Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μήκη ουδέτερο