Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ψειρών θηλυκό