Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μισθοφόρων αρσενικό