Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλάσματα ουδέτερο