Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παλιόπαιδα ουδέτερο