πεύκο' χωρίς πληθυντικό"
  			elseif args['α'] == 'πλ' then	-- όπως [[ουράνια]]
  				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'πεύκο' χωρίς ενικό"					
  			elseif args['α2'] == 'πλ' then	-- όπως [[ψώνια]]
  				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'πεύκο' στον πληθυντικό"
  			end
  			if args['γπ'] == '-' then	-- όπως [[ουράνια]]
  				args['αγπ'] = ''
  				args['υποκατ03'] = "που κλίνονται όπως το 'πεύκο' χωρίς γενική πληθυντικού"
  			end
			args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
			args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα με συνίζηση στην κατάληξη'

  		
  		else
			return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για προπαροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'σίδερο'&#125;&#125;")
		end
  end
  
  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου')
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  if args['γπ'] == nil then args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') end
  if args['γπ0'] ~= nil then args['γπΛ'] = "(" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ων') .. ")" end -- όπως [[ψώνια]]
  if args['γπ'] == '-' then -- όπως [[πράτα]]
  	args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>'
  end
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
return fulltable(args)
end

-- [[πλούτος]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πλούτος']]export['ποιητής'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ποιητής']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'ποιητής'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#ποιητής|ποιητής'
  
  args['οε'] = "ής"
  args['γε'] = "ή"
  args['αε'] = "ή"
  args['οπ'] = "ές"
  args['γπ'] = "ών"
return klisi1(args)
end

export['πραματευτής'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πραματευτής']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'πραματευτής'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#πραματευτής|πραματευτής'
  
  args['οε'] = "ής"
  args['γε'] = "ή"
  args['αε'] = "ή"
  args['οπ'] = "ές"
  args['γπ'] = "ών"
  args['οπ2'] = "άδες"
  args['γπ2'] = "άδων"
return klisi1(args)
end

-- [[προπάππους]] = cf [[παππούς]]

-- !!!! [[όνειρο]] - όνειρα & ονείρατα άλογο αλόγατα
-- + stem["θ0"] = m_stems.word2syn(stem["θ"]) για [[Ιμαλάια]] με διαλυτικά
export['πρόσωπο'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πρόσωπο']] βλ. και βούτυρο
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- πρόσωπ minus 1 letter from end, stop at 2nd letter
	stem["θ0"] = m_stems.word2syn(stem["θ"])		-- προσωπ dialytics [[Ιμαλάια]] Ιμαλαιων με ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ
--  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- προσωπ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- προσώπ

  args['ουδ'] = '1'
  if args['γε2'] == '-' or args['γε2'] == '0' then
  	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ου')
  	args['τύπος'] = 'άτομο'
  	args['όπως'] = 'ουδέτερα#άτομο|άτομο'
  else
  	args['γε2'] = "ου" -- τύπος με σταθερό τόνο: βλ. [[Συζήτηση κατηγορίας:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'πρόσωπο']]
  	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ου') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ου')
  	args['τύπος'] = 'πρόσωπο'
  	args['όπως'] = 'ουδέτερα#πρόσωπο|πρόσωπο'
  end
  
  -- κατ' εξαίρεσιν, για μερικά λόγια με κατάληξη -ον
  -- Για τα εις -ιον βλέπε κλίση 'μίλι'
  if args['οε'] ~= '' and args['οε'] ~= nil then 
  	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], args['οε'])
  	else
  		args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  end

  -- γε2 -- see above
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
  if args['λήμμα'] == 'όνειρο' or args['λήμμα'] == 'άλογο' then
  	args['εξ'] = '1'
  	args['σημ'] = '[[Παράρτημα:Ουσιαστικά_(νέα_ελληνικά)/ανώμαλα#Διπλοκατάληκτα|Παράρτημα:Ανώμαλα διπλοκατάληκτα]]'
  	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol3(stem["θ1"], 'ατ', 'α')
  	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol3(stem["θ1"], 'ατ', 'α')
  	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol3(stem["θ1"], 'ατ', 'α')
  else
  	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  end
  args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων')
return fulltable(args)
end

-- Σημείωση για όλα τα κοινού γένους με αστάθεια στη γενική ενικού του θηλυκού. Ζητήθηκε/συζητήθηκε από επισκέπτη στο [[Συζήτηση:πρέσβης]]
-- για προπαροξύτονο [[πρύτανης]] και παροξύτονο [[πρέσβης]]
export['πρύτανης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'πρύτανης']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αθ'] = '1'
  args['τύπος'] = "πρύτανης"
  args['όπως'] = 'κοινά#πρύτανης|πρύτανης'
  args['σημ'] = "Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.<br>Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος."
  .. '<br>Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,<br>σε -εως, σε -η, δείτε τα [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/κοινά#πρύτανης|σχόλια στο Παράρτημα: «πρύτανης»]].'

  args['οε'] = "ης"
  args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε'] = "η"
  args['α2γε'] = create_link('του', stem_color('του')) .. '/' .. create_link('της', stem_color('της'))
  args['γε2θ'] = "θ1"		-- πρυτάν
  args['γε2'] = "εως"
  args['αε'] = "η"
  args['οπθ'] = "θ1"
  args['οπ'] = "εις"
  args['γπθ'] = "θ1"
  args['γπ'] = "εων"
return klisi1(args)
end


export['ράφτης'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ράφτης']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- ράφτ, δεσπότ
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- ραφτ, δεσποτ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- δεσπότ
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])			-- δέσποτ
  
  args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'ράφτης'
	args['όπως'] = 'αρσενικά#ράφτης|ράφτης'
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ης')
	if args['γε2'] ~= '' and args['γε2'] ~= nil then
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ου') -- [[δεσπότης]], δεσπότου
	else
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
	end
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
	if args['κε2'] ~= '' and args['κε2'] ~= nil then
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ2"], 'α')	-- [[δεσπότης]], ω δέσποτα
		else
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η')
	end	
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. ', ' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδες')
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών') .. ', ' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδων') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. ', ' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. ', ' .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ηδες') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'άδες')
return fulltable(args)
end


-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα με ίδιους πληθυντικούς -- για το προπαροξύτονο: [[τραγόπαπας]]
export['ρήγας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ρήγας']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
	local stem = {}
	if args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then 
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5) -- ρηγ-άδες minus 4 letters from end, stemnumber = 5
	else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- ρήγ-ας τραγόπαπ-ας minus 2 letters from end, stemnumber = 3
 	end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
	stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
	stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])
  args['αρσ'] = '1'
  -- + άτονα μονοσύλλαβα όπως [[γκρας]] με κατ=ψαράς
  if args['τύπος'] == 'ψαράς' then
  	args['τύπος'] = 'ψαράς'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#ψαράς|ψαράς'
  	args['υποκατ0'] = 'χωρίς τόνο στη γραφή'
  	args['σημ'] = "Είναι μονοσύλλαβο και δε φέρει τόνο."
  -- + άτονα μονοσύλλαβα επώνυμα τύπος Παλαμάς όπως [[Γκρας]]
  elseif args['τύπος'] == 'Παλαμάς' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Παλαμάς|Παλαμάς (κλίση: ψαράς)'
  	args['υποκατ0'] = 'χωρίς τόνο στη γραφή'
  	args['σημ'] = "Είναι μονοσύλλαβο και δε φέρει τόνο."
  else
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] or (args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ') then
  	args['τύπος'] = 'ρήγας'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#ρήγας|ρήγας'
  	args['σημ'] = ""
  	elseif stem["θ"] == stem["θ2"] and (args['α'] ~= 'πλ' and args['α2'] ~= 'πλ') then
  	args['τύπος'] = 'τραγόπαπας'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#τραγόπαπας|τραγόπαπας'
  	args['σημ'] = ""
  	end
  end
  args['οε'] = "ας"
  args['γε'] = "α"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "άδες"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "άδων"
return klisi1(args)
end


export['Ρηνιώ'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Ρηνιώ']] βλ. και κλίση 'ηχώ' με επιπλέον γε -ούς
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'Ρηνιώ'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#Ρηνιώ|Ρηνιώ'
  args['α'] = 'εν'
  args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
  args['οε'] = "ώ"
  args['γε'] = "ώς"
  args['αε'] = "ώ"
return klisi1(args)
end

-- βλ. [[Συζήτηση:ζάχαρη#γενική πληθυντικού]], σχόλιο επισκέπτη βλ. και Γραμματική Τριανταφυλλίδη 1941, παράγραφος 557 χωρίς γενική πληθ
export['ρίγανη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ρίγανη']] χωρίς γπ
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
-- προσοχή: αν είναι στο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ, αφαιρώ 2 γράμματα
  if args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then 
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- ζάχαρ-ες
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- ζάχαρ-η
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])				-- ζαχαρ
	stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])				-- ζαχάρ
	
	args['κοινό'] = args['κοινό'] or '' -- δεν υπάρχει παράδειγμα
	
  args['θηλ'] ='1'
  args['κατ'] = 'ρίγανη' 	-- 'κατ' για να ΜΗΝ έχουμε 'Κατηγορία όπως ζέστη χωρίς γεν πληθ'. Αυτό εννοείται.Θα μπει μόνο στην γενική Κατ:Ουσιαστικά χωρίς γ.πληθ
  args['όπως'] = 'θηλυκά#ρίγανη|ρίγανη'

  args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. args['κοινό']
	if args['λήμμα'] == 'ζάχαρη' then
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ης') .. '<br /><span style="white-space:nowrap; font-size:small;">&&nbsp;' .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'εως') .. '<sup>*</sup></span>' .. args['κοινό']
	args['σημ'] = '* παλιότερος λόγιος τύπος'
  else
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ης') .. args['κοινό']
  args['σημ'] = ''
  end
 
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. args['κοινό']
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'η') .. args['κοινό']
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. args['κοινό']
  args['αγπ'] = "-"
  args['γπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'	 .. args['κοινό']
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. args['κοινό']
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. args['κοινό']
return fulltable(args)
end-- αρχαιόκλιτα -ις -ιδος: αρσενικά [[ρίψασπις]] - θηλυκά ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ [[συνεργάτις]] - κοινά [[άπατρις]] & βλ. Module:el-adj-decl [[φιλόπατρις]]
export['ρίψασπις'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ρίψασπις']] masc+fem @Μπαμπινιώτης 2002
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- εύελπι
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- ευελπι
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- ευελπί
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])		-- ευέλπ
  
  args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'ρίψασπις'
	args['όπως'] = 'αρσενικά#ρίψασπις|ρίψασπις'
	args['πρόσφ'] ="δ"
--  args['σημ'] = "Κλίση από τα αρχαία ελληνικά. * Ο τύπος γενικής πληθυντικού -'ιδων, στη δημοτική."
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ς')
--	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ος')
-- γιατί δεν δουλεύει αυτό ??
--	if args['γε2'] ~= '' then args['γε2Λ'] = linkcontrol2(args["γε2θ"], args["γε2"]) end-- για το [[εύελπις]] +του εύελπη
	if args['γε2'] ~= '' and args['γε2'] ~= nil then 
	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ος') .. '<br>& ' .. linkcontrol2(args["γε2θ"], args["γε2"]) .. '**' 
	args['σημ'] = "Κλίση από τα αρχαία ελληνικά.<br>** Στη δημοτική. * Ο τύπος γενικής πληθυντικού -'ιδων, στη δημοτική."
	else
	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ος')
	args['σημ'] = "Κλίση από τα αρχαία ελληνικά. * Ο τύπος γενικής πληθυντικού -'ιδων, στη δημοτική."
	end
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '') .. '(' .. create_link(stem["θ"] .. "ν", ending_color("ν")) .. ')'
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '')
	args['οπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ες')
	args['γπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ1"], args['πρόσφ'], 'ων') .. "<br />(" .. linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ων') .. "*)"
	args['απΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ2"], args['πρόσφ'], 'ες')
return fulltable(args)
end


-- μόνο επώνυμα
export['Σακελλάριος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Σακελλάριος']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-4)	-- Σακελλάρ -ιος minus 3 letters from end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- Σακελλαρ remove accent

	args['αρσ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Σακελλάριος'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Σακελλάριος|Σακελλάριος'
	
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"] .. "ι", 'ος')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"] .. "ι", 'ου') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"] .. "ί", 'ου') .. "<sup>1</sup>"
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"] .. "ι", 'ο')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"] .. "ι", 'ε')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"] .. "ι", 'οι') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίοι') .. "<sup>2</sup>"
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"] .. "ι", 'ων') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"] .. "ι", 'ους') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίους')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"] .. "ι", 'οι') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'αίοι')
	args['σημ'] = "&nbsp;1. Λόγια κατάληξη γενικής, απ' όπου το θηλυκό επώνυμο."
	.. "<br>&nbsp;2. Οι δεύτεροι τύποι, προφορικοί, οικείοι."
return fulltable(args)
end

export['σάλπιγγα'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'σάλπιγγα']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'σάλπιγγα'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#σάλπιγγα|σάλπιγγα'
  
  args['οε'] = "α"
  args['γε'] = "ας"
  if args['γε2'] ~= '' and args['γε2'] ~= nil then
  	if args['γε2'] == "ος" then		-- όπως [[ποιότητα]] ποιότητος
  		args['γε2θ'] = "θ2"
  		args['γε2'] = "ος"
  		args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'σάλπιγγα' και με λόγια γενική ενικού -ος (νέα ελληνικά)"
  	elseif args['γε2'] == "ης" then		-- όπως [[Αράχωβα]] Αραχώβης
  		args['γε2θ'] = "θ1"
  		args['γε2'] = "ης"
  		args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'σάλπιγγα' και με λόγια γενική ενικού -ης (νέα ελληνικά)"
  	end
  end
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
--γπ
  if args['γπ'] == '-' then 
--		'σάλπιγγα' χωρίς γενική πληθυντικού	-- όπως πέστροφα Ο27α ΛΚΝ?
  	else
  	args['γπ'] = "ων"
  end
  args['γπθ'] = "θ1"
  if args['2gen'] == '1' or (args['γπ2'] ~= '' and args['γπ2'] ~= nil) then args['γπ2'] = "ων" end	-- όπως [[γαστρίριδα]] γαστριτίδων, γαστρίτιδων
return klisi1(args)
end

-- μόνο επώνυμα
export['Σαρρής'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Σαρρής']] Επώνυμα μόνον - Surnames only
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Σαρρής'
	args['όπως'] = 'επώνυμα#Σαρρής|Σαρρής'
	
  args['οε'] = "ής"
  args['γε'] = "ή"
  args['αε'] = "ή"
  args['οπ'] = "ήδες"
  args['οπ2'] = "αίοι"
  args['γπ'] = "ήδων"
  args['γπ2'] = "αίων"
	args['απ2'] = "αίους"
return klisi1(args)
end


-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
export['σίδερο'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'σίδερο']]
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) 
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])
  
  args['ουδ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα πεύκο-σίδερο
  if stem["θ"] ~= stem["θ1"] then
  	args['τύπος'] = 'σίδερο'
  	args['όπως'] = 'ουδέτερα#σίδερο|σίδερο'
  elseif stem["θ"] == stem["θ1"] then
  	return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'πεύκο'&#125;&#125;")
  end

  args['οε'] = "ο"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
  args['οπ'] = "α"
  if args['γπ'] == '-' then	-- όπως [[κατάβαθα]]
  	args['γπ'] = '-'
  else
  	args['γπ'] = "ων"
  end
return klisi1(args)
end


-- Σίνας, -ες (διαδίκτυο), -αίοι (Τριανταφυλλίδης) μόνον επώνυμα
export['Σίνας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Σίνας']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'Σίνας'
  args['όπως'] = 'επώνυμα#Σίνας|Σίνας'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  
  args['οε'] = "ας"
  args['γε'] = "α"
  args['αε'] = "α"
  args['οπ'] = "ες"
  args['οπ2θ'] = "θ0"  args['οπ2'] = "αίοι"
  args['γπθ'] = "θ0"  args['γπ'] = "αίων"
  args['απ2θ'] = "θ0"  args['απ2'] = "αίους"
return klisi1(args)
end


export['σκόνη'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'σκόνη']] με δύσχρηστη γπ
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['κατ'] = 'σκόνη' 	-- 'κατ' για να ΜΗΝ έχουμε 'Κατηγορία όπως σκόνη με δύσχρ. γπ'. Αυτό εννοείται.
  args['όπως'] = 'θηλυκά#σκόνη|σκόνη'
  
  args['οε'] = "η"
  args['γε'] = "ης"
  args['αε'] = "η"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ0θ'] = "θ0"
  args['γπ0'] = "ών"
return klisi1(args)
end

-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα -- προσοχή στα πολυλεκτικά με κατ=σοφία
-- +προπαροξύτονα με συνίζηση που προφέρονται σαν παροξύτονα |κατ=σοφία όπως [[Σόφια]]
export['σοφία'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'σοφία']]τα παροξύτονα του θάλασσα
  local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- όπως [[Βρυξέλλες]] (3ο γράμμα από το τέλος)
  else
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- όπως σοφί (2ο γράμμα από το τέλος)
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- σοφι
  if stem["θ0"] == nil then return stem["θ"] end
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- σοφί
  
  args['θηλ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα σοφία-θάλασσα/αθρίτιδα-ελπίδα -- με συνίζηση δισύλλαβα όπως [[βάγια]] [[μποτίλια]]
-- PROBLEM [[Ύδρα]] it cannot read Ύ Υ+τονος = ΟΚ
  if args['κατ'] == 'σοφία' then
  	args['τύπος'] = 'σοφία'
  	args['όπως'] = 'θηλυκά#σοφία|σοφία'
  	args['σημ'] = "Γράφεται ως προπαροξύτονο αλλά προφέρεται με συνίζηση ως παροξύτονο."
  	-- αλλά ΟΧΙ τα πολυλεκτικά με κατ=σοφία, όπως [[άνω τελεία]]
  	if not mw.ustring.find(args['λήμμα'], ' ') then
 		args['υποκατ01'] = 'με συνίζηση στην κατάληξη'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά με συνίζηση στην κατάληξη'
		args['υποκατ03'] = "με συνίζηση που κλίνονται όπως το 'σοφία'"
  	end
  	else
  		if stem["θ"] == stem["θ1"] or args['λήμμα'] == 'Ύδρα' then
  			args['τύπος'] = 'σοφία'
  			args['όπως'] = 'θηλυκά#σοφία|σοφία'
		else
			return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για προπαροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'θάλασσα'&#125;&#125; ή 'αρθρίτιδα' ή 'σάλπιγγα'")
		end
  end

-- άλλες κατηγορίες
-- γπ=- 'σοφία' χωρίς γενική πληθυντικού --όπως [[Τροία]]

	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') --.. args['οεΛκειμ'] args['οε2Λ'] = linkcontrol2(args['γε2θ'], args['γε2']) .. args['γε2Λκειμ']
	if args['γε'] == 'ός' then -- [[χείρα]] της χειρός
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ός')
		args['κατηγ0'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'σοφία' με λόγια γενική ενικού -ός"
	else
		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	end
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
-- [[Αθήνα]],[[Πάτρα]] έχει μόνο γπ, blank all other cases (Αθήναι, Πάτραι, να μπουν σε παρατήρηση)
  if args['οπΛ'] == '-' then
  	args['κατηγ1'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'σοφία' εξαιρέσεις"
  	args['αοπ'] = '-' 
  	args['οπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
  	args['κπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
  else 
  	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
  end
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών')
	if args['απΛ'] == '-' then 
		args['ααπ'] = '-'
		args['απΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
	else 
		args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
	end
--	if args['κπΛ'] == '-' then 
--		args['κπΛ'] = '<span style="color:#dddddd;">&mdash;</span>'
--	else 
--		args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
--	end
	
return fulltable(args)
end
--[=[ 
  args['οε'] = "α"
  -- [[χείρα]] της χειρός
  if args['γε'] == 'ός' then
  	args['γπθ'] = "θ0"
--  	args['γεθ'] = stem["θ0"]
--  	args['γεΛ'] = linkcontrol2(args["γεθ"], 'ός')
--  	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ός')
--		args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem[args['γεθ']], "ός")
--  	args['γε'] = args['γε']
  else
  	args['γε'] = "ας"
  end
  if args['γε2'] ~= '' then args['γε2θ'] = "θ1" end	-- όπως ??
  args['αε'] = "α"
-- [[Αθήνα]],[[Πάτρα]] έχει μόνο γπ, blank all other cases (Αθήναι, Πάτραι, να μπουν σε παρατήρηση)
  if args['οπΛ'] == '-' then args['αοπ'] = '-' else args['οπ'] = "ες" end
  if args['απΛ'] == '-' then args['ααπ'] = '-' else args['απ'] = "ες" end
  -- κπΛ is auto = οπΛ
-- γπ
  args['γπθ'] = "θ0"	-- σοφι
  if args['γπ'] == nil then args['γπ'] = "ών" end
--  if args['γπ0'] ~= '' then args['γπ0θ'] = "θ0" end	-- όπως [[Συρία]] (Συριών) Δεν χρειάζεται: υπάρχει η κλίση 'νότα'
return klisi1(args)
end
]=]--

-- [[Σταύρου]] μόνον επώνυμα από [[Template:el-nouns-decl]] - [[Πρότυπο:el-κλίση-'Σταύρου']]


export['συγγενής'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'συγγενής']]
  local args = frame:getParent().args
	args['αθ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'συγγενής'
  args['όπως'] = 'κοινά#συγγενής|συγγενής'
  args['σημ'] = "Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.<br>Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος."
  .. '<br>Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού,<br>σε -ους, σε -η, δείτε τα [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/κοινά#συγγενής|σχόλια στο Παράρτημα: «συγγενής»]].'
  
  args['οε'] = "ής"
-- 2 άρθρα γενικής για αρσ / για αρσ+θηλ
	args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε'] = "ή"
  args['α2γε'] = create_link('του', stem_color('του')) .. '/' .. create_link('της', stem_color('της'))
  args['γε2'] = "ούς"
  
  args['αε'] = "ή"
  args['οπ'] = "είς"
  args['γπ'] = "ών"
return klisi1(args)
end


export['συγγραφέας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'συγγραφέας']]
  local args = frame:getParent().args
	args['αθ'] = '1'
	-- γενική ενικού (αρσενικό χωρίς -έως)
  if args['γε'] == 'έα' then 
	args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε'] = "έα"
  args['α2γε'] = create_link('της', stem_color('της'))
  args['γε2'] = "έως"
  	args['τύπος'] = 'τραυματιοφορέας'
  	args['όπως'] = 'κοινά#τραυματιοφορέας|τραυματιοφορέας'
  	args['σημ'] = "Λόγια γενική ενικού -έως, αλλά και -έα για το θηλυκό."
  else
  -- 2 άρθρα γενικής για αρσ / για αρσ+θηλ
	args['αγε'] = create_link('του', stem_color('του'))
  args['γε'] = "έα"
  args['α2γε'] = create_link('του', stem_color('του')) .. '/' .. create_link('της', stem_color('της'))
  args['γε2'] = "έως"
  args['τύπος'] = 'συγγραφέας'
  args['όπως'] = 'κοινά#συγγραφέας|συγγραφέας'
  args['σημ'] = "Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.<br>Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος."
  end
  
  args['οε'] = "έας"
	-- γε bl. παραπάνω
  args['αε'] = "έα"
  args['οπ'] = "είς"
  args['γπ'] = "έων"
return klisi1(args)
end


-- αρχαιόκλιτα -ις -ιδος: αρσενικά [[ρίψασπις]] - θηλυκά ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ [[συνεργάτις]] - κοινά [[άπατρις]] & βλ. Module:el-adj-decl [[φιλόπατρις]]
export['συνεργάτις'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'συνεργάτις']]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- εγωλάτρι
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])
  
  args['θηλ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'συνεργάτις'
	args['όπως'] = 'θηλυκά#συνεργάτις|συνεργάτις'
	args['πρόσφ'] ="δ"
  args['σημ'] = "Κλίση από τα αρχαία ελληνικά. Οι τύποι γενικής '-ιδας, -'ιδων, στη δημοτική."
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ς')
	args['γεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ος') .. "<br />(" .. linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ας') .. ")"
	args['αεΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], '') .. ' (' .. create_link(stem["θ"] .. "ς", stem_color(stem["θ"]) .. ending_color("ς")) .. ')'
	args['οπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ες')
	args['γπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ1"], args['πρόσφ'], 'ων') .. "<br />(" .. linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ων') .. ")"
	args['απΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol3(stem["θ"], args['πρόσφ'], 'ες')
return fulltable(args)
endexport['ταμίας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ταμίας']] κοινού γένους βλ. αρσ. γαλαξίας
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- ταμί, μήν
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- μην ([[μήνας]] μηνός), Δι-ός
  
  args['αθ'] = '1'
  args['σημ'] = 'Στη γενική ενικού για το θηλυκό, συχνά εκφέρεται τύπος σε -ας.'
  .. '<br>Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,<br>δείτε τα [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/κοινά#ταμίας|σχόλια στο Παράρτημα: «ταμίας»]].'
-- κατηγορίες
	args['τύπος'] = 'ταμίας'
	args['όπως'] = 'κοινά#ταμίας|ταμίας'
--  γπ=- 'ταμίας' χωρίς γενική πληθυντικού  -- όπως [[Ηλίας]]
  
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
	args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών')
	if args['γπ0'] ~= '' and args['γπ0'] ~= nil then 
		args['γπΛ'] = '(' .. linkcontrol2(stem["θ0"], 'ών') .. ')'
--		 'ταμίας' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού
	end
	-- βλ. [[-θήρας]], [[λεξιθήρας]]
  	if args['γπ2'] ~= '-' and args['γπ2'] ~= '' and args['γπ2'] ~= nil then
	args['γπ2Λ'] = '<br />&&nbsp;' .. create_link(args['γπ2θ'] .. args['γπ2'], stem_color(args['γπ2θ']) .. ending_color(args['γπ2'])) .. args['γπ2Λκειμ']
	args['γπΛ'] = args['γπΛ'] .. args['γπ2Λ']
  	elseif args['γπ2'] == '-' then
  		args['γπ2Λ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>' .. args['γπ2Λκειμ']
  		args['γπΛ'] = args['γπΛ'] .. args['γπ2Λ']
  	end
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
	args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες')
return fulltable(args)
end


-- [[τάρταρος]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'τάρταρος']]


export['Τατόι'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Τατόι']] ανήκει στην κλίση μίλι
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'μίλι'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#μίλι|μίλι'
  
  args['οε'] = "ι"
  args['γεθ'] = "θ0"
  args['γε'] = "ΐου"
  args['αε'] = "ι"
  args['οπ'] = "ια"
  args['γπθ'] = "θ0"
  args['γπ'] = "ΐων"
  args['απ'] = "ια"
return klisi1(args)
end

-- και καράτι με διπλές γενικές καρατιού και καρατίου
export['τραγούδι'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'τραγούδι']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'τραγούδι'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#τραγούδι|τραγούδι'
	
	if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη -ιού προφέρεται με [[συνίζηση]].'
	elseif args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ια, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	elseif args['γπ'] == '-' then -- [[Παρίσι]], τα Παρίσια
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιού, -ια προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	else
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιού, -ια, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	end
  
  args['οε'] = "ι"
  args['γεθ'] = "θ0"
  args['γε'] = "ιού"
  if args['γε0'] ~= '' and args['γε0'] ~= nil then -- όπως [[λιοστάσι]]
  	args['γε0θ'] = "θ0"
  	args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'τραγούδι' με δύσχρηστη γενική ενικού (νέα ελληνικά)"
  end
  args['αε'] = "ι"
  args['οπ'] = "ια"
  args['γπθ'] = "θ0"
--γπ=- για το [[Μαρούσι]]
  if args['γπ'] == '-' then
  	args['γπθ'] = "-"
--  	'τραγούδι' χωρίς γενική πληθυντικού
  else
  	args['γπ'] = "ιών"
  end
  if args['γπ0'] ~= '' and args['γπ0'] ~= nil then -- όπως [[πανωγόμι]]
  	args['γπ0θ'] = "θ0"
--  	'τραγούδι' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού
  end
return klisi1(args)
end


export['τρελέγκω'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'τρελέγκω']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'τρελέγκω'
  args['όπως'] = 'θηλυκά#τρελέγκω|τρελέγκω'
  
  args['οε'] = "ω"
  args['γε'] = "ως"
  args['αε'] = "ω"
  args['οπ'] = "ες"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ες"
  args['σημ'] = "Ο πληθυντικός σε '''-ες''' είναι σπάνιος."
return klisi1(args)
end


-- με πρόσθετο σύμφωνο γ ή τ
export['τσάι'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'τσάι']]
  local args = frame:getParent().args
  args['ουδ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'τσάι'
  args['όπως'] = 'ουδέτερα#τσάι|τσάι'
  args['πρόσφ'] ="γ"

	if args['α'] == 'εν' or args['α2'] == 'εν' then
		if args['γε'] == '-' then
		args['σημ'] = ''
		else
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη -ιού προφέρεται με [[συνίζηση]].'
		end
	elseif args['α'] == 'πλ' or args['α2'] == 'πλ' then
		if args['γπ'] == '-' then
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη -ια προφέρεται με [[συνίζηση]].'
		else
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ια, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].'
		end
	elseif args['γε'] == '-' and args['γπ'] ~= '-' then
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ια, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].'
-- [[σπετζοφάι]] γε=- γπ=-		
	elseif args['γε'] == '-' and args['γπ'] == '-' then
		args['σημ'] = 'Η κατάληξη -ια προφέρεται με [[συνίζηση]].'
	elseif args['γε'] ~= '-' and args['γπ'] == '-' then
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιού, -ια προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	else
		args['σημ'] = 'Οι καταλήξεις -ιού, -ια, -ιών προφέρονται με [[συνίζηση]].'
	end
  
  args['οεθ'] = "θ"
  args['οε'] = "ι"
-- γε=- όπως στο [[σπετζοφάι]]
  if args['γε'] == "-" then
  	args['γε'] = "-"
  	args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'τσάι' χωρίς γενική ενικού (νέα ελληνικά)"
  else
  	args['γεθ'] = "θ0"
  	args['γε'] = "ιού"
  end
  args['οπθ'] = "θ"
  args['οπ'] = "ια"
  args['γπθ'] = "θ0"
-- γπ0 όπως στο [[μπόι]]
  if args['γπ0'] and args['γπ0'] ~= nil then
  	args['γπ0'] = "ιών"
  	args['cat-extra1'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'τσάι' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού (νέα ελληνικά)"
  end
-- γπ=- όπως στο [[σπετζοφάι]]
  if args['γπ'] == "-" then
  	args['γπ'] = "-"
		args['cat-extra2'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'τσάι' χωρίς γενική πληθυντικού (νέα ελληνικά)"
  else
  	args['γπθ'] = "θ0"
  	args['γπ'] = "ιών"
  end
return klisi2(args)
end-- μόνο επώνυμα [[Τσέλιος]] όπως δρόμος αλλά ΜΕ ΣΥΝΙΖΗΣΗ 
export['Τσέλιος'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Τσέλιος']]
  local args = frame:getParent().args
  args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'Τσέλιος'
  args['όπως'] = 'επώνυμα#Τσέλιος|Τσέλιος'
	args['κατηγ'] = 'Επώνυμα με συνίζηση στην κατάληξη'
	args['σημ'] = "Προφέρεται ως παροξύτονο με [[συνίζηση]] στην κατάληξη."
  
  args['οε'] = "ος"
  args['γε'] = "ου"
  args['αε'] = "ο"
	args['κε'] = "ο"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπ'] = "ων"
  args['απ'] = "ους"
  args['κπ'] = "οι"
return klisi1(args)
end


export['υπνάκος'] = function(frame)			-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'υπνάκος']] + επ [[Δημητράκος]]
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- υνπάκ- σταθερός
  
  args['αρσ'] = '1'
	-- τύπος, όπως βλ. κε
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ος')
	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ου')
	args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
-- καμαρότος subcategory: double voc.sg. υποκατηγορία: με δεύτερη κλητική
  if args['κε2'] == "ε" then
    args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο') .. "<br />& " .. linkcontrol2(stem["θ"], args['κε2'])
-- επώνυμα / surnames όπως [[Τρεχάτος]]
	  if args[1] == 'επ' then
	  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	  	args['τύπος'] = 'Τρεχάτος'
	  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Τρεχάτος|Τρεχάτος (κλίση: καμαρότος)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως ?
		elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
			args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Τρεχάτος' (νέα ελληνικά)"
			args['τύπος'] = 'καμαρότος'
			args['όπως'] = 'επώνυμα#Τρεχάτος|Τρεχάτος - κλίση: καμαρότος'
	  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
	  	args['όπως'] = 'αρσενικά#καμαρότος|καμαρότος'
	  	args['τύπος'] = 'καμαρότος'
	  	end
	 
	else -- κλητική μόνο -ο
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ο')
-- επώνυμα / surnames όπως [[Δημητράκος]]
	  if args[1] == 'επ' then
	  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	  	args['τύπος'] = 'Δημητράκος'
	  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Δημητράκος|Δημητράκος (κλίση: υπνάκος)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως ?
		elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
			args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Δημητράκος' (νέα ελληνικά)"
			args['τύπος'] = 'υπνάκος'
			args['όπως'] = 'επώνυμα#Δημητράκος|Δημητράκος - κλίση: υπνάκος'
	  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
	  	args['όπως'] = 'αρσενικά#υπνάκος|υπνάκος'
	  	args['τύπος'] = 'υπνάκος'
	  	end
  end -- close vocatives

	if args['οπ0'] ~= '' and args['οπ0'] ~= nil and args['οπ0'] ~= "-" then
		args['οπΛ'] = '(' .. create_link(stem["θ"] .. 'οι', cccccc_color(stem["θ"]) .. ending_color('οι')) .. ')'		-- όπως στο [[ανθρωπάκος]]
		else args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι')
	end
	args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ων')
	args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ους')
	if args['κπ0'] ~= '' and args['κπ0'] ~= nil and args['κπ0'] ~= "-" then
		args['κπΛ'] = '(' .. create_link(stem["θ"] .. 'οι', cccccc_color(stem["θ"]) .. ending_color('οι')) .. ')'		-- όπως στο [[ανθρωπάκος]]
		args['σημ'] = 'Σπάνια η ονομαστική πληθυντικού.'
		else args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'οι')
	end
return fulltable(args)
end

-- βλ. και υποκατηγορία: χωροφύλακας
-- +χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα
-- + κοινό [[πίνακας ελέγχου]]
export['φύλακας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'φύλακας']] βλ. και επισήμονας Κοινού γένους
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- REPEAT THIS from main page
-- κοινό
	args['κοινό'] = args['κοινό'] or ''
	if args['κοινό'] ~= '' and args['κοινό'] ~= nil then 
		args['κοινό'] = ' ' .. args['κοινό'] .. '[[Κατηγορία:Πολυλεκτικοί όροι με ένα κλιτό (νέα ελληνικά)]]' 
		.. '[[Κατηγορία:Κλίση αρσενικών πολυλεκτικών όρων με ένα κλιτό (νέα ελληνικά)]]'
		end

-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- φύλακ
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- φυλακ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- φυλάκ
  
	args['αρσ'] = '1'
-- split χωρισμός παροξύτονα-προπαροξύτονα αγώνας-βαρύμαγκας/φύλακας
  	if stem["θ"] == stem["θ1"] then
  		return errorhere("ΛΑΘΟΣ ΚΛΙΣΗ. Επιλέξτε μια κλίση για παροξύτονα όπως η &#123;&#123;el-κλίση-'αγώνας'&#125;&#125;")
  	else	
		args['τύπος'] = 'φύλακας'
		args['όπως'] = 'αρσενικά#φύλακας|φύλακας'
	end
-- άλλες κατηγορίες
--	γπ0=ωμ 'φύλακας' με δύσχρηστη γενική πληθυντικού -- όπως [[κοκοφοίνικας]]
-- γπ=- 'φύλακας' χωρίς γενική πληθυντικού -- όπως [[κάβουρας]]
	
	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας') 
	if args['οε2'] ~= '' and args['οε2'] ~= nil then args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας') .. args['κοινό'] .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(args['οε2θ'], args['οε2'])-- π.χ. [[γίγαντας]] - [[γίγας]]
		else
		args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας').. args['κοινό']
	end
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α').. args['κοινό']
  if args['γε2'] == 'ος' then -- όπως [[θώρακας]], του θώρακα + θώρακος
  	args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ος') .. '*'
  	args['σημ'] = "* Και λόγια γενική σε '''-ος''' σε παγιωμένες εκφράσεις και όρους."
  	args['cat-extra'] = "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'φύλακας' και με λόγια γενική ενικού -ος (νέα ελληνικά)"
  end
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α').. args['κοινό']
	if args['κε2'] ~= '' and args['κε2'] ~= nil then args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(args['κε2θ'], args['κε2'])-- π.χ. [[γίγαντα]] - [[γίγα]]
		else
		args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α').. args['κοινό']
	end
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες').. args['κοινό']
  -- γο0 όπως [[κοκοφοίνικας]]
  if args['γπ0'] == 'ων' then
  	args['γπΛ'] = "(" .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων') .. ")"
	-- γπ=- όπως [[κάβουρας]]
	elseif args['γπ'] == '-' then
		args['αγπ'] = '-'
		args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>'
	else
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων').. args['κοινό']
	end
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες').. args['κοινό']
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες').. args['κοινό']
return fulltable(args)
end

-- μόνο επώνυμα. Περίπου όπως κλίση μανάβης
export['Χατζιδάκις'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'Χατζιδάκις']]
  local args = frame:getParent().args
-- stem default μείον 2 γράμματα από το τέλος
  args['αρσ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
	args['τύπος'] = 'Χατζιδάκις'
  args['όπως'] = 'επώνυμα#Χατζιδάκις|Χατζιδάκις'

  args['οε'] = "ις"
  args['γε'] = "ι"
  args['αε'] = "ι"
  args['οπ'] = "ηδες"
  args['γπ'] = "ηδων"
return klisi1(args)
end

-- [[χοντράνθρωπος]] από [[Πρότυπο:el-nouns-decl]] δεν γίνεται, χρειάζομαι και γπ=-
export['χοντράνθρωπος'] = function(frame) -- [[Πρότυπο:el-κλίση-'χοντράνθρωπος']]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
  args['τύπος'] = 'χοντράνθρωπος'
  args['όπως'] = 'αρσενικά#χοντράνθρωπος|χοντράνθρωπος'
  
  args['οε'] = "ος"
  	args['γε'] = "ου"
  	args['αε'] = "ο"
  	args['κε'] = "ε"
  args['οπ'] = "οι"
  args['γπθ'] = "θ1"
-- γπ=- όπως στο [[ομορφάνθρωπος]]
  if args['γπ'] == "-" then
  	args['γπ'] = "-"
  	args['σημ'] = 'Δύσχρηστη η γενική πληθυντικού σε -[[ανθρώπων]].'
--		 'χοντράνθρωπος' χωρίς γενική πληθυντικού
  else
  	args['γπ'] = "ων"
  end
  args['απ'] = 'ους'
return klisi1(args)
end


export['χωροφύλακας'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'χωροφύλακας']] υποκατηγορία του φύλακας
  local args = frame:getParent().args		-- for Templates
--  local args = frame.args					-- to invoke
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem	
  local stem = {}
  stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- φύλακ
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- φυλακ
  stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])			-- φυλάκ
  
	args['αρσ'] = '1'
  	args['τύπος'] = 'χωροφύλακας'
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#χωροφύλακας|χωροφύλακας'
  	args['σημ'] = 'Και με δεύτερους, λαϊκούς τύπους στον πληθυντικό.'

	args['οεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ας')
  args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  if args['γε2'] == 'ος' then args['γεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α') .. "<br />&&nbsp;" .. linkcontrol2(stem["θ"], 'ος') end
  args['αεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['κεΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'α')
  args['οπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br /><small>& " .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'οι') .. '</small>'
	-- γπ=-
	if args['γπ'] == '-' then
		args['αγπ'] = '-'
		args['γπΛ'] = '<span style="text-align:center; color:#dddddd;">&mdash;</span>'
	else
		args['γπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ1"], 'ων')
	end
  args['απΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br /><small>& " .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'ους') .. '</small>'
  args['κπΛ'] = linkcontrol2(stem["θ"], 'ες') .. "<br /><small>& " .. linkcontrol2(stem["θ1"], 'οι') .. '</small>'
return fulltable(args)
end


export['ψαράς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ψαράς']] -- Παλαμάς
-- βλ. κλιση ρήγας για τα μονοσύλλαβα άτονα όπως [[Γκρας]]
  local args = frame:getParent().args
  args['αρσ'] = '1'
-- επώνυμα / surnames όπως [[Παλαμάς]]
  if args[1] == 'επ' then
  	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Επώνυμα'
  	args['τύπος'] = 'Παλαμάς'
  	args['όπως'] = 'επώνυμα#Παλαμάς|Παλαμάς (κλίση: ψαράς)'
-- ουσιαστικό (μικρό όνομα) + επώνυμο / noun + surname όπως [[Καραβάς]]
	elseif args[1] == 'επ-ον' or args[1] == 'επ+' then 
		args['cat-extra'] = "Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Παλαμάς' (νέα ελληνικά)"
		args['τύπος'] = 'ψαράς'
		args['όπως'] = 'επώνυμα#Παλαμάς|Παλαμάς - κλίση: ψαράς'
  elseif args[1] == '' or args[1] == nil then
  	args['όπως'] = 'αρσενικά#ψαράς|ψαράς'
  	args['τύπος'] = 'ψαράς'
  	end
  	
  args['οε'] = "άς"
  args['γε'] = "ά"
  args['αε'] = "ά"
  args['οπ'] = "άδες"
  args['γπ'] = "άδων"
return klisi1(args)
end


export['ψυχή'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:el-κλίση-'ψυχή']]
  local args = frame:getParent().args
  args['θηλ'] = '1'
-- γπ=-
--  γπ=- 'ψυχή' χωρίς γενική πληθυντικού --όπως [[Φωτεινή]]
-- + 2nd plural [[Πρότυπο:el-κλίση-'αδερφή']]
	if args['οπ2'] == 'άδες' and args['γπ2'] == 'άδων' then
		args['τύπος'] = 'αδερφή'
		args['όπως'] = 'θηλυκά#αδερφή|αδερφή'
	else
		args['τύπος'] = 'ψυχή'
		args['όπως'] = 'θηλυκά#ψυχή|ψυχή'
	end
	
  args['οε'] = "ή"
  args['γε'] = "ής"
  args['αε'] = "ή"
  args['οπ'] = "ές"
  if args['γπ'] == nil then args['γπ'] = "ών" end
return klisi1(args)
end

return export