Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μισθοφόροι αρσενικό