Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κόμβου αρσενικό