Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κόμβοι αρσενικό