Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φόρτου αρσενικό