Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

οδών ουδέτερο