Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φόρτους αρσενικό