Module:DateFunctions >> Module:DateFunctions/τεκμηρίωση

Το Module χρησιμοποιείται από Πρότυπα σχετικά με τη «Λέξη της Ημέρας»


Δείτε και το Module:WordOfDay


-- Διάφορες ημερολογιακές συναρτήσεις για το Βικιλεξικό
p = {}

-- RiciLake comments:
-- It would be better to create the days_in_month table outside the
-- function, like this (using % so it only works in Lua 5.1)
do
 local days_in_month = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 }

 local function is_leap_year(year)
  return year % 4 == 0 and (year % 100 ~= 0 or year % 400 == 0)
 end

 function get_days_in_month(month, year)
  if month == 2 and is_leap_year(year) then
   return 29
  else
   return days_in_month[month]
  end
 end
end

mhnas = { {['name'] = 'Ιανουάριος', ['gen'] = 'Ιανουαρίου', ['d'] = 31}, 
  {['name'] = 'Φεβρουάριος', ['gen'] = 'Φεβρουαρίου', ['d'] = 29},
  {['name'] = 'Μάρτιος', ['gen'] = 'Μαρτίου', ['d'] = 31},
  {['name'] = 'Απρίλιος', ['gen'] = 'Απριλίου', ['d'] = 30},
  {['name'] = 'Μάιος', ['gen'] = 'Μαΐου', ['d'] = 31},
  {['name'] = 'Ιούνιος', ['gen'] = 'Ιουνίου', ['d'] = 30},
  {['name'] = 'Ιούλιος', ['gen'] = 'Ιουλίου', ['d'] = 31},
  {['name'] = 'Αύγουστος', ['gen'] = 'Αυγούστου', ['d'] = 31},
  {['name'] = 'Σεπτέμβριος', ['gen'] = 'Σεπτεμβρίου', ['d'] = 30},
  {['name'] = 'Οκτώβριος', ['gen'] = 'Οκτωβρίου', ['d'] = 31},
  {['name'] = 'Νοέμβριος', ['gen'] = 'Νοεμβρίου', ['d'] = 30},
  {['name'] = 'Δεκέμβριος', ['gen'] = 'Δεκεμβρίου', ['d'] = 31},
}

hmera = { 'Δευτέρα', 'Τρίτη', 'Τετάρτη', 'Πέμπτη', 'Παρασκευή', 'Σάββατο', 'Κυριακή'}

-- returns the day of week integer and the name of the week
-- Compatible with Lua 5.0 and 5.1.
-- from sam_lie 
function get_day_of_week(dd, mm, yy) 
-- local days = { "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" }
-- local days = { 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
  
  local mmx = mm
  
  if (mm == 1) then mmx = 13; yy = yy-1 end
  if (mm == 2) then mmx = 14; yy = yy-1 end

  local val8 = dd + (mmx*2) + math.floor(((mmx+1)*3)/5)  + yy + math.floor(yy/4) - math.floor(yy/100) + math.floor(yy/400) + 2
  local val9 = math.floor(val8/7)
  local dw = val8-(val9*7) 

  if (dw < 2 ) then
    dw = dw + 6
  else
    dw =dw - 1
  end

-- return dw, days[dw]
-- return days[dw]
  return dw 
end

-- αν δεν δοθεί η παράμετρος ε
-- χρησιμοποιεί το τρέχον έτος
-- αν δεν δοθεί η παράμετρος μ
-- χρησιμοποιεί τον τρέχοντα μήνα
-- επιστρέφει τον αριθμό της πρώτης ημέρας του μήνα (1-7)
-- με πρώτη (και αριθμό 1) τη Δευτέρα
function p.getfirstDayNum(frame)
  local args = frame.args
  local year = 0
  local month = 0
  local osdate = os.date('*t')
  if args['ε'] == nil then
    year = osdate.year
  else
    year = args['ε']
  end
  if args['μ'] == nil then
    month = osdate.month
  else
    local month = args['μ']
  end
  return get_day_of_week(1, month, year)  
end

-- αν δεν δοθεί η παράμετρος ε
-- χρησιμοποιεί το τρέχον έτος
-- αν δεν δοθεί η παράμετρος μ
-- χρησιμοποιεί τον τρέχοντα μήνα
-- επιστρέφει τον αριθμό των ημερών του μήνα
function p.getMonthDays(frame)
  local args = frame.args
  local year = 0
  local month = 0
  local osdate = os.date('*t')
  if args['ε'] == nil then
    year = osdate.year
  else
    year = args['ε']
  end
  if args['μ'] == nil then
    month = osdate.month
  else
    local month = args['μ']
  end
  return get_days_in_month(month, year)  
end

-- for debuging with debug console
function p.getdaynumtest()
  --args1 = 2013
  --args2 = 1
  local b = os.date('*t')--,os.time{year=yr,month=mnth+1,day=0})
  --return b.year, b.month
  --return 'πρώτη ημέρα του μήνα:' .. mhnas[args2].gen .. ' του έτους:' .. args1 .. ' είναι η ' .. hmera[get_day_of_week(1, args2, args1) ]
  return 'πρώτη ημέρα του μήνα:' .. mhnas[b.month].gen .. ' του έτους:' .. b.year .. ' είναι η ' .. hmera[get_day_of_week(1, b.month, b.year) ]
end  

--επιστρέφει τη σημερινή ημερομηνία με τη μορφή: Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2000
--δοκιμή στην κονσόλα με:
--=p['σήμερα']()
p['σήμερα'] = function ()
  local osdate = os.date('*t')
  return (hmera[osdate.wday-1] or hmera[7]) .. ', ' .. osdate.day .. ' ' .. mhnas[osdate.month]['gen'] .. ' ' .. osdate.year
end

return p