Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πραγματικότητας θηλυκό