Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ψέματος ουδέτερο