Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

παρακινητικέ