Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συμπλέγματος ουδέτερο