Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρακείμενου αρσενικό