Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μισθοφόρους αρσενικό