Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πατριαρχίας