Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλάσματος ουδέτερο