Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

παρακινητικής