Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀντιγραφή < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική ἀντιγραφή. Μορφολογικά, ἀντι- + γραφή

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀντιγραφή θηλυκό

 1. γραπτή απάντηση
 2. μεταγραφή
 3. αντίγραφο
 4. διαταγή
 5. εξουσία

  Πηγές επεξεργασία


Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀντιγραφή < ἀντιγράφ(ω) + < ἀντι- + γράφω

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀντιγραφή

 1. γραπτή απάντηση
  ※  αὐτὸς δ᾽ οὖν ὕστερον ἐν τῇ πρὸς Κικέρωνα περὶ Κάτωνος ἀντιγραφῇ παραιτεῖται (Πλούταρχος, Καίσαρ, 3, 2)
 2. απάντηση εναγομένου, απολογία
  ※  καὶ ταῦτα καὶ διωμόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ (Πλάτων, Απολογία, 27c )
 3. μήνυση
 4. καταγγελία
 5. μεταγραφή
  ※  οἱ δ᾽ ἐξ Ἐρυθρῶν τῶν ἐν Ἀσίᾳ, κατὰ δόγμα βουλῆς τριῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ἐπὶ τὴν ἀντιγραφήν (Διονύσιος Ἀλικαρνασεύς, 4, 62, 6)
 6. (αυτοκρατορικό) διάταγμα

  Πηγές επεξεργασία