Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλάνα ουδέτερο