Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φιλανθρωπιών θηλυκό