Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φόρτων αρσενικό